Pastor Theo L.M.M. van der Sman – em. Pastoor

E-mailadres: tllmvandersman@kpnmail.nl – telefoon: 06 51075332

Pastor van der Sman

Aan ons team is toegevoegd pastor Theo van der Sman. Hij is geboren in Rotterdam in de wijk Feijenoord op 30 mei 1950. Na zijn militaire dienstplicht te Amersfoort en Seedorf, is hij weer begonnen met de verpleegkundige opleidingen. Zo behaalde hij het A en B diploma verpleegkunde.

Het is wel bijzonder dat hij de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige volgde in het Sinaï Centrum te Amersfoort, een kliniek die in die tijd gespecialiseerd was in de opvang en zorg van Joden, die de concentratiekampen en de gruwelen van Nazi Duitsland ternauwernood hadden overleefd. Na enkele jaren als verpleegkundig afdelingshoofd op een afdeling met gedementeerde bejaarden gewerkt te hebben, volgde hij enkele verpleegkundige specialisaties en werd hij dertien jaar ambulanceverpleegkundige in de West Betuwe. Toen zijn moeder tien jaar geleden overleed, stierf tevens zijn laatste familielid.

Met instemming van wijlen kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, volgde hij aan een seminarie te Antwerpen een parttime priesteropleiding. In Antwerpen werd hij diaken gewijd.

De priesterwijding, door hulpbisschop wijlen Mgr. Jan Niënhaus (namens de verleden jaar overleden kardinaal Adrianus Simonis) in het aartsbisdom Utrecht, volgde op 25 januari 1986 in de parochiekerk van De Meern. Korte tijd daarna volgde een benoeming als pastoor voor een aantal parochies, in volgorde voor de regio’s: Wehl, Tubbergen, Haaksbergen, Borne, Steenwijk en ten slotte vijf jaar geleden als priester-assistent voor de Parochie Thomas à Kempes (Zwolle), de Norbertusparochie (Dronten) en de Christoffelparochie (Steenwijk). Hij wil zichzelf opnieuw dienstbaar aanbieden door voor 50% deel uit te maken van het pastoresteam in de Plechelmusparochie Oldenzaal en wel op vrijwillige basis.

Vanaf 1 juni 2021 werkt hij onder eindverantwoordelijkheid van pastoor Bernard Reerink. Alhoewel hij in de pastorie van Rossum is gaan wonen, heeft hij aldaar geen pastoorsfunctie. De bisschoppelijke benoemingsbrief betreft heel duidelijk zijn dienstbaarheid aan de gehele Plechelmusparochie, met een eventuele dienstverlening daarbuiten. Door zijn nieuwe benoeming te aanvaarden, heeft hij aangegeven zich daar strikt aan te willen houden. Kardinaal Eijk is hij dankbaar met deze benoeming.

Twente ken hij goed. Hij mocht hier in totaal negentien jaar werken. Hij versta het Twents – in meer dan één opzicht – heel goed. In het noordelijke deel van ons bisdom laat hij veel goede teamgenoten, vrienden en bekenden achter zich. Met verschillenden zal hij zeker contact houden. Een aantal (bestuurlijke) functies heeft hij aldaar recentelijk moeten beëindigen. Een aantal andere functies, zoals de zorg voor de armen en daklozen van Sri Lanka (Stichtingen HAS / NEDLA) en een tweetal functies voor ons aartsbisdom zullen blijven. Pastor van de Sman  verheug zich op de samenwerking, maar bovenal op de ontmoeting met de parochianen van de parochie.

Mogen wij op deze wijze het geloof, dat ons zo dierbaar is, in elkaar versterken.

Theo Th.M.M. van der Sman – em. pastoor