Categorie archief: Aartsbisdom Utrecht

Informatie vanuit het Bisdom.

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

Logo mgr WoordsVandaag, 19 februari 2021, hebben wij de brief ontvangen van Willem J. kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht, betreffende het “Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.K. H. Drieëenheidkerk te Oldenzaal”.

Als bijlage bij dit bericht is de brief toegevoegd in PDF formaat.

Binnen de peremtoire termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht. een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Datum van betekening is 19 februari 2021.

Bericht van het Aartsbisdom over Covid 19

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

Vandaag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie kabinet 12 januari ongewijzigd’

Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van het Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/maatregelen-r-k-kerk-na-persconferentie-ongewijzigd/

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht.

Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

  • Aartsbisdom Utrecht
  • Maliebaan 40
  • 3581 CR  Utrecht
  • Postbus 14019
  • 3508 SB  Utrecht
  • Tel.: 030 2391969
  • E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Aswoensdag 2021

Logo mgr WoordsAan de pastoors en de andere priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werk(st)ers/geestelijk verzorgers met een zending van de aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters,

Allereerst van harte een Zalig Nieuwjaar toegewenst.

Namens de bisdomstaf schrijf ik u hierbij over de komende Aswoensdag (17 februari as.).

Op 12 september 2014 heeft de aartsbisschop een schrijven doen uitgaan aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht, waarin werd aangegeven dat de Nederlandse bisschoppen een indult van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hadden ontvangen, waarin er toestemming voor werd gegeven dat – naast de bisschop en de priester – ook de diaken de as kan opleggen tijdens de viering van Aswoensdag De zegening van de as blijft voorbehouden aan de bisschop of de priester. Dat indult geldt nog steeds.

Inmiddels is er ook toestemming voor verkregen dat per bisdom bekeken kan worden of ook leken de as kunnen opleggen, wanneer er daarvoor te weinig priesters en diakens beschikbaar zijn. Voor het Aartsbisdom Utrecht geeft de aartsbisschop er hierbij toestemming voor dat – indien de pastoor dat noodzakelijk acht – een pastoraal werk(st)er/geestelijk verzorger alsook een parochiaan die assisteert eveneens de as kan opleggen (nadat deze door een bisschop of priester in een Aswoensdagviering is gezegend).

In de vergadering van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van afgelopen december is gesproken over de wijze van asoplegging in deze tijd van de pandemie van het coronavirus. Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt het risico met zich mee dat het coronavirus wordt overgedragen. De NRL adviseert daarom de asoplegging te doen plaatsvinden door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel.

Het aanbrengen van het askruisje op het voorhoofd met behulp van watten lijkt de NRL om verschillende redenen niet aanbevelenswaardig. De Utrechtse bisdomstaf geeft er de voorkeur aan dat de as in deze tijd van de coronaviruspandemie wordt uitgestrooid over het hoofd, zonder daarbij het hoofd aan te raken.

Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Tijdens de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt vóór het opleggen ervan één keer hardop uitgesproken voor allen die het askruisje ontvangen.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie

Vieringen in Coronatijd

Vieringen in Coronatijd

Logo Bisdom UtrechtAls gevolg van het toenemende aantal besmettingen heeft het Bisdom besloten om regels wat aan te passen. Met name het gedeelte over de Woord- en Communievieringen is een belangrijk onderdeel van de brief.

Wij willen u verzoeken om de regels in acht te nemen zodat we naar de kerk kunnen blijven gaan. Dank voor jullie medewerking.

Lees hier de hele brief van de bisdommen.

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Brief van het Bisdom

Onderwerp: Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochiebesturen en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Logo Bisdom UtrechtHierbij doe ik u een link naar een bericht toekomen dat vandaag gepubliceerd is op de website van het Aartsbisdom Utrecht:

https://www.aartsbisdom.nl/aankondiging-verruiming-rondom-sacramenten-en-koorzang-in-protocol/

Het betreft een vooraankondiging van de verruiming rondom de viering van de sacramenten en rondom de koorzang in het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter die in de komende week door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zal worden. Zoals u in de tekst van de vooraankondiging kunt lezen, wordt er tevens gesproken over het vooraf reserveren van plaatsen.

Eucharistie bij uitvaarten en huwelijken

Omdat inmiddels in de viering van de Eucharistie de H. Communie weer kan worden uitgereikt, kan bij uitvaarten en huwelijken de Eucharistie ook weer gevierd worden. Het is ter beoordeling aan de celebrant of het goed is om dat in een concrete situatie te doen. Van groot belang is dat de protocollen zorgvuldig in acht genomen worden – veiligheid staat voorop – mede omdat bij uitvaarten en huwelijken ook mensen komen die niet met de Eucharistie vertrouwd zijn noch met de huidige gang van zaken in onze kerken i.v.m. de coronamaatregelen.

Daarbij is het in het ene kerkgebouw wel goed mogelijk om zowel de baar van de overledene vooraan te hebben staan alsook het hoestscherm voor de uitreiking van de H. Communie, terwijl dat in het andere kerkgebouw niet zo zal zijn. Het kan zijn dat daarom in bepaalde situaties wel de Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd, maar dat de H. Communie toch niet wordt uitgereikt.

Het uitreiken van de H. Communie blijft in de huidige omstandigheden een risico met zich meebrengen, vanwege het mogelijk aanraken van elkaars handen. Daarom wordt het uitreiken van de H. Communie in onze vieringen thans beperkt tot de Eucharistie en worden Woord- en Communievieringen vooralsnog niet toegestaan.

Hopelijk heb ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd. Ik wens u een gezegende voortgang toe.

Namens de bisdomstaf, met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie