Week van gebed voor de eenheid

OucumeneVan 16 t/m 23 januari is weer de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, ook wel Bidweek voor de Eenheid van de Christenen genoemd. Ieder jaar bereidt de Raad van Kerken uit een ander land of regio de liturgie voor. Dit jaar zijn het christenen uit het Midden-Oosten die ons het thema Licht in het duister aanreiken.

Waar zij wonen is het niet eenvoudig om als christen voor je geloof uit te komen en het te beleven. De ster, die de wijzen naar de stal wees, is voor hen een teken van hoop! Wij mogen in die hoop delen… En dat doen we in een tweetal oecumenische vieringen op zondag 16 januari. In Oldenzaal is die dag om 10.00 uur een oecumenische viering in de Hofkerk waar ds. Maria de Vries en pastor Theo van der Sman voorgaan.

In De Stift kerk te Weerselo is diezelfde ook een oecumenische viering, waarin ds. Roel Kloosterziel en pastoraal werkster Maroesjka Sleegers voor zullen gaan. Wij hopen dat er vanuit verschillende kerken kerkgangers aanwezig zullen zijn. pastoraal werkster Maroesjka Sleegers zal ook gedurende deze week nog een aantal keren op Facebook aandacht besteden aan de Week van gebed voor de eenheid.

Nieuwjaarstoespraak Tom Kok, vicevoorzitter Kerkbestuur Plechelmusparochie

Beste medeparochianen

Logo parochieGoedemorgen allen die hier aanwezig kunnen en mogen zijn. Maar ik groet ook eenieder die via de livestream en radio deze dienst volgen. Voor hen is het bijzonder zwaar omdat zij door de maatregelen niet naar hun geliefde kerk kunnen om deze dienst bij te wonen.  Voor iedereen, thuis en hier, een zalig nieuwjaar toegewenst en bovenal een gezond 2022.

 

 1. Een nieuw jaar ligt er voor ons. Gisteren is er een brug geslagen van het ene jaar 2021 naar het nieuwe jaar 2022. Wanneer je de brug letterlijk visueel voor je geest haalt dan is in mijn beleving de ene zijde langer dan de andere zijde. De zijde van het bekende is langer omdat dat de zijde is van het afgelopen jaar of jaren, het verleden, om het zomaar uit te drukken. De andere zijde is net aan de overkant, maar er moet verder nog een weg afgelegd gaan worden in het verlengde van de overzijde van de brug. Op dat punt staan wij nu met elkaar en samen gaan wij de weg in het nieuwe aanleggen. Maar hoe gaan we verder en wat nemen wij mee van het verleden aan positieve inzichten voor het heden. Daarom aandachtspunten uit het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar, in willekeurige volgorde. Gaat u er even rustig voor zitten en geef mij de tijd om u bij te praten over het wel en wee van onze geloofsgemeenschappen.
 1. Elk toespraak zal de komende dagen wederom starten met de constatering dat het coronavirus het afgelopen jaar ons agenda’s heeft beheerst. Iedereen is direct of indirect met het virus in aanraking geweest. Door het virus is veel pijn en leed veroorzaakt. Vele families hebben opnieuw een dierbare verloren als gevolg van het coronavirus. Anderen zijn getroffen door de effecten van de noodzakelijk getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus. Daarbij denk ik in het bijzonder aan de niet essentiële winkels en wel in het bijzonder aan de horeca die ernstig in het voortbestaan worden getroffen. Maar ik denk ook aan onze kappers, sportschoolhouders en sportverenigingen en de culturele sector. Laten we hen vooral ondersteunen waar dat mogelijk is. Zij geven mede ons gemeenschap vorm en inhoud.
 1. Ook onze geloofsgemeenschappen zijn zwaar getroffen als gevolg van deze maatregelen. Het dieptepunt daarbij is dat we opnieuw niet samen konden zijn in de viering van de Kerstnacht. Toch hebben we door de geweldige inzet van het pastorale team aan het gevoel van Kerstnacht kunnen proeven door de viering van de Nachtmis naar de voren te halen en in de loop van de middag van 24 december te vieren, ook al mocht er maar een beperkt aantal de dienst bijwonen.
 1. Gelukkig hebben we tegenwoordig livestream en andere digitale oplossingen om ieder de mogelijkheid te bieden, hoewel op een andere manier, met elkaar verbonden te zijn. Laten we de wens uitspreken dat de vaccins en de booster ons allemaal de mogelijkheid biedt om op termijn de draad weer op te kunnen pakken. Wel moeten we nu al nadenken over de wijze hoe we met een dergelijke pandemie in de toekomst om moeten gaan om de schade zoveel mogelijk te beperken.
 1. Ondanks de beperkingen als gevolg van het virus heeft ons pastoraal team alles in het werk gesteld de pastorale zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Een woord van dank en maar vooral van waardering aan het pastorale team is zeer op zijn plaats. Zij worden in de uitvoering niet alleen direct geconfronteerd met de afname van het kerkbezoek, maar corona heeft er ook voor gezorgd dat de betrokkenheid bij kerk en geloof bij velen onder druk is komen te staan. Ondanks dat honderden de diensten via de livestream volgen moeten we de digitale betrokkenheid nog vorm en inhoud geven. Hier ligt een echte uitdaging voor het pastorale team om in onze digitale wereld aan geloofsbeleving en gemeenschap en betrokkenheid daarbij een nieuwe invulling te geven. Dit is een zware opdracht aan het pastorale team.
 1. Gelukkig is het pastorale team daarbij weer op volle sterkte en hebben we het team kunnen versterken met de komst van pastor Theo van der Sman per 1 juni 2021. Wij zijn zeer ingenomen met zijn besluit zich voor onze parochie te willen in zetten en dat wij van zijn kennis en ervaring en ondersteuning mogen profiteren.
 1. Ook kunnen we nog steeds een beroep doen op een aantal emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik ook hen bedanken voor hun niet-aflatende inzet. Ook het komende jaar zullen we daar waar nodig een beroep op de emeriti blijven doen om de lokale gemeenschappen te onder­steunen.
 1. Voor het komende jaar staan een aantal pastorale initiatieven op de rol. Zo zal er op 6 april 2022 wederom een Ontmoetingsdag voor ouderen worden gehouden in Kulturhus de CoCeR in Rossum. Noteer deze dag alvast. Verder staat gepland een consultatieronde vanuit Rome opgestart met de bisdommen en de parochies in de wereldkerk met als onderwerp de toekomst van kerk. Verdere informatie hierover kunt u tegemoet zien.
 1. In 2020 zijn we gestart met het inloopcentrum in het parochiecentrum Kerkstraat 1. Een aantal vrijwilligers is gedurende een aantal middagen in de week op het centrum om u te ontvangen voor een kop koffie en een gesprek, waarbij ook de mogelijkheid bestaat met de pastores te spreken. Een woord van dank aan deze enthousiaste vrijwilligers is op zijn plaats. Hun enthousiaste inzet is echter opnieuw ingeperkt door de maatregelen rond het coronavirus. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan de vrijwilligers het weer oppakken. Zij en wij nodigen u uit wanneer u in de stad bent even binnen te lopen. De deur staat voor open en de koffie staat klaar.
 1. Die dankbaarheid geldt ook voor de vele vrijwilligers en bestuurders. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat ook nog lang blijven Dank daarvoor. We moeten ons echter wel realiseren dat een aantal van de bestuurders inmiddels een zodanige leeftijd hebben bereikt dat zij in de loop van het eerste halfjaar van 2022 hun bestuursactiviteiten daadwerkelijk gaan beëindigen. We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuurders. We doen daarom een dringend beroep op eenieder om het bestuur te komen versterken.
 1. Het geweldig zou zijn als uit ieder geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wilt nemen in het parochiebestuur. We missen om dit moment nog steeds iemand uit Saasveld en Deurningen in het bestuur. Ik nodig daarom mensen uit Saasveld en Deurningen in het bijzonder, maar uiteraard ook u, van harte uit zich aan te melden voor deelname in het bestuur. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de uitdagingen beter aan.
 1. In het kader van de Visie 2024 om tot één eucharistisch centrum in Oldenzaal te komen en het daarbij over moeten gaan tot het sluiten van een tweetal kerken in Oldenzaal, is de Drieenheidskerk op de tweede Pinksterdag op een plechtige wijze aan de eredienst onttrokken. Het pastorale team en een aantal vrijwilligers uit de Drieenheidparochie zijn erin geslaagd deze dag tot een blijvende herinnering te maken. Ondanks opnieuw een handreiking van het bestuur, bleef het voor een aantal personen moeilijk over hun schaduw heen te stappen om deze slotvoering gezamenlijk vorm en inhoud te geven.
 1. De verkoop van de Drieenheidskerk betekent niet dat de deur naar de geloofsgemeenschap is gesloten. Het parochiebestuur en het pastores hebben het initiatief genomen te onderzoeken op welke wijze een pastoraalsteun H. Drieeenheid kan worden gerealiseerd, waarbij als uitgangspunt geldt dat het steunpunt in samenwerking met de vrijwilligers en het pastoresteam vorm en inhoud wordt gegeven en onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur plaats vindt.
 1. Ook voor de Mariakerk is in nauw overleg met de geloofsgemeenschap Berghuizen de procedure om tot onttrekking aan de eredienst te komen opgestart. De bedoeling is dat in de loop van januari-februari 2022 de informatie/avond en daarna, zo nodig, de hoorzitting kan worden gehouden. Daarna zal het verzoek tot onttrekking aan de eredienst aan de bisschop worden voorgelegd. Wij verwachten dat in de tweede helft van 2022 de daadwerkelijk onttrekking zal kunnen gaan plaats vinden.
 1. Vorig heb ik al aangegeven dat voor de dorpen het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap is, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Het wegvallen van dit herkenningspunt betekent de doodsteek voor een dorp. Daarom zijn dorp en parochiebestuur samen op zoek naar mogelijkheden de pastorie en het kerkgebouw voor het dorp te behouden.
 1. Het parochiebestuur heeft besloten de kerk in de dorpen vooralsnog niet in eigendom aan derden over te dragen, zolang de geloofsgemeenschap dat ook financieel kan en wil opbrengen. Daarvoor vormt de actie kerkbalans de het fundament voor de haalbaarheid. Deze actie plus de andere inkomsten moeten de jaarlijkse exploitatie van de geloofsgemeenschap mogelijk blijven maken. De opbrengst van de verkoop van de pastorie vormt een buffer om vooral grote investeringen in de kerkgebouwen mede financieel mogelijk te maken.
 1. De gesprekken in Deurningen en Saasveld verlopen zeer verschillend. De verkoop van een pastorie is bovenal een zakelijke transactie. In een dorp lopen echter de belangen van de geloofsgemeenschap en de belangen van de dorpsgemeenschap door elkaar. Het is daarbij voor sommigen moeilijk de belangen en daarmee de rollen goed uit elkaar te houden. Dit leidt tot misverstanden en onbegrip. We moeten samen een vorm vinden om dit te voorkomen.
 1. In Saasveld en Deurningen zijn plannen in de maak op welke wijze de geloofsgemeenschap geloof en diaconie in de toekomst vorm en inhoud gaan geven. In Weerselo en Rossum moeten de uitkomsten van het vitaliteitsonderzoek nog nader worden ingevuld.
 1. Vanuit het bisdom wordt gestimuleerd om op termijn op zowel pastoraal als bestuurlijk gebied binnen de parochies in Noord Oost Twente samen te werken. De parochiegemeenschap Lumen Christi Denekamp, H. Pancratius Tubbergen en H. Plechelmus zijn samen op zoek naar de mogelijkheden daarin. Om voortgang in dit proces te houden werken de parochiegemeenschap H. Pancratius Tubbergen en H. Plechelmus Oldenzaal op het pastorale vlak intensief samen en in het bijzonder op het terrein van jongerenpastoraat.
 1. Voor het project Moving On hebben wij de professionele ondersteuning van diaken Bert Huitink uit Tubbergen. Dit project slaat aan. Naast jongeren melden zich steeds meer vrijwilligers aan om zich in te zetten, ondanks dat we te maken hebben met vaak lastige en wisselende omstandigheden als gevolg van de Corona. Het parochiebestuur heeft besloten dit initiatief voldoende tijd, ruimte en middelen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Wie de jeugd heeft, heeft een toekomst.
 1. Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal op korte termijn naar alternatieven moeten worden gekeken. De verkoop van pastorieën is daarvoor een eerste stap.
 1. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal was de financiële positie minder rooskleurig. Daarbij komt de financiële impact van de coronapandemie. Inkomsten uit andere bronnen dan de Aktie Kerkbalans lopen snel achteruit. Normaliter dragen collectes bij, maar nu vooral digitaal erediensten worden gevolgd is deze stroom van middelen verder aan het opdrogen. Ondanks de vraag ook voor digitaal deelname bij te dragen, gebeurt dat tot heden slechts in zeer beperkte mate. Ook het aantal huwelijken en uitvaarten lopen terug en daarmee de inkomsten daaruit. Het parochiebestuur wil onderzoeken op welke wijze deze neerwaartse lijn kan worden ongebogen. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten.
 1. Deze financiële situatie heeft er toe geleid dat de herinrichtingsplannen van deze basiliek in verband met de hoge kosten gefaseerd zullen moten gaan uitvoeren. Als eerste wil het Parochiebestuur de sacristieruimte en de zolder daarboven meer functioneel gaan maken. Afhankelijk van verdere bijdragen van derden zal de basiliek worden heringericht.
 1. Ook de Caritasgroep wordt getroffen door de corona maatregelen. De gebruikelijk deurcollectes na de paas- en kerstvieringen hebben niet opgeleverd wat noodzakelijk is om de individuele hulpverlening te blijven verstrekken. Het parochiebestuur onderzoek in overleg met het bestuur van Caritas de mogelijkheid op welke wijze op korte termijn de Caritas weer middelen bijeen kan brengen om hun belangrijke maatschappelijk zorg taak te kunnen blijven uitoefenen.

Tot slot:

We hebben achterom gekeken en de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar was er veel donkerte, maar er waren ook lichtpuntjes. We gaan nu vooruit kijken. Het nieuwe jaar ligt voor ons. De bladzijden zijn nog leeg. We gaan ze de komen de tijd samen vullen. Hoe dat eruit zal gaan zien ligt in de sterren opgesloten. Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen dat we als geloofsgemeenschappen samen en hand in hand de toekomst met een gerust hart tegemoet kunnen treden. Samen redden we het wel!

Ik wens u allen nogmaals namens het pastoresteam en het parochiebestuur een zalig nieuwjaar en een jaar waarin we het coronavirus tot stilstand kunnen brengen en een manier vinden om de gevolgen daarvan eerder beheersbaar te kunnen maken, zodat weer met meerderen samen mogen komen.

Ik dank u voor uw aandacht en vooral het geduld.

 

Eerste H. Communie in Oldenzaal

Logo parochieZit jouw kind in groep 4 of 5 en wil je graag dat het de Eerste H. Communie gaat doen? Meld het dan via onderstaande link aan. We houden je dan op de hoogte van de voorbereiding en alle belangrijke data!

We vragen een eigen bijdrage van €35. Graag uiterlijk 6 januari 2022 overmaken op rekening: NL 58 RABO 0134 1556 37 t.n.v. Parochie Heilige Plechelmus.

Omschrijving: 1e H. Communie , naam kind, school, groep

Als het betalen van deze bijdrage lastig is, neem dan contact op met Pastor Maroesjka Sleegers: 06-23373647 of pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Aanmelden kan tot 6 januari 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgtFz5XZGkoz5e0JydVeSOIQtOa1XO-u5r-CMunctDc_BUAA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Moving On uitgesteld door Corona

Moving On opnieuw uitgesteld ivm Coronamaatregelen

MovingOnWat waren we graag met een aantal jongeren op 14 januari van start gegaan met Moving On, onze nieuwe jongerengroep, Maar helaas, weer strooit Corona roet in het eten…

We balen er verschrikkelijk van, maar we blijven hopen dat we in het voorjaar of in de zomer wél een goede start kunnen maken, dat we dan weer bij elkaar mogen komen in en niet meer zoveel afstand hoeven te houden.

Voor nu wensen wij iedereen goede feestdagen en een gezond en veilige 2022!

 

Kerstboodschap Parochiële Caritas Instelling

KERSTBOODSCHAP 2021

Logo CaritasKerstmis 2021, een vreemde Kerstmis en dat allemaal door het Coronavirus. Daar willen wij het niet met u over hebben, wel over Caritas, de vroegere armenzorg van de katholieke kerk. Met name het woord armenzorg baart ons als bestuur enige zorgen: er komen nauwelijks of geen aanvragen om hulp bij ons binnen, terwijl wij weten dat er mensen/gezinnen in armoedige omstandigheden verkeren. Schaam u niet en kom naar ons toe. Misschien kent u wel mensen in uw omgeving van wie u weet hier zou een gebaar van Caritas zeer welkom zijn. Betrokkenen kunnen absoluut zeker zijn dat de privacy optimaal gewaarborgd is.

 

Via de parochiebladen en de Dinkellandvisie en de Glimlach bent u op de hoogte gebracht van de boodschap van Caritas – Kerstmis 2021…..elkaar nabij zijn.

In dit artikel wordt verwezen naar waar Caritas afgelopen jaar mee bezig is geweest.

Ik citeer: 130 pakketten persoonlijke verzorging verstrekt aan de cliënten van de Voedselbank – 115 pakketten samen met Vincentius verstrekt aan de gezinnen/personen binnen de Stille Armoede in Oldenzaal en bijna 20 pakketten in onze kerkdorpen Deurningen en Rossum en Saasveld en Weerselo.

Daarnaast is dit jaar vooral aandacht geschonken aan beroepsgroepen die vanwege het Coronavirus onder druk staan zoals wijkverpleegkundigen en verzorgenden en onderwijzend personeel van alle basisscholen in onze parochie. Met deze activiteiten wil Caritas graag uitdrukken dat wij elkaar nabij zijn.

Caritas is het hele jaar door actief. Voor komend jaar gaan wij met een actie bezig binnen de kinderarmoede om meer aandacht te geven aan zwaarlijvigheid of gewoonweg dik of te dik zijn en dan met name bij kinderen.

Deze actie gaat heten MOTIVEREN/BEWEGEN en GEZONDE VOEDING. Hiervoor worden en zijn al contacten gelegd o.a. met het onderwijsveld.

Voor onze inkomsten zijn wij sterk afhankelijk van giften en collecte opbrengsten.

Er is al een aantal mooie giften binnengekomen van €250,– of meer zelfs een anonieme gift van €500,–. Waarvoor hartelijk dank. Vandaar ook onze oproep via de parochiebladen en de huis- aan huisbladen.

Met elkaar kunnen wij veel voor elkaar betekenen.

Na afloop van deze viering zal er een deurcollecte worden gehouden, waarvoor wij uw bijzondere aandacht vragen.

Namens het bestuur en de coördinatoren van de parochiële Caritas wens ik u en uw dierbaren een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar. Ik dank u voor uw aandacht.

Caritas Plechelmusparochie NL15 RABO 0144 701 766 voor het overmaken van uw bijdrage voor de Kerstcollecte! Wij kunnen uw steun zeer goed gebruiken!

Vieren met Kerstmis en daarna…..

Logo parochieIn verband met de algehele lockdown, waarin ons land zich bevindt, hebben de Nederlandse bisschoppen de Coronamaateregelen voor de kerken verscherpt, in ieder geval tot 15 januari 2022.

Voor onze parochie betekent dat het volgende:

De vieringen in onze kerken kunnen doorgang vinden op de tijdstippen die reeds vastgelegd zijn, met een maximaal aantal van 50 kerkgangers! Zij moeten zich ten allen tijde vooraf aanmelden! Gewoon bij de eigen locatie. De vieringen die alleen met livestream zouden zijn, zijn nog steeds alleen met livestream, dus zonder kerkgangers. Het betreft dan de vieringen op Kerstavond in Deurningen en de Gezinsviering op Tweede Kerstdag in de Antoniuskerk. In de Mariakerk zal met Kerstmis GEEN kerstsamenzang plaatsvinden.

Naar de kerk komen zonder opgave vooraf is niet verstandig, aangezien u helaas niet toegelaten kunt worden als alle beschikbare plekken bezet zijn.

De Top 2000-viering op 2 januari 2022 in de Remigiuskerk te Weerselo zal helaas niet doorgaan.

Vieringen na 17.00 uur zijn nog steeds niet mogelijk. Tot nader bericht vervallen dus alle doordeweekse avondvieringen. Ook blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht: opgave voor alle vieringen (graag telefoonnummers noteren zodat we bij een besmetting in onze kerken de mensen kunnen bellen!), handen ontsmetten bij binnenkomst én bij de communiegang, afstand houden, mondkapjes op.

De koren mogen op dit moment met slechts vier mensen zingen en volkszang wordt ontraden! Hierover zal ook een mail richting de koren gaan.

Wij hebben e.e.a. afgestemd met de collega’s uit Noord-Oost Twente, de Pancratiusparochie Tubbergen e.o. en de parochie Lumen Christi Denekamp e.o..

We hadden allemaal gehoopt dat we op een andere manier dit jaar Kerstmis zouden kunnen vieren, maar helaas, de Coronapandemie noodzaakt ons ook dit jaar ingrijpende maatregelen te nemen. Mocht u onverhoopt niet in de kerk en de viering van uw keuze terecht kunnen, probeer dan of u op een andere plek of een andere tijd wel terecht kunt.

We hopen op uw aller begrip.

Namens bestuur en pastoresteam alvast een Zalig Kerstmis en een Gezegend nieuwjaar gewenst!-