Bijbellezen in de Advent

1e week van de Advent

Adven

Bron: bijbelin1000seconden.be

Dit jaar gaat anders dan we vooraf gedacht hadden. Corona brengt veel onrust met zich mee. Veel mensen worden ziek of sterven zelfs. We moeten afstand houden en we mogen maar met een beperkt aantal mensen samen komen. Daarom gaat het helaas niet lukken om bij elkaar te komen om de Bijbelverhalen uit de Advent met elkaar te bespreken.

We willen dit jaar via onze website en via Facebook u uitdagen om u voor te breiden op de lezingen van de zondagen van de Advent. Pastor Sleegers leest live op donderdagavond op 20.00 uur een van de lezingen voor, met een korte meditatie en wat vragen. Alle lezingen én de vragen komen op de website.

Het zou natuurlijk mooi zijn als u de lezingen leest, de vragen probeert te beantwoorden en dan in het weekend een preek beluistert, thuis, via de livestream of op de tv, via de Kerkradio of in de kerk, waar helaas voorlopig maar slechts 30 mensen een viering mogen bezoeken. We hopen dat u zo op een inspirerende manier de Advent mag beleven en mag toegroeien naar Kerstmis!

Met de Advent start een periode van verwachting en bezinning. De meeste mensen zijn nog niet bezig met ‘Kerst’ en de aanloop daar naartoe. Hoewel, reclame en commercie doen hun best. Het zijn de donkere dagen van het jaar, wat mensen doet verlangen naar licht en geborgenheid. Advent gaat over het doorbreken van dat licht. En over de noodzaak daarvan in de duisternis die het leven vaak is.

1e zondag van de Advent jaar B

De Advent is het vervolg op de zondagen van november die in het liturgisch jaar altijd in het teken staan van de voleinding. Met de Advent begint een nieuw liturgisch jaar. Niet hetzelfde als vorig jaar, want er is een jaar voorbij gegaan en niets is meer hetzelfde als toen. De jaarcyclus begint met het komen van de Heer en de verwachting van zijn komst. In zijn menswording, maar evengoed op de andere genoemde manieren. Het liturgisch jaar is wat anders dan het chronologisch doorlopen van Jezus’ leven op aarde. Het gaat altijd om de diepere betekenis van zijn menswording en alles wat daarop volgt. Ieder jaar opnieuw gaan al die diepere lagen in ‘gesprek’ met het nu (en omgekeerd).

Deze eerste advent zet de toon voor de adventszondagen die volgen. Het is zondag Ad te levavi, ‘Tot u heb ik [mijn ziel] opgeheven’. De adventstijd zet in met verlangen: het verlangen naar en het verwachten van God. Door dat verlangen wordt de hele adventstijd getekend, elke zondag op eigen wijze.

Eerste lezing (Jesaja 63,16b-17.19 64,3b-7)

Uit de Profeet Jesaja

U, Heer, onze Vader, van oudsher heet U onze verlosser.

17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen, waarom liet U ons hart verstenen, zodat het U niet meer vreest? Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn. 19b Als U de hemel toch openscheurt om af te dalen! De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht. 3b Geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen. 4 U ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij zondigden. U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered. 5 Wij hebben ons allemaal verontreinigd,

heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren; wij zijn allen als verwelkte bladeren de wind van onze zonden blaast ons weg. 6 Niemand is er die uw naam nog aanroept, niemand heeft de moed om op U te steunen; want U hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven aan onze schuld. 7 En toch, Heer, bent U onze vader. Wij zijn de leem, U bent de boetseerder, wij zijn allen het werk van uw hand.

KBS Willibrord 1995

Vragen bij de 1e lezing

De lezing waarmee we de Advent van dit jaar beginnen, is ontleend aan het derde hoofddeel van de profetieën van Jesaja (de hoofdstukken 56 – 66, genaamd de ‘Derde’ ofwel “Trito’-Jesaja). Onze tekst bestaat uit bijeengezette delen van een grotere gebedstekst, die vlak na het einde van de Babylonische ballingschap (587 – 538 v. Chr.) is ontstaan.

Welke situatie vormt de ‘geboortegrond’ van deze tekst? Een kleine groep keert terug naar Jeruzalem en treft daar een troosteloze situatie aan, die hen sterkt op zichzelf terug werpt. Zij beleven en verwerken dit als godsdienstige mensen, zoals uit onze tekst valt op te maken.

 • De tekst is een gebed. Nu heb je allerlei soorten gebeden. Ga voor jezelf na wat voor soort gebed dit is.
 • Hoe zijn de bidders er aan toe? Hoe kijken zij tegen de oorzaken van hun situatie aan?
 • Ga in de tekst na hoe de bidders God zien. Kijk daarbij ook hoe God hier wordt genoemd.
 • A Waar wordt in het eerste deel (16b – 19b) vooral om gesmeekt?

B  En in het tweede deel (3b – 7)

 • Met deze tekst wordt de Advent ingezet. Welke woorden uit de lezing zou je in dat verband vooral willen onderstrepen?

Overweging

Advent 2020Eeuwenlang al dromen mensen van het licht, van rechtvaardigheid, van vrede op aarde. Wij scharen ons achter die traditie. Ook wij hopen en verlangen. Maar soms zijn we de dromen kwijt.

In de drukte van de dag vergeten we de visioenen waarnaar we uitzien. In onze onmacht kunnen we de droom van vrede niet dragen. In onze twijfel breken we visioenen tot op de grond af. We zien geweld en worden moedeloos. We zien verdriet, maar willen niet troosten. We kiezen voor onszelf en vergeten en vernederen de ander.

Aan het begin van deze Advent, willen wij opnieuw ruimte maken in onze hart, om de goede dromen terug te vinden, om de visioenen die we kapot hebben gemaakt weer tot leven te brengen. Omdat we, daar waar wij anderen hun verlangen en hoop uit handen hebben geslagen, weer wegen van hoop mogelijk willen maken. Omdat we alles wat de komst van de vrede en de gerechtigheid in de weg staat, willen opruimen,

zodat wij, mensen met beperkingen, onszelf terugvinden,

mensen van God, kwetsbaar als kinderen.

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

3 Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 4 Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. 5 Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis, 6 naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond. 7 Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. 8 Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9 Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 13,33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is. 34 Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. 35 Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, 36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. 37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.’

KBS Willibrod 1995

Bezinning

Advent 2020

 

 • Laten we waakzaam zijn,
 • zodat we oog hebben voor wat er gebeurt
 • en niet wegdromen in onverschilligheid.

 

 • Laten we waakzaam zijn,
 • zodat niemand verdwijnt
 • tussen de plooien van het drukke leven.

 

 • Laten we waakzaam zijn,
 • zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn
 • waar mensen ons nodig hebben.

 

 • Laten we waakzaam zijn,
 • zodat we het verschil kunnen maken
 • voor mensen zonder uitweg.

 

 • Laten we waakzaam zijn,
 • want de Heer des huizes zal komen.