Categorie archief: Aartsbisdom Utrecht

Informatie vanuit het Bisdom.

Brief aan Katholieke gezinnen van onze bisschop

Logo BisdomLangs deze weg willen we alle bezoekers van deze site in kennis stellen van de brief van Willem J. kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht.

Deze brief gaar over het Jaar van het Gezin.

Lees hier de brief:


Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Op 19 maart 2021 is het Jaar van het Gezin begonnen. Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen naar aanleiding van de 5de verjaardag van de Postsynodale Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia (AL). Dit weekend sluiten we het Jaar van het Gezin af met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Een mooi moment om dus even stil te staan bij jullie, de gezinnen in de Kerk.

Het huwelijk, het gezin, is de hoeksteen van de samenleving, maar is ook van groot belang voor de Kerk. Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst van onze Kerk. Zelfs nu al zijn zij deel van de Kerk. In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet makkelijk gemaakt. De ‘norm’ die velen stellen op het gebied van seksualiteit, huwelijk en gezin is een norm die haaks staat op de leer van de Kerk, op hoe God het bedacht en bedoeld heeft. De christelijke visie op huwelijk en gezin – die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk – wordt steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.

Naast de secularisering is er ook een grote druk op gezinnen, op echtparen en kinderen, omdat er zoveel moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby’s. Er is nog nauwelijks vrije tijd. Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof.

In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je kinderen. Dat is het grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.

De roeping tot het christelijk huwelijk en gezin is geen gemakkelijke roeping. Het is niet vanzelfsprekend om door het huwelijk je hele leven lang voor dezelfde persoon te kiezen, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Het is een keuze die je elke dag weer maakt, met de genade van Onze Heer, die jullie in het sacrament van het huwelijk en in de andere sacramenten hebben ontvangen. De genade die eigen is aan het sacrament van het huwelijk is bestemd om de liefde van de echtgenoten te vervolmaken en hun onverbrekelijke eenheid te versterken. De bron van die genade is natuurlijk Christus. Hij blijft jullie nabij, geeft jullie de kracht om Hem te volgen door het kruis op te nemen en weer op te staan wanneer jullie struikelen. Hij geeft ook kracht om elkaar te vergeven, elkaars lasten te dragen, elkaar onderdanig te zijn uit ontzag voor Christus en elkaar te beminnen met een bovennatuurlijke, fijngevoelige en vruchtbare liefde (vlg. CKK 1641-1642). Het is mooi en goed om hierin ook naar het voorbeeld te kijken van het heilig huisgezin van Nazareth; Jezus, Maria en Jozef. “Het verbond van liefde en trouw, waarvan de Heilige Familie van Nazareth leeft, verlicht het begin dat vormgeeft aan ieder gezin, en stelt het in staat beter de wederwaardigheden van het leven en de geschiedenis onder ogen te zien. Op dit fundament kan ieder gezin ondanks zijn zwakheid een licht in de duisternis van de wereld worden” (AL 66). Ook Maria en Jozef moesten elke dag opnieuw weer voor elkaar kiezen en dat zullen ze ook niet altijd makkelijk hebben gevonden. Ook zij hadden die genade van het sacrament nodig.

De genade van het sacrament is er natuurlijk niet alleen voor de ouders, maar voor het hele gezin. Het gezin heeft een bijzondere waarde in de Kerk, omdat het gezin een beeld van God is die “in zijn diepste mysterie geen eenzaamheid is, maar een gezin, daar Hij in zijn wezen vaderschap, zoonschap en het wezen van het gezin, dat liefde is, heeft” (AL 71). Het gezin is ook een beeld van het geheim van de eenheid en vruchtbare liefde tussen Christus en de Kerk en krijgt daarmee de prachtige naam van ‘huiskerk’. Een plek waar men liefde en gemeenschap kent en die openstaat voor anderen. In elk christelijk gezin zou je zo de verschillende aspecten van de Kerk moeten tegenkomen. Het gezin moet dan ook, zoals de Kerk, een ruimte zijn waarbinnen het Evangelie wordt doorgegeven en van waar het Evangelie uitstraalt. Het zien van gezinnen waar dit gebeurt vervult mij, en met mij de hele Kerk, met grote vreugde. Dankzij jullie, die trouw blijven aan het onderricht van het Evangelie, wordt de schoonheid van het onontbindbare en voor altijd trouwe huwelijk geloofwaardig gemaakt. De Kerk is een gezin van gezinnen en ze wordt verrijkt door het leven van al deze huiskerken.

Het gezin is de eerste school voor het christelijk leven, een “leerschool voor een rijkere ontplooiing van de menselijkheid” (Gaudium et Spes 52). In het gezin leert men de deugden. Kinderen leren om samen te spelen en te leven, ze leren om te delen met elkaar, om naar elkaar te luisteren en hun beurt af te wachten. Ze leren om geduldig te zijn en om te vergeven wanneer hen pijn is aangedaan. Ze leren ook om vergeving te vragen als zij zelf iets verkeerds hebben gedaan, hierdoor leren ze de nederigheid. Ze leren om dienstbaar te zijn en te helpen met taken in het huishouden. Ze leren offertjes te brengen voor het goed van de ander en zo leren ze om zichzelf te geven. Al deze dingen kosten tijd, inspanning en moeite, van ieder lid van het gezin. Ik wil jullie op het hart drukken om hier bewust van te zijn, maar om er ook niet te groot over te denken. Het zijn juist de kleine dingen die kinderen zien en onthouden. Het zijn de kleine gebaren, de kleine tekenen van liefde en trouw die een grote impact hebben. Zo ook met het doorgeven van het geloof, van het Evangelie. Kinderen zien alles. Een kruisteken voor de maaltijd, een blik op het kruis dat in de woonkamer hangt of een kaarsje of bloemen bij of een handkus naar een beeld van Maria, onze Moeder. Ze zien de inspanning die jullie doen om zondag samen naar de H. Mis te gaan en daar zien ze de eerbied die jullie tonen voor Jezus in de Eucharistie. Ze zien dat het soms moeilijk is om tijd te maken voor God, maar ze zien jullie het steeds weer opnieuw proberen. Ze zien volharding in het gebed en volharding in het geloof. Weet jullie daarin ook gesterkt door mijn gebed en nogmaals, door de genade van Onze Lieve Heer.

In ons Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats. Ik ben blij met de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen. Door deze gezinscatechese kunnen gezinnen bewust worden van hun roeping en hun zending. Als een gezin zich van die zending bewust is, evangeliseren alle leden en alle leden worden erdoor geëvangeliseerd. Een dergelijk gezin wordt ook evangeliserend naar andere gezinnen en naar het milieu waarin het staat (Evangelii Nuntiandi 71). Zo zet het gezin zich gezamenlijk in voor geloofsoverdracht en gaan ze samen op weg naar heiligheid. In het diocesaan synodeverslag komt ook duidelijk de roep naar meer en betere catechese naar voren. Het is niet meer vanzelfsprekend om over het geloof te praten of te weten hoe je dat moet doen. Ik hoop dat jullie daarin steun en bemoediging vinden in jullie parochies of andere plekken waar jullie komen om het geloof te vieren en de verdiepen.

Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.

Graag sluit ik af met het gebed tot de Heilige Familie waarmee paus Franciscus zijn Exhortatie Amoris Laetitia ook afsluit:

“Jezus, Maria en Jozef,
in u zien wij
de schittering van de ware liefde,
aan u vertrouwen wij ons vol vertrouwen toe.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van gemeenschap en cenakels van gebed,
tot authentieke scholen van het Evangelie
en tot kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
laten er in het gezin nooit
geweldsincidenten, uitsluiting en verdeeldheid zijn,
moge ieder die gewond of gechoqueerd is,
snel worden getroost en genezen.

Heilige Familie van Nazareth,
maak dat wij allen ons bewust worden
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin,
van zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef,
verhoor ons en aanvaard onze smeekbede.

Amen.”

Willem J. kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht

Utrecht, 22 juni 2022

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Logo BisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Logo Lourdus

Brief van Mgr Eijk over de Veertigdagentijd

‘De weg van Christus gaan’

Brief voor de Veertigdagentijd 2022

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Logo BisdomBroeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.

Het is opmerkelijk hoe moeilijk het voor veel mensen blijkbaar is om over de dood te spreken. Te meer omdat vorig jaar uit onderzoek bleek dat 30 procent van de Nederlanders zich, door de coronaviruspandemie, juist bewuster is geworden van de eigen sterfelijkheid. En 24 procent van de Nederlanders denkt door corona vaker na over zijn eigen sterven. Aan de andere kant neemt het praten over de (eigen) dood juist af, bleek uit datzelfde onderzoek. De dood: je denkt eraan, maar spreekt er blijkbaar niet over. De dood wordt buiten het leven geplaatst.

Lees hier de hele brief….

Bisschoppensynode

SynodePaus Franciscus heeft voor 2023 een bisschoppensynode bijeengeroepen, en aan ons allemaal wordt gevraagd deze synode mee voor te bereiden.

Om er achter te komen wat u denkt over de Kerk en haar toekomst, vraagt het pastoresteam u, namens onze paus, een vragenlijst te beantwoorden. U kunt de vragenlijst vinden op onze site, en in het weekend van 26 en 27 februari achterin al onze kerken. In de vragenlijst staat ook informatie over de manier van inleveren. Dat kunt u tot uiterlijk 15 maart doen.

Ga hier naar de vragenlijst: De Synodale weg

U kunt de vragenlijst afgeven bij het secretariaat aan de Kerkstraat of via mail sturen naar: secretariaat@plechelmus.nl

Namens onze paus hartelijk dank voor uw meedenken!

Bericht van het Aartsbisdom over Covid 19

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

Vandaag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie kabinet 12 januari ongewijzigd’

Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van het Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/maatregelen-r-k-kerk-na-persconferentie-ongewijzigd/

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht.

Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

  • Aartsbisdom Utrecht
  • Maliebaan 40
  • 3581 CR  Utrecht
  • Postbus 14019
  • 3508 SB  Utrecht
  • Tel.: 030 2391969
  • E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Aswoensdag 2021

Logo mgr WoordsAan de pastoors en de andere priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werk(st)ers/geestelijk verzorgers met een zending van de aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters,

Allereerst van harte een Zalig Nieuwjaar toegewenst.

Namens de bisdomstaf schrijf ik u hierbij over de komende Aswoensdag (17 februari as.).

Op 12 september 2014 heeft de aartsbisschop een schrijven doen uitgaan aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht, waarin werd aangegeven dat de Nederlandse bisschoppen een indult van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hadden ontvangen, waarin er toestemming voor werd gegeven dat – naast de bisschop en de priester – ook de diaken de as kan opleggen tijdens de viering van Aswoensdag De zegening van de as blijft voorbehouden aan de bisschop of de priester. Dat indult geldt nog steeds.

Inmiddels is er ook toestemming voor verkregen dat per bisdom bekeken kan worden of ook leken de as kunnen opleggen, wanneer er daarvoor te weinig priesters en diakens beschikbaar zijn. Voor het Aartsbisdom Utrecht geeft de aartsbisschop er hierbij toestemming voor dat – indien de pastoor dat noodzakelijk acht – een pastoraal werk(st)er/geestelijk verzorger alsook een parochiaan die assisteert eveneens de as kan opleggen (nadat deze door een bisschop of priester in een Aswoensdagviering is gezegend).

In de vergadering van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van afgelopen december is gesproken over de wijze van asoplegging in deze tijd van de pandemie van het coronavirus. Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt het risico met zich mee dat het coronavirus wordt overgedragen. De NRL adviseert daarom de asoplegging te doen plaatsvinden door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel.

Het aanbrengen van het askruisje op het voorhoofd met behulp van watten lijkt de NRL om verschillende redenen niet aanbevelenswaardig. De Utrechtse bisdomstaf geeft er de voorkeur aan dat de as in deze tijd van de coronaviruspandemie wordt uitgestrooid over het hoofd, zonder daarbij het hoofd aan te raken.

Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Tijdens de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt vóór het opleggen ervan één keer hardop uitgesproken voor allen die het askruisje ontvangen.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie

Vieringen in Coronatijd

Vieringen in Coronatijd

Logo Bisdom UtrechtAls gevolg van het toenemende aantal besmettingen heeft het Bisdom besloten om regels wat aan te passen. Met name het gedeelte over de Woord- en Communievieringen is een belangrijk onderdeel van de brief.

Wij willen u verzoeken om de regels in acht te nemen zodat we naar de kerk kunnen blijven gaan. Dank voor jullie medewerking.

Lees hier de hele brief van de bisdommen.