Actie Kerkbalans verplaatst naar voorjaar 2021

Logo parochie

Plechelmusparochie

Gezien de situatie rond het Covid 19 virus is door het parochiebestuur van H. Plechelmus, in overleg met locaties, besloten om de Actie Kerkbalans in de hele parochie te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.

U hebt daarover een artikel kunnen lezen in de Tubantia/TC van donderdag 14 januari 2021.

Aangezien onze vrijwilligers de parochianen dan gaan bezoeken en dus in dus contacten met elkaar niet te voorkomen zijn, is het gevaar van besmetting te groot.

Wij gaan er vanuit dat u voor dit uitstel begrip hebt.

Bestuur H. Plechelmusparochie

Bericht van het Aartsbisdom over Covid 19

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

Vandaag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie kabinet 12 januari ongewijzigd’

Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van het Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/maatregelen-r-k-kerk-na-persconferentie-ongewijzigd/

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht.

Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

 • Aartsbisdom Utrecht
 • Maliebaan 40
 • 3581 CR  Utrecht
 • Postbus 14019
 • 3508 SB  Utrecht
 • Tel.: 030 2391969
 • E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Aswoensdag 2021

Logo mgr WoordsAan de pastoors en de andere priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werk(st)ers/geestelijk verzorgers met een zending van de aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters,

Allereerst van harte een Zalig Nieuwjaar toegewenst.

Namens de bisdomstaf schrijf ik u hierbij over de komende Aswoensdag (17 februari as.).

Op 12 september 2014 heeft de aartsbisschop een schrijven doen uitgaan aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht, waarin werd aangegeven dat de Nederlandse bisschoppen een indult van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hadden ontvangen, waarin er toestemming voor werd gegeven dat – naast de bisschop en de priester – ook de diaken de as kan opleggen tijdens de viering van Aswoensdag De zegening van de as blijft voorbehouden aan de bisschop of de priester. Dat indult geldt nog steeds.

Inmiddels is er ook toestemming voor verkregen dat per bisdom bekeken kan worden of ook leken de as kunnen opleggen, wanneer er daarvoor te weinig priesters en diakens beschikbaar zijn. Voor het Aartsbisdom Utrecht geeft de aartsbisschop er hierbij toestemming voor dat – indien de pastoor dat noodzakelijk acht – een pastoraal werk(st)er/geestelijk verzorger alsook een parochiaan die assisteert eveneens de as kan opleggen (nadat deze door een bisschop of priester in een Aswoensdagviering is gezegend).

In de vergadering van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van afgelopen december is gesproken over de wijze van asoplegging in deze tijd van de pandemie van het coronavirus. Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt het risico met zich mee dat het coronavirus wordt overgedragen. De NRL adviseert daarom de asoplegging te doen plaatsvinden door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel.

Het aanbrengen van het askruisje op het voorhoofd met behulp van watten lijkt de NRL om verschillende redenen niet aanbevelenswaardig. De Utrechtse bisdomstaf geeft er de voorkeur aan dat de as in deze tijd van de coronaviruspandemie wordt uitgestrooid over het hoofd, zonder daarbij het hoofd aan te raken.

Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Tijdens de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt vóór het opleggen ervan één keer hardop uitgesproken voor allen die het askruisje ontvangen.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie

Nieuwjaarstoespraak vicevoorzitter Tom Kok

Beste medeparochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Goedemorgen allen hier aanwezig en zij die via de livestream en radio deze dienst volgen. Iedereen een zalig nieuwjaar toegewenst en bovenal een gezond 2021.

Traditioneel bestaan nieuw­jaarstoespraken uit een te­rugblik en een vooruitblik. Over die tweedeling is in de loop van de jaren over nage­dacht. Ik volg de­ze traditie maar. Daarom aandachtspunten uit het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar, niet in volgorde maar door elkaar.

 1. Elke toespraak zal de komende dagen zeker starten met de constatering dat het coronavirus het afgelopen jaar onze agenda’s heeft beheerst. Iedereen is direct of indirect met het virus in aanraking geweest. Door het virus is veel pijn en leed veroorzaakt. Vele families hebben een dierbare verloren als gevolg van het coronavirus. Anderen zijn getroffen door de effecten van de noodzakelijk getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus. Daarbij denk ik aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook aan de niet essentiële middenstand en in het bijzonder aan de horeca die ernstig in het voortbestaan zijn getroffen. Maar ik denk ook aan onze kappers, sportschoolhouders en sportverenigingen, de culturele sector. Ook onze kerk is zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen. Het dieptepunt daarbij is wel het niet samen kunnen zijn in de viering van de Kerstnacht. Gelukkig hebben we tegenwoordig livestream en andere digitale oplossing om toch vieringen te kunnen bijwonen. Laten we de wens uitspreken dat het vaccin ons allemaal de mogelijkheid biedt om op termijn, hoewel anders dan voorheen, de draad weer op te kunnen pakken
 1. Ondanks de beperkingen als gevolg van het virus heeft ons pastoraal team alles in het werk gesteld de pastorale zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wel moeten we ons daarbij realiseren dat het team nog steeds onder druk stond, versterkt als gevolg van het langdurige afwezig zijn van een van de pastores. Inmiddels is betrokken pastoraal werker weer voorzichtig opgestart. Een woord van dank en waardering aan het pastorale team is dan ook op haar plaats.
 1. We kunnen gelukkig nog steeds een beroep doen op een aantal emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor hun niet-aflatende inzet. Ook het komende jaar zullen we een beroep op de emeriti blijven doen om de lokale gemeenschappen te onder­steunen.
 1. In januari 2020 zijn we gestart met het inloopcentrum in het parochiecentrum Kerkstraat 1. Een aantal vrijwilligers is gedurende een aantal middagen in de week op het centrum om u te ontvangen voor een kop koffie en een gesprek, waarbij ook de mogelijkheid bestaat met de pastores te spreken. Een woord van dank aan deze enthousiaste vrijwilligers is op zijn plaats. Hun enthousiaste inzet is ingeperkt omdat wederom het coronavirus hen dwong de inloopmiddagdagen voorlopig stop te zetten. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan de vrijwilligers het weer oppakken. Zij nodigen u uit wanneer u in de stad bent even binnen te lopen. Maak daar gebruik van.
 1. Die dankbaarheid geldt ook voor de vele vrijwilligers en bestuurders. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Dank daarvoor. Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ik noem hier met name Martin Kemerink uit Rossum, die het bestuur gaat versterken en zich gaat bezig houden met de gebouwen. Fijn dat je ons bestuur­ bent komen versterken. Martin neemt de taak over van Patrick Kalter, die de afgelopen 4 jaar deze portefeuille heeft getrokken.
 1. We doen een dringend beroep op eenieder om het bestuur verder te versterken. Een aantal bestuursleden hebben aangegeven het komende jaar te willen gaan stoppen. Er zijn nog steeds een aantal vacatures waaronder het secretarisschap en communicatie. Het penningmeesterschap heeft Willy Wesselink van Hennie Goorhuis overgenomen. Hennie, bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen 10 jaar om de financiën op orde te krijgen en te houden. Maar een woord van dank wil ik ook brengen aan Tiny Willemsen. Zij heeft er voor gekozen toch nog een jaar het bestuur te blijven versterken in de hoop dat anderen zich in de loop van de tijd gaan melden.
 1. Laat niet het spreekwoord gelden: de beste stuurlui aan wal. Het zou geweldig zijn dat uit iedere geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. We missen op dit moment nog in het bestuur iemand uit Saasveld en Deurningen. Ik nodig mensen uit Saasveld en Deurningen in het bijzonder maar ook u van harte uit zich aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.
 1. Tijdens de uitzending van de Nachtmis Hoogmis op Kerstdag heeft de voorzitter van de actieve-overstijgende Caritasgroep aangegeven dat ondanks de getroffen maatregelen toch de nodige individuele hulpverlening te verstreken. Wel gaf de voorzitter aan, dat als gevolg van het niet kunnen houden van de gebruikelijk deurcollectes na de paas- en kerstvieringen de financiën behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Laten we als parochie de mogelijkheid onderzoeken op welke wijze op korte termijn de Caritas weer middelen bijeen kan brengen om hun belangrijke maatschappelijk zorgtaak te kunnen blijven uitoefenen.
 1. In het kader van de Visie 2024, om tot één eucharistisch centrum in Oldenzaal te komen en het daarbij over moeten gaan tot het sluiten van een tweetal kerken in Oldenzaal, heeft het bestuur de procedure om tot onttrekking van de Drieeenheidskerk aan de eredienst te komen afgerond en wacht op het besluit van de bisschop. De verwachting is dat in de loop van de 2021 door de bisschop het besluit zal worden genomen. Ook voor de Mariakerk is in nauw overleg met de geloofsgemeenschap Berghuizen de procedure om tot onttrekking aan de eredienst te komen inmiddels opgestart. Als gevolg van de getroffen coronamaatregelen ondervindt dit proces vertraging. Wel kunnen we melden dat inmiddels voor de Maria- en Drieenheidskerk een voorlopige koop-verkoopovereenkomst is ondertekend door de projectontwikkelaar en het parochiebestuur. Verdere uitwerking volgt in de loop van 2021.
 1. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Het wegvallen van dit herkenningspunt betekent de doodsteek voor een dorp. Daarom zijn dorp en parochiebestuur samen op zoek naar mogelijkheden de pastorie en het kerkgebouw voor het dorp te behouden. De gesprekken in Deurningen en Saasveld verkeren daarvoor in een vergevorderd stadium.
 1. Vanuit het bisdom wordt gestimuleerd om op termijn op zowel pastoraal als bestuurlijk gebied binnen de parochies in Noord Oost Twente samen te werken. De parochiegemeenschap Lumen Christi Denekamp, H. Pancratius Tubbergen en H. Plechelmus zijn samen op zoek naar de mogelijkheden daarin. Wij hopen u in de loop van het jaar hierover meer te kunnen berichten.
 1. Door een bijdrage van de Provincie Overijssel, de Geldermanstichting en andere sponsoren is het mogelijk geworden het orgel weer in een perfecte staat te brengen om de komende decennia de koren te ondersteunen bij de vieringen. Door het virus we hebben het moment van officiële overdracht van het orgel door de orgelhersteller moeten uitstellen. Wanneer dit moment zich aandient is nog niet duidelijk. Daarom wil ik vanaf deze plaats Henk Roord alvast danken voor de tomeloze inzet om dit gerealiseerd te krijgen.
 1. Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal op korte termijn naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als minder rooskleurig te kwalificeren. Gelukkig heeft de actie kerkbalans 2020 een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is ruim € 14.000 meer ontvangen dan het jaar daarvoor. We hopen dat deze trend zich voor gaat zetten. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal verdere kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. We moeten met elkaar de schouders er onder blijven zetten.

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze geloofsgemeenschappen. Zoals ik in een eerdere toespraak heb opgemerkt wordt vaak gesproken over een snel­le achteruitgang van het aantal gelovigen en dat we de jeugd niet meer zien. Misschien is de achteruit het afgelopen jaar nog wel extra bevorderd door de effecten van het coronavirus. Dat is een zeer pessimistische beschrijving. Een andere meta­foor zou kunnen zijn: ‘Er is een generatie tussenuit’.

Het opti­mistische daarvan is dat het niet alleen gaat om krimp. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen te­gen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belang­stelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een be­roep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die op­roep wens ik u allen nogmaals een zalig nieuwjaar en een jaar waarin we onze onzichtbare vijand, het coronavirus, tot stilstand kunnen brengen en via vaccinatie beheersbaar kunnen maken.

 

Herontwikkeling Heilige Drieëenheidkerk aan de Kruistraat 11 Oldenzaal

Logo parochie

Plechelmusparochie

Na een intensieve periode van onderhandelen met het bestuur van de Parochie Heilige Plechelmus en het Aartsbisdom Utrecht aangaande de aankoop van de Heilige Drieëenheidkerk heeft De Gilde V.O.F. (een samenwerking tussen Wiggers Ontwikkeling & Projectmanagement B.V. en van Benthem’s Aannemingsbedrijf B.V.) en het kerkbestuur een overeenkomst gesloten voor de aan/verkoop van de Heilige Drieëenheidkerk.

De Heilige Drieëenheidkerk zal worden herontwikkeld en zal een multifunctionele bestemming krijgen, waarbij in de huidige kerk ruimte zal worden gecreëerd voor circa 12 mooie koopappartementen en op de begane grond een multifunctionele, en/of commerciële ruimte.

De doelgroep zijn bewoners van Oldenzaal en omstreken, die op zoek zijn naar fraaie en volumineuze appartementen in een bijzondere woonomgeving, op loopafstand van het centrum en willen wonen in een Kunstwerk!

De komende tijd worden de plannen en ideeën verder ontwikkeld, in samenwerking met de Oldenzaalse Architect John Velthuis. Het kerkgebouw zal in overleg met de gemeente Oldenzaal worden aangemerkt als Gemeentelijk monument. Inmiddels heeft er ook een constructief gesprek plaatsgevonden met de Stichting Vrienden van de Heilige Drieëenheid.

Door het coronavirus is het niet mogelijk om de omwonenden van de Drieëenheidkerk persoonlijk te informeren. Zij zullen de komende tijd zorgvuldig op de hoogte worden gehouden.

De uiteindelijke eigendomsoverdracht zal plaatsvinden nadat de Aartsbisschop van Utrecht een decreet heeft uitgevaardigd dat de kerk aan de eredienst is onttrokken.

Vieren in Coronatijd

Vieren in Coronatijd

Vieren thuis

Vieren in Coronatijd

Algemene tips voor thuis meevieren tijdens Corona Plechelmusparochie

Door het Coronavirus dat nog steeds actief is in ons land en daarbuiten, hebben we al maanden te maken met allerlei beperkende maatregelen. Dat betekent o.a. dat u  vaak niet naar de kerk kunt, of u durft vanwege het virus niet te komen. Een alternatief is de wekelijke eucharistieviering die de  KRO/RKK op zondagochtend uitzendt. Maar veel fijner is het de vieringen te kunnen volgen vanuit uw eigen vertrouwede kerk! Dat kan! De afgelopen tijd is het mogelijk geworden dat de kerken in Rossum, Saasveld, Weerselo en Oldenzaal Plechelmusbasiliek via onze website www.plechelmusparochie.nl Kerk TV hun week- en weekendvieringen live streamen, zodat u op uw laptop, tablet of computer de viering live kunt volgen. In Deurningen worden tot nu toe slechts enkele vieringen gestreamd. De link daarvoor wordt in het parochieblad vermeld. Streamen, een nieuw fenomeen. Maar het zal de komende tijd de realiteit zijn. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd. Maar er zijn manieren die helpen om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren! We geven graag een paar suggesties:

1          Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.

2          Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is het symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Heb je kinderen en kijken zij mee, laat een van hen dan de kaars aansteken.

3          Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?

4          Hoe gaat het met zingen, met de vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met je huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het hardop meebidden van het gebed des Heren ‘Onze Vader’.

5          Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de voorbeden, wanneer er ruimte is om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om intenties via Facebook aan pastor Maroesjka Sleegers door te geven voor haar meditatievieringen op Facebook op maandagmiddag 14.30 uur.

6          U kunt thuis niet fysiek ter communie. Maar u kunt wel de Geestelijke Communie ontvangen. Het is goed wanneer in de kerk de communie wordt uitgereikt, u daar in gebed bij aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvoor.

Gebed voor de Geestelijke Communie

 • Mijn Jezus,
 • ik geloof dat U
 • in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
 • Ik bemin U boven alles
 • en wens U in mijn hart te verwelkomen.
 • Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
 • vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
 • Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
 • Draag mij in Uw Geest,
 • en laat mij nooit van U gescheiden worden.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus,
 • ik dank U voor uw Woord van Leven
 • waarmee Gij mij hebt gevoed.
 • Graag zou ik U ook ontmoeten
 • in de communie, uw Brood van Leven,
 • maar dat is nu onmogelijk.
 • Daarom bid ik:
 • aanvaard mijn verlangen
 • om hecht verbonden te zijn met U.
 • Kom met uw liefde in mijn hart
 • en laat mij niet vergeten
 • dat uw Geest in mij woont.
 • Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
 • mijn Heer en mijn God.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus Christus,
 • wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.
 • Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
 • opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.
 • Jezus, kom en leef in ons,
 • geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
 • een diep vertrouwen,
 • een oprechte nederigheid,
 • door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.
 • Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
 • door deze geestelijke communie.
 • Amen.

7          Na de viering kun je even stil blijven en alles laten bezinken.

Blaas de kaars uit, sluit de laptop of computer af en doe de TV even uit.

8          En dan is er koffie. Je kent toch het gezegde ‘de beste koffie van de week is die na de preek’.

9          Tijd voor (app-)contact met familie, vrienden of medeparochianen. Wens elkaar een goede zondag thuis of op afstand. Schrijf een kaartje voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

10       Op dit moment zijn er op de site geen misboekjes beschikbaar. We zijn aan het kijken naar een andere mogelijkheid.

11       Tot slot: hoe ging het met de collecte? Maak nu je gaven over. Het hoort bij ons christen-zijn en is een goed gebruik tijdens de vieringen. Het rekeningnummer staat op onze website vermeld!

Veel devotie namens het pastoraal team

Bericht van Maroesjka Sleegers, pastoraal werker

Dank je wel

Beste parochianen,

Maroesjka

Dank je wel

het afgelopen jaar ben ik grotendeels uit beeld geweest. Gelukkig gaat het nu zo goed met mij dat ik weer een aantal pastorale taken heb opgepakt. Dat doet mij goed, hoewel ik nog wel snel vermoeid raak en mijzelf in acht moet nemen.

Ik wil u allen heel hartelijk danken voor uw gebed, uw bloemen, kaarten en lieve berichtjes, de kleine gesprekjes wanneer ik u zomaar ergens tegen kwam. Al die dingen waren de afgelopen tijd kleine lichtpuntjes.

Ik wens u het allerbeste toe in deze vreemd Coronatijd, een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2021!

Vrede en alle goeds,

Maroesjka Sleegers, pastoraal werkster

Bericht van het Aartsbisdom

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo mgr WoordsBroeders en zusters,

Vanmiddag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december’.
Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van ons Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: www.aartsbisdom.nl/nog-geen-wijzingen-r-k-kerk-na-persconferentie-8-december/.

Met de ongunstige cijfers met betrekking tot Covid-19 in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Dat betekent dus onder meer handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
U vindt alle actuele informatie in het genoemde websitebericht.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturige

Inloop parochiecentrum voorlopig gesloten

Beste parochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Na de persconferentie, op 13 oktober 2020, over het Coronavirus is het parochiecentrum aan de Kerkstraat in Oldenzaal met onmiddellijke ingang voorlopig gesloten. Het secretariaat blijft gewoon telefonisch bereikbaar.

We hopen dat de situatie de komende tijd gaat verbeteren zodat we gauw weer open kunnen. We houden jullie op de hoogte.

Parochiesecretariaat Kerkstraat Oldenzaal

Kerstmis 2020 vieren

Kerst 2020Op 27 november is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse r.-k. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.