Categorie archief: Archief nieuws

Nieuwsberichten die in het archief staan

Kindervieringen via Facebook

GezinsvieringKinderkerkKomend weekeinde zullen de Gezinsviering en de Kinderkerk NIET in de Plechelmusbasiliek plaatsvinden, omdat we het niet veilig achten dat kinderen van verschillende scholen bij elkaar in de kerk zitten. Maar de vieringen gaan wel door en wel op Facebook.

Zaterdagavond om 19.00 uur via www.Facebook.com/GezinsvieringPlechelmusparochie

Zondag om 10.00 uur via www.Facebook.com/Kinderkerkpp

We hopen dat er veel gezinnen meevieren!

Nieuwjaarstoespraak vicevoorzitter Tom Kok

Beste medeparochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Goedemorgen allen hier aanwezig en zij die via de livestream en radio deze dienst volgen. Iedereen een zalig nieuwjaar toegewenst en bovenal een gezond 2021.

Traditioneel bestaan nieuw­jaarstoespraken uit een te­rugblik en een vooruitblik. Over die tweedeling is in de loop van de jaren over nage­dacht. Ik volg de­ze traditie maar. Daarom aandachtspunten uit het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar, niet in volgorde maar door elkaar.

 1. Elke toespraak zal de komende dagen zeker starten met de constatering dat het coronavirus het afgelopen jaar onze agenda’s heeft beheerst. Iedereen is direct of indirect met het virus in aanraking geweest. Door het virus is veel pijn en leed veroorzaakt. Vele families hebben een dierbare verloren als gevolg van het coronavirus. Anderen zijn getroffen door de effecten van de noodzakelijk getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus. Daarbij denk ik aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook aan de niet essentiële middenstand en in het bijzonder aan de horeca die ernstig in het voortbestaan zijn getroffen. Maar ik denk ook aan onze kappers, sportschoolhouders en sportverenigingen, de culturele sector. Ook onze kerk is zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen. Het dieptepunt daarbij is wel het niet samen kunnen zijn in de viering van de Kerstnacht. Gelukkig hebben we tegenwoordig livestream en andere digitale oplossing om toch vieringen te kunnen bijwonen. Laten we de wens uitspreken dat het vaccin ons allemaal de mogelijkheid biedt om op termijn, hoewel anders dan voorheen, de draad weer op te kunnen pakken
 1. Ondanks de beperkingen als gevolg van het virus heeft ons pastoraal team alles in het werk gesteld de pastorale zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wel moeten we ons daarbij realiseren dat het team nog steeds onder druk stond, versterkt als gevolg van het langdurige afwezig zijn van een van de pastores. Inmiddels is betrokken pastoraal werker weer voorzichtig opgestart. Een woord van dank en waardering aan het pastorale team is dan ook op haar plaats.
 1. We kunnen gelukkig nog steeds een beroep doen op een aantal emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor hun niet-aflatende inzet. Ook het komende jaar zullen we een beroep op de emeriti blijven doen om de lokale gemeenschappen te onder­steunen.
 1. In januari 2020 zijn we gestart met het inloopcentrum in het parochiecentrum Kerkstraat 1. Een aantal vrijwilligers is gedurende een aantal middagen in de week op het centrum om u te ontvangen voor een kop koffie en een gesprek, waarbij ook de mogelijkheid bestaat met de pastores te spreken. Een woord van dank aan deze enthousiaste vrijwilligers is op zijn plaats. Hun enthousiaste inzet is ingeperkt omdat wederom het coronavirus hen dwong de inloopmiddagdagen voorlopig stop te zetten. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan de vrijwilligers het weer oppakken. Zij nodigen u uit wanneer u in de stad bent even binnen te lopen. Maak daar gebruik van.
 1. Die dankbaarheid geldt ook voor de vele vrijwilligers en bestuurders. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Dank daarvoor. Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ik noem hier met name Martin Kemerink uit Rossum, die het bestuur gaat versterken en zich gaat bezig houden met de gebouwen. Fijn dat je ons bestuur­ bent komen versterken. Martin neemt de taak over van Patrick Kalter, die de afgelopen 4 jaar deze portefeuille heeft getrokken.
 1. We doen een dringend beroep op eenieder om het bestuur verder te versterken. Een aantal bestuursleden hebben aangegeven het komende jaar te willen gaan stoppen. Er zijn nog steeds een aantal vacatures waaronder het secretarisschap en communicatie. Het penningmeesterschap heeft Willy Wesselink van Hennie Goorhuis overgenomen. Hennie, bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen 10 jaar om de financiën op orde te krijgen en te houden. Maar een woord van dank wil ik ook brengen aan Tiny Willemsen. Zij heeft er voor gekozen toch nog een jaar het bestuur te blijven versterken in de hoop dat anderen zich in de loop van de tijd gaan melden.
 1. Laat niet het spreekwoord gelden: de beste stuurlui aan wal. Het zou geweldig zijn dat uit iedere geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. We missen op dit moment nog in het bestuur iemand uit Saasveld en Deurningen. Ik nodig mensen uit Saasveld en Deurningen in het bijzonder maar ook u van harte uit zich aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.
 1. Tijdens de uitzending van de Nachtmis Hoogmis op Kerstdag heeft de voorzitter van de actieve-overstijgende Caritasgroep aangegeven dat ondanks de getroffen maatregelen toch de nodige individuele hulpverlening te verstreken. Wel gaf de voorzitter aan, dat als gevolg van het niet kunnen houden van de gebruikelijk deurcollectes na de paas- en kerstvieringen de financiën behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Laten we als parochie de mogelijkheid onderzoeken op welke wijze op korte termijn de Caritas weer middelen bijeen kan brengen om hun belangrijke maatschappelijk zorgtaak te kunnen blijven uitoefenen.
 1. In het kader van de Visie 2024, om tot één eucharistisch centrum in Oldenzaal te komen en het daarbij over moeten gaan tot het sluiten van een tweetal kerken in Oldenzaal, heeft het bestuur de procedure om tot onttrekking van de Drieeenheidskerk aan de eredienst te komen afgerond en wacht op het besluit van de bisschop. De verwachting is dat in de loop van de 2021 door de bisschop het besluit zal worden genomen. Ook voor de Mariakerk is in nauw overleg met de geloofsgemeenschap Berghuizen de procedure om tot onttrekking aan de eredienst te komen inmiddels opgestart. Als gevolg van de getroffen coronamaatregelen ondervindt dit proces vertraging. Wel kunnen we melden dat inmiddels voor de Maria- en Drieenheidskerk een voorlopige koop-verkoopovereenkomst is ondertekend door de projectontwikkelaar en het parochiebestuur. Verdere uitwerking volgt in de loop van 2021.
 1. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Het wegvallen van dit herkenningspunt betekent de doodsteek voor een dorp. Daarom zijn dorp en parochiebestuur samen op zoek naar mogelijkheden de pastorie en het kerkgebouw voor het dorp te behouden. De gesprekken in Deurningen en Saasveld verkeren daarvoor in een vergevorderd stadium.
 1. Vanuit het bisdom wordt gestimuleerd om op termijn op zowel pastoraal als bestuurlijk gebied binnen de parochies in Noord Oost Twente samen te werken. De parochiegemeenschap Lumen Christi Denekamp, H. Pancratius Tubbergen en H. Plechelmus zijn samen op zoek naar de mogelijkheden daarin. Wij hopen u in de loop van het jaar hierover meer te kunnen berichten.
 1. Door een bijdrage van de Provincie Overijssel, de Geldermanstichting en andere sponsoren is het mogelijk geworden het orgel weer in een perfecte staat te brengen om de komende decennia de koren te ondersteunen bij de vieringen. Door het virus we hebben het moment van officiële overdracht van het orgel door de orgelhersteller moeten uitstellen. Wanneer dit moment zich aandient is nog niet duidelijk. Daarom wil ik vanaf deze plaats Henk Roord alvast danken voor de tomeloze inzet om dit gerealiseerd te krijgen.
 1. Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal op korte termijn naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als minder rooskleurig te kwalificeren. Gelukkig heeft de actie kerkbalans 2020 een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is ruim € 14.000 meer ontvangen dan het jaar daarvoor. We hopen dat deze trend zich voor gaat zetten. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal verdere kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. We moeten met elkaar de schouders er onder blijven zetten.

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze geloofsgemeenschappen. Zoals ik in een eerdere toespraak heb opgemerkt wordt vaak gesproken over een snel­le achteruitgang van het aantal gelovigen en dat we de jeugd niet meer zien. Misschien is de achteruit het afgelopen jaar nog wel extra bevorderd door de effecten van het coronavirus. Dat is een zeer pessimistische beschrijving. Een andere meta­foor zou kunnen zijn: ‘Er is een generatie tussenuit’.

Het opti­mistische daarvan is dat het niet alleen gaat om krimp. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen te­gen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belang­stelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een be­roep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die op­roep wens ik u allen nogmaals een zalig nieuwjaar en een jaar waarin we onze onzichtbare vijand, het coronavirus, tot stilstand kunnen brengen en via vaccinatie beheersbaar kunnen maken.

 

Nationale Voorleesdagen 2021

Nationale Voorleesdagen

VoorleesdagenVandaag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Wij willen als Plechelmusparochie daar graag bij aansluiten. Daarom zal pastor Maroesjka Sleegers iedere dag, t/m 30 januari om 15.00 uur op haar Facebook pagina live voorlezen uit de kinderbijbel! Een mooie onderbreking voor de heftige dagen van thuisonderwijs! Jullie kijken en luisteren toch ook?

UPDATE COVID-19 Gezinsviering en Kinderkerk

UPDATE COVID-19

Logo parochie

Plechelmusparochie

Omdat er vragen gesteld zijn bij het  door laten gaan van de Gezinsviering zaterdag 16 januari in de Plechelmusbasiliek en de viering van de Kinderkerk zondag 17 januari in de Antoniuskerk, nu scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn en we horen van ouders van bijv. koorkinderen dat zij hun kind niet naar de kerk te laten komen, hebben we om alle risico’s uit te sluiten, met pijn in het hart besloten om de Gezinsviering en de Kinderkerk komend weekeinde NIET door te laten gaan!

We schorten de vieringen met kinderen op totdat de scholen weer opengaan!

Als alternatief zal pastor Maroesjka Sleegers de vieringen live op Facebook houden. Gelukkig heeft de Gezinsviering een eigen account, net als de Kinderkerk, dus daar zal zij de vieringen op de oorspronkelijke tijdstippen (voor zover mogelijk) verzorgen!

Dus zaterdag 16 januari 19.00 uur Gezinsviering en zondag 17 januari om 10.00 uur Kinderkerk, beiden op Facebook, op het account van de betreffende viering.

Wij hopen dat u begrip hebt voor ons besluit en meeviert via Facebook!

Kerstmis 2020 vieren

Kerst 2020Op 27 november is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse r.-k. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.

Kerken in de parochie en secretariaat Oldenzaal zijn tot 1 januari 2021 gesloten

Logo parochie

Plechelmusparochie

Kerken zijn gesloten

Alle kerken in de parochie zijn t/m 31 december gesloten. Kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken is niet mogelijk. Om problemen te voorkomen kan het gewoon niet anders.

Parochiesecretariaat is gesloten t/m oudejaarsdag

U kunt ons alleen via e-mail bereiken. Maandag 4 januai 2021 staan we weer voor u klaar.

 

Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2021

Logo parochie

Plechelmusparochie

Parochiebestuur en pastoresteam van de parochie H. Plechelmus wensen u en de uwen, in deze voor velen zware coronatijd, oprecht een:

 

 

Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2021

Op voorspraak van de H. Plechelmus, patroon van onze parochie bidden wij:

 • Dat de wereld bevrijd mag worden van de Corona-epidemie…
 • Dat de zieken en hen die zorg voor hen dragen, kracht en zegen mogen ervaren…
 • Dat bestuurders met wijsheid en vooruitziende blik besluiten mogen nemen…
 • Dat wij als geloofsgemeenschappen spoedig weer samen kunnen komen om ons geloof te vieren…

Wij danken de velen die bijdroegen en bijdragen om in deze coronatijd als  geloofsgemeenschappen overeind te blijven.

Oldenzaal, december 2020

Nieuwjaarswens 2021 van bestuur Plechelmusparochie alleen via livestream

Nieuwjaarswens bestuur

Logo parochie

Plechelmusparochie

Dames/heren,

Ieder jaar wordt er in januari, op een wisselende locatie, een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur heeft besloten de Nieuwjaarsbijeenkomst voor januari 2021 te annuleren.

De Nieuwjaarswens van het bestuur door onze vice voorzitter Tom Kok zal via livestream worden uitgezonden aansluitend aan de Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek op zondag 3 januari 2021.

Bijbellezen in de Advent

Bijbellezen in de Advent

4e zondag van de Advent jaar B

Kinderwoorddienst

Bron: kinderwoorddienst.nl

Dit jaar gaat anders dan we vooraf gedacht hadden. Corona brengt veel onrust met zich mee. Veel mensen worden ziek of sterven zelfs. We moeten afstand houden en we mogen maar met een beperkt aantal mensen samen komen. Daarom gaat het helaas niet lukken om bij elkaar te komen om de Bijbelverhalen uit de Advent met elkaar te bespreken.

We willen dit jaar via onze website en via Facebook u uitdagen om u voor te breiden op de lezingen van de zondagen van de Advent. Pastor Sleegers leest live op donderdagavond op 20.00 uur een van de lezingen voor, met een korte meditatie en wat vragen. Alle lezingen én de vragen komen op de website.

Het zou natuurlijk mooi zijn als u de lezingen leest, de vragen probeert te beantwoorden en dan in het weekend een preek beluistert, thuis, via de livestream of op de tv, via de Kerkradio of in de kerk, waar helaas voorlopig maar slechts 30 mensen een viering mogen bezoeken. We hopen dat u zo op een inspirerende manier de Advent mag beleven en mag toegroeien naar Kerstmis!


Eerste lezing (2 Samuël 7,1-5.8b-11,16)

Uit het tweede boek Samuël

1 Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, 2 zei hij tegen de profeet Natan: `Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’ 3 Natan zei tegen de koning:

`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’ 4 Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: 5 `Zeg tegen mijn dienaar David: `Zo spreekt de Heer:

U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?

8b `Zo spreekt de Heer van de machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. 9 Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde. 10 Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger, 11 in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten. 16 Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘

KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 16,25-27)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25 Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken -volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef

26 maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften krachtens de opdracht van de eeuwige God is meegedeeld aan alle heidenvolken, om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof – 27 aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.

KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 1,26-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, 27 naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,

die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. 28       De engel trad bij haar binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ 29 Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.

30 Maar de engel zei: `Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. 31 U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33       Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. `Ik heb geen omgang met een man.’ 35 De engel antwoordde haar: `Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.

Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. 36 Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd,

maar zij is al in haar zesde maand. 37 Want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Toen zei Maria: `Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

KBS Willibrord 1995


Vragen bij de Evangelielezing

Lucas begint zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van twee bijzondere mensen: Johannes, de doper en voorloper én Jezus. In het bekende verhaal dat we gaan lezen wordt het bijzondere van de geboorte van Jezus toegelicht. Zo wil Lucas zijn lezers er van meet af aan op wijzen hoe hij de hoofdpersoon uit zijn evangelie beschouwt als een mens ‘van God’. 

 • Wij kijken naar de kleinere delen waaruit het stuk is opgebouwd en naar wat in elke fragment aan de orde komt. Waar ligt voor jouw aanvoelen het zwaartepunt en waarom denk je dat?
 • Welke rol speelt de engel in dit verhaal? Waarvoor is die nodig, denk je?
 • Ken je in de Schrift nog meer verhalen van bijzondere / onmogelijke geboorten?
 • Zegt dit verhaal je iets over: waar en hoe God wil ‘wonen’ in de wereld van de mensen?

Bezinning

 • Zwanger zijn betekent vreugde,
 • maar ook ongemak,
 • en vooral bereidheid
 • om je eigen doen en laten af te stemmen
 • op het leven dat komt.

 

 • Een geloofsgemeenschap
 • moet voortdurend zwanger zijn
 • van het Leven dat ze in zich draagt.
 • En het leven dat ze draagt
 • moet leven zijn
 • van de Geest van ”Ik zal er zijn voor jou”.

 

 • In elke activiteit en elke inzet,
 • in elk moment van vierend samenzijn,
 • moet dat te zien en te voelen zijn.

 

 • Een geloofsgemeenschap4e zondag advent
 • moet leven in zich dragen,
 • leven dat een mens omvormt
 • tot iemand die God zichtbaar maakt.

 

 • Dat leven geboren laten worden,
 • het menselijke gestalte geven,
 • is onze bijdrage aan deze wereld.

Maria was ons hierin het voorbeeld.