Gebeden en gezangen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest
uit de Maagd Maria en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest Die Heer is en het leven geeft
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
Die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

Het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Het Engel des Heren

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt

En ze heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet…..

Zie de dienstmaagd des Heren

– Mij geschiede naar uw woord..

Wees gegroet…..

En het Woord is vlees geworden,

– En het heeft onder ons gewoond..

Wees gegroet…..

Bid voor ons heilige Moeder van God,

– opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van

Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door

Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.Door Christus onze Heer.

Amen. 

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.