Categorie archief: Archief nieuws

Nieuwsberichten die in het archief staan

Herontwikkeling Heilige Drieëenheidkerk aan de Kruistraat 11 Oldenzaal

Logo parochie

Plechelmusparochie

Na een intensieve periode van onderhandelen met het bestuur van de Parochie Heilige Plechelmus en het Aartsbisdom Utrecht aangaande de aankoop van de Heilige Drieëenheidkerk heeft De Gilde V.O.F. (een samenwerking tussen Wiggers Ontwikkeling & Projectmanagement B.V. en van Benthem’s Aannemingsbedrijf B.V.) en het kerkbestuur een overeenkomst gesloten voor de aan/verkoop van de Heilige Drieëenheidkerk.

De Heilige Drieëenheidkerk zal worden herontwikkeld en zal een multifunctionele bestemming krijgen, waarbij in de huidige kerk ruimte zal worden gecreëerd voor circa 12 mooie koopappartementen en op de begane grond een multifunctionele, en/of commerciële ruimte.

De doelgroep zijn bewoners van Oldenzaal en omstreken, die op zoek zijn naar fraaie en volumineuze appartementen in een bijzondere woonomgeving, op loopafstand van het centrum en willen wonen in een Kunstwerk!

De komende tijd worden de plannen en ideeën verder ontwikkeld, in samenwerking met de Oldenzaalse Architect John Velthuis. Het kerkgebouw zal in overleg met de gemeente Oldenzaal worden aangemerkt als Gemeentelijk monument. Inmiddels heeft er ook een constructief gesprek plaatsgevonden met de Stichting Vrienden van de Heilige Drieëenheid.

Door het coronavirus is het niet mogelijk om de omwonenden van de Drieëenheidkerk persoonlijk te informeren. Zij zullen de komende tijd zorgvuldig op de hoogte worden gehouden.

De uiteindelijke eigendomsoverdracht zal plaatsvinden nadat de Aartsbisschop van Utrecht een decreet heeft uitgevaardigd dat de kerk aan de eredienst is onttrokken.

Nieuwjaarswens 2021 van bestuur Plechelmusparochie alleen via livestream

Nieuwjaarswens bestuur

Logo parochie

Plechelmusparochie

Dames/heren,

Ieder jaar wordt er in januari, op een wisselende locatie, een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur heeft besloten de Nieuwjaarsbijeenkomst voor januari 2021 te annuleren.

De Nieuwjaarswens van het bestuur door onze vice voorzitter Tom Kok zal via livestream worden uitgezonden aansluitend aan de Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek op zondag 3 januari 2021.

Bijbellezen in de Advent

Bijbellezen in de Advent

4e zondag van de Advent jaar B

Kinderwoorddienst

Bron: kinderwoorddienst.nl

Dit jaar gaat anders dan we vooraf gedacht hadden. Corona brengt veel onrust met zich mee. Veel mensen worden ziek of sterven zelfs. We moeten afstand houden en we mogen maar met een beperkt aantal mensen samen komen. Daarom gaat het helaas niet lukken om bij elkaar te komen om de Bijbelverhalen uit de Advent met elkaar te bespreken.

We willen dit jaar via onze website en via Facebook u uitdagen om u voor te breiden op de lezingen van de zondagen van de Advent. Pastor Sleegers leest live op donderdagavond op 20.00 uur een van de lezingen voor, met een korte meditatie en wat vragen. Alle lezingen én de vragen komen op de website.

Het zou natuurlijk mooi zijn als u de lezingen leest, de vragen probeert te beantwoorden en dan in het weekend een preek beluistert, thuis, via de livestream of op de tv, via de Kerkradio of in de kerk, waar helaas voorlopig maar slechts 30 mensen een viering mogen bezoeken. We hopen dat u zo op een inspirerende manier de Advent mag beleven en mag toegroeien naar Kerstmis!


Eerste lezing (2 Samuël 7,1-5.8b-11,16)

Uit het tweede boek Samuël

1 Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, 2 zei hij tegen de profeet Natan: `Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’ 3 Natan zei tegen de koning:

`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’ 4 Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: 5 `Zeg tegen mijn dienaar David: `Zo spreekt de Heer:

U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?

8b `Zo spreekt de Heer van de machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. 9 Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde. 10 Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger, 11 in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten. 16 Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘

KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 16,25-27)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25 Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken -volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef

26 maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften krachtens de opdracht van de eeuwige God is meegedeeld aan alle heidenvolken, om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof – 27 aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.

KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 1,26-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, 27 naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,

die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. 28       De engel trad bij haar binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ 29 Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.

30 Maar de engel zei: `Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. 31 U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33       Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. `Ik heb geen omgang met een man.’ 35 De engel antwoordde haar: `Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.

Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. 36 Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd,

maar zij is al in haar zesde maand. 37 Want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Toen zei Maria: `Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

KBS Willibrord 1995


Vragen bij de Evangelielezing

Lucas begint zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van twee bijzondere mensen: Johannes, de doper en voorloper én Jezus. In het bekende verhaal dat we gaan lezen wordt het bijzondere van de geboorte van Jezus toegelicht. Zo wil Lucas zijn lezers er van meet af aan op wijzen hoe hij de hoofdpersoon uit zijn evangelie beschouwt als een mens ‘van God’. 

 • Wij kijken naar de kleinere delen waaruit het stuk is opgebouwd en naar wat in elke fragment aan de orde komt. Waar ligt voor jouw aanvoelen het zwaartepunt en waarom denk je dat?
 • Welke rol speelt de engel in dit verhaal? Waarvoor is die nodig, denk je?
 • Ken je in de Schrift nog meer verhalen van bijzondere / onmogelijke geboorten?
 • Zegt dit verhaal je iets over: waar en hoe God wil ‘wonen’ in de wereld van de mensen?

Bezinning

 • Zwanger zijn betekent vreugde,
 • maar ook ongemak,
 • en vooral bereidheid
 • om je eigen doen en laten af te stemmen
 • op het leven dat komt.

 

 • Een geloofsgemeenschap
 • moet voortdurend zwanger zijn
 • van het Leven dat ze in zich draagt.
 • En het leven dat ze draagt
 • moet leven zijn
 • van de Geest van ”Ik zal er zijn voor jou”.

 

 • In elke activiteit en elke inzet,
 • in elk moment van vierend samenzijn,
 • moet dat te zien en te voelen zijn.

 

 • Een geloofsgemeenschap4e zondag advent
 • moet leven in zich dragen,
 • leven dat een mens omvormt
 • tot iemand die God zichtbaar maakt.

 

 • Dat leven geboren laten worden,
 • het menselijke gestalte geven,
 • is onze bijdrage aan deze wereld.

Maria was ons hierin het voorbeeld.

 

Bericht over vieringen en Nieuwjaarswens

Vieringen van 24 t/m 31 december

Logo parochie

Plechelmusparochie

Alle vieringen van 24 t/m 31 december 2020 worden alleen via livestream uitgezonden, dus zonder aanwezigen in de kerk. Voor deze vieringen kunt u zich dus niet aanmelden. Misintenties zijn wel mogelijk. Deze kunt u opgeven bij de desbetreffende locatie. Livestreamuitzendingen zijn te volgen via “KerkTV”.

Kerken niet open voor bezoek aan de Kerststal

Aangezien de besmettingen in Nederland flink zijn toegenomen hebben het parochiebestuur en de pastores besloten om de kerken niet open te stellen voor een bezoek aan de kerststal. Dit kan niet worden toegestaan ter voorkoming van het ontstaan van stromen van mensen in en rond de kerken. Dit geldt t/m 31 december 2020.

Nieuwjaarswens

Ieder jaar wordt er in januari, op een wisselende locatie, een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur heeft besloten de Nieuwjaarsbijeenkomst voor januari 2021 te annuleren.

De Nieuwjaarswens van het bestuur door onze vice voorzitter Tom Kok zal via livestream worden uitgezonden aansluitend aan de Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek op zondag 3 januari 2021.

Adventsactie 2020

Adventsactie

Adventsactie 2020

Adventsactie 2020

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.
Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

19 november 2020 – Bericht van het Bisdom over Corona

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Logo mgr WoordsHieronder treft een bericht aan dat verschenen is op de website van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie (www.rkkerk.nl) en dat inmiddels ook geplaatst is op de website van ons Aartsbisdom Utrecht.

In dit bericht wordt o.a. aangegeven dat – vanaf morgen 19 november – het maximaal aantal aanwezigen bij een uitvaart honderd kan zijn (uiteraard afhankelijk van de ruimte in een kerkgebouw, gezien de afstanden die in acht genomen moeten worden). Dit maximale aantal van honderd is exclusief celebrant/voorgangers en medewerkers.

Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig gelden.

Voor het aantal maximale zangers blijft onze diocesane richtlijn gelden: maximaal vier (maar liever minder).

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts,

bisschoppelijk vicaris voor liturgie

https://www.rkkerk.nl/veelgestelde-vragen-uit-de-parochies-na-persconferentie-kabinet-op-17-november/

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Toch zijn er enkele veel gestelde vragen die hieronder worden beantwoord:

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen? Uitvaarten mogen vanaf 19 november weer door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

Volgens een overheidspublicatie mogen kerkgangers wel zingen tijdens kerkdiensten, maar staat in een andere overheidspublicatie dat samenzang in de kerk dringend wordt afgeraden. Hoe zit dat in de R.-K. Kerk?

Het OMT heeft op 3 november een herzien advies voor koren uitgebracht aan het kabinet. Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten, adviseert het OMT dat zingen in groepsverband wordt afgeraden. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen en staat zingen op basis van bestaande regels en protocollen toe, maar adviseert mensen uit risicogroepen om extra voorzichtig te zijn.

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gelden zoals eerder vastgesteld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerkgangers en alleen een cantor of enkele zangers kunnen zingen, mits ….‘ (mits onder meer de richtlijnen van het RIVM op dit gebied strikt worden nageleefd).

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie via onder meer www.rkkerk.nl.

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur oktober 2020

Logo parochie

Plechelmusparochie

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Op de toegestuurde aanvullende informatie is vanuit het bisdom gereageerd in de vorm van enkele nieuwe vragen. Diverse factoren hebben inmiddels de nodige info aangeleverd, maar het wachten is nog op enkele feitelijke gegevens. Zodra de antwoorden zijn toegestuurd is het wachten op een decreet van de bisschop. Intussen wordt aan het verkoopproces verdere invulling gegeven.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

De herstelactie heeft – tezamen met de eerste kerkbalansactie in het voorjaar – tot een positief resultaat geleid ten opzichte van het jaar 2019. Dit jaar (2020) heeft de actie Kerkbalans tot dusverre ruim € 92.000,– opgebracht, terwijl de totale opbrengst in Oldenzaal over 2019 bijna € 78.000,– bedroeg.

Op één locatie in Oldenzaal was de opbrengst lager dan vorig jaar, maar gehoopt wordt dat dit in 2021 weer op het oude niveau zal terugkeren.

Verkoop  respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

Het parochiebestuur heeft met de koper overeenstemming bereikt. Het REA en het Kapittel hebben inmiddels met de voorgenomen verkoop ingestemd.

De procesgang voor de onttrekking van deze kerk aan de eredienst is in beeld gebracht in de vorm van een ontwerp-werkplan. Voor 26 oktober is er een gesprek met twee locatievertegenwoordigers gepland, waarin de officieuze start van het onttrekkingsproces zal worden besproken. Zij ontvangen ook het ontwerp werkplan en een kopie van het verzoek aan het bisdom om deze kerk aan de eredienst te onttrekken. Deze brief zal pas na het gesprek worden verstuurd. Tevens heeft men de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken op het ontwerp werkplan.

Vernieuwing website

De vernieuwing van de website nadert zijn voltooiing. Hier en daar moeten nog zaken worden in- of aangevuld, waaronder informatie over de kerkkoren, die in de parochie actief zijn. Daarbij geldt uiteraard het voorbehoud, dat die koren daarmee instemmen.

Daarnaast zal nog overleg moeten plaatsvinden hoe de afzonderlijke locaties hun informatie aan de webmaster kunnen aanleveren.

Boekje voor parochianen ‘Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020’.

Het parochiebestuur heeft besloten om medewerking te verlenen aan een verzoek vanuit de Caritas en het pastoresteam om oudere parochianen zo’n boekje op verzoek te verstrekken. Op die manier wil het parochiebestuur in samenwerking met de Caritas aandacht vragen voor de advent en kerst in deze Coronatijd.

De Zaligsprekingen

Zaligsprekingen

© Foto: Katholiekleven.nl

Gelukkig de eenvoudigen van geest

die niet zelfingenomen leven,

hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,

zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,

want God zal hun vreugde geven

waarvoor geen woorden zijn.

 

Gelukkig de treurenden

die pijn hebben om het kwaad

in eigen hart en in de wereld

want ze zullen ervaren

hoe God van hen houdt.

 

Gelukkig de zachtmoedigen

die nooit macht of geweld aanwenden

maar met zachte moed dienstbaar zijn,

want in Gods trouw

ligt hun leven geborgen.

 

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,

geen leugen toelaten in hun hart

en het vooral opnemen

voor de weerlozen en armen,

want aan hun diepste verlangens

zal God vervulling geven.

 

Gelukkig de barmhartigen

die zich laten raken

door het verdriet van anderen en

de pijn helen

van wie door hardheid werd gewond,

want God zal hun barmhartig zijn.

 

Gelukkig de zuiveren van hart

die niet leven voor de schone schijn

en die hun hart gericht houden

op de echte dingen van het leven,

want eenmaal zullen zij God zien

van aangezicht tot aangezicht.

 

Gelukkig zij die de vrede van hun hart

naar anderen brengen,

want God draagt zorg voor hen

zoals een vader voor zijn kinderen.

 

Gelukkig zij die het lijden voor gerechtigheid

niet laf ontlopen

en het tot het einde toe moedig dragen,

want zij werken mee

aan Gods droom over de wereld.

(Dominicanen Schildebergen)

 

Bericht van het bestuur/pastores aan de parochianen

Dames/heren,

Logo parochie

Plechelmusparochie

Naar aanleiding van het bericht van minister president Rutte op dinsdag 13 oktober 2020,  delen wij het volgende mede.

Het bisdom deelt de bezorgdheid van de overheid en daarom hebben wij besloten dat met ingang van a.s. zaterdag er nog maximaal 30 personen in de kerk mogen. Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter van elkaar. Er is een dringend advies om een mondkapje te dragen als men in beweging is. Er is geen samenzang.

Personen die buiten het maximum van 30 personen vallen mogen zich gelijk inschrijven voor de volgende viering.

Kijk voor landelijke informatie op de website van Bisdom Utrecht en op deze informatie naar aanleiding van vragen aan het Bisdom. Voor de meest recente informatie kunt u kijk op www.rkkerk.nl.

We weten dat het veel extra werk met zich mee brengt maar hopen op jullie medewerking in deze want gezondheid en veiligheid staat voorop!

Alvast bedankt.