Openluchtviering in de pastorietuin van Saasveld

Openlucht SaasveldOpenluchtviering parochie “H. Plechelmus“

Locatie: pastorietuin van Saasveld

zondag 27 juni 2021 om 10.00 uur

Dit jaarlijks terugkerend gebeuren zal voor de 22e  keer plaats vinden met een Eucharistieviering in de pastorietuin van Saasveld. Voorgangers zijn de pastores van de H. Plechelmusparochie.

Thema van de viering is: “Aan)geraakt”.

De organisatie ligt dit jaar bij Deurningen. In deze viering zullen de herenkoren uit de 4 dorpen de zang verzorgen. De Sint Plechelmus Harmonie uit Deurningen zorgt voor de muzikale bijdrage.

In de viering is er één collecte voor de onkosten van de viering.

Na de viering is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met een plak krentenwegge, in de pastorietuin. Wij hopen dat velen aanwezig kunnen zijn.

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig bij café dancing Bruins. Minder-validen  mogen parkeren bij de kerk.

Het is aan te bevelen om een stoel mee te brengen, er zijn wel een aantal banken en stoelen aanwezig.

AANMELDEN VOOR DEZE VIERING IS NIET NODIG

Bij slecht weer is de viering in de kerk.

 

Corona maatregelen per 5 juni 2021

Logo parochiePer 5 juni zijn er weer wat versoepelingen in Nederland betreffende de Coronamaatregelen.

Dit heeft ook gevolgen voor de kerken. In kleine kerken mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij de vieringen. In de grotere kerken mogen maximaal 15% van de reguliere zitplaatsen bezet zijn met een maximum van 250 mensen.

 • Denk bij uw komst naar de kerk aan de basisregels (handen ontsmetten en 1,5 meter).
 • Mondkapje dragen totdat u uw zitplaats hebt ingenomen en als u de kerk verlaat.
 • Denk bij het te Communie gaan aan het ontsmetten van de handen en het mondkapje dragen.

Aanmelden voor de vieringen is verplicht en dat kunt u doen bij uw secretariaat. Natuurlijk zijn de vieringen ook via de livestream te volgen. Aanmelden voor de Basiliek kan via e-mail: plechant@xs4all.nl.

Wat betreft uitvaarten mogen er honderd mensen aanwezig zijn.

Toespraak vicevoorzitter Tom Kok

Onderstaand de toespraak van vicevoorzitter Tom Kok van het bestuur Plechelmusparochie tijdens de laatste viering in de Drieëenheidkerk in Oldenzaal

Drieenheid Oldenzaal

Bron: Gerdi Beuvink

Goedemiddag,

Allen die meekijken en luisteren via de livestream of radio en allen hier in de kerk aanwezig:

Zoals tijdens de dienst al is gememoreerd, werd 91 jaar geleden deze kerk met een plechtige viering in gebruik genomen. Gele en witte vlagen, de pauselijk kleuren, wapperden overal in en om de kerk. Heel Oldenzaal Noord was in de nopjes dat er in de direct nabijheid een markant herkenningspunt voor de geloofsgemeenschap Oldenzaal Noord was gerealiseerd.

Gedurende 91 jaar is deze kerk een plaats geweest waar vreugde en verdriet een plek konden krijgen. Duizenden, vooral kinderen zijn gedoopt, hebben hier de eerste Communie ontvangen en het sacrament van het Vormsel. Veel huwelijken zijn hier in de loop van de tijd gesloten en vanuit deze kerk hebben we velen begeleid naar hun laatste rust plaats. Ook hebben priesterwijdingen plaats gevonden en hebben we Neomisten van de parochie mogen onthalen. Deze kerk is jaren het centrum voor geloofsbeleving in Oldenzaal Noord geweest. De Drieëenheidkerk was en is voor velen nog dé en vooral hun kerk in Oldenzaal.

Dit centraal staan van de kerk binnen de geloofsgemeenschap van de Drie-eenheid was alleen maar mogelijk dankzij de grote getale vrijwilligers die de afgelopen jaren belangloos hun diensten aan de geloofsgemeenschap van de Drieëenheidparochie hebben gewijd. Daarbij gaat om vrijwilligers op allerlei terreinen. De verschillende koren – aan deze kerk verbonden – die de erediensten met orgel en gezang hebben ondersteund. Maar ook de vrijwilligers die de kerk hebben schoon hebben gemaakt en onderhouden, de vrijwilligers die zorgden voor de versieringen, het licht en het geluid, die zorgden voor het drukwerk van boekjes en zij die bijdroegen aan de inhoud van de vieringen. De misdienaars en de acolieten en nog vele anderen. Ik wil niemand, maar dan ook niemand vergeten.

Het is op zijn plaats al deze vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook voor hun bijdrage in de afgelopen jaren namens het parochiebestuur te bedanken. Zonder hun inzet was het niet gelukt om deze kerk meer dan 85 jaar een plek van gebed en bezinning te laten zijn.

Natuurlijk doet het veel pijn dat we vandaag voor de laatste keer in deze kerk een eredienst houden. Wij begrijpen de pijn, het verdriet en de onvrede met het genomen besluit. De maatschappelijk ontwikkelingen en terugloop van het kerkbezoek nopen ons er toe, pijnlijke besluiten te moeten nemen. Maar ook het onderhoud en de exploitatie van dit kerkgebouw speelt daarbij een grote rol. De verwachting is dat rond 2030 in Oldenzaal nog hooguit één kerk toereikend zal zijn om de geloofsgemeenschap Oldenzaal te ontvangen.  Daarom is het noodzakelijk tijdig de weg daar naar toe in te slaan.

De weg daar naar toe zijn we al een aantal jaren ingeslagen. De samenvoeging van de verschillende koren in de vijf geloofsgemeenschappen tot een viertal koren voor de gehele geloofsgemeenschap Oldezaal was de eerste stap. De besturen en de koorleden hebben gezamenlijk besloten die stap te zetten en over hun eigen schaduw te stappen. Natuurlijk is dat niet zonder pijn en verdriet gegaan. Belangrijk uitgangspunt was dat door de krachten tijdig te bundelen de levensvatbaar voor de verschillende koren beter kan worden gewaarborgd. Een prachtig voorbeeld van hoe je door over je schaduw heen te stappen samen een nieuw perspectief kunt bouwen. Een goed voorbeeld doet goed volgen, zegt een spreekwoord

Maar het parochiebestuur beseft ook dat het over je schaduw heen stappen, voor anderen een grote barrière vormt en blijft vormen. Je moet immers bereid zijn niet je eigen belang, maar een hogere belang te dienen.  Dat doet een groot beroep op je veerkracht en flexibiliteit.  De bereidheid moet  wederzijds zijn om samen de begaanbare wegen te zoeken. Samen willen zoeken naar eenheid en niet verdeeldheid.

Ondanks diverse pogingen bleek de bereidheid niet bij eenieder aanwezig om zonder voorwaarden vooraf met elkaar in gesprek te gaan. Dat is en blijft heel verdrietig. Ook het parochiebestuur heeft eraan bijgedragen dat kloven zijn ontstaan die niet meer overbrugbaar leken te zijn. Het fenomeen van botsende karakters was daarbij niet helemaal vreemd. Juist dan is het cruciaal om over je eigen schaduw heen te willen stappen en het hoger belang centraal te stellen, te weten:

het op weg gaan om samen een perspectief voor de geloofsgemeenschap Oldenzaal creëren.

Ook vandaag reikt het parochiebestuur opnieuw de hand om toch met elkaar op weg te gaan om het pad  naar een toekomst van eenheid samen te ontdekken en om dit gebaar nog eens te bekrachtigen, wil ik als vicevoorzitter een ieder die door woorden of acties vanuit het parochiebestuur in hun hart zijn geraakt, vragen om vergeving. Laten we de jaren die ons nog resten  met respect voor elkaar  en hand in hand optrekken naar huis van God.

Deze dag van pijn en verdriet heeft ook een keerzijde. Samen met de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur zijn we erin geslaagd dit markante gebouw voor Oldenzaal noord te behouden en een nieuwe toekomst te geven.  Een wordt van dank aan het gemeentebestuur en de projectontwikkelaars is op zijn plaats Het gebouw wordt gelukkig niet gesloopt maar blijft in volle glorie staan om opnieuw een plek te vormen waar men zich geborgen voelt. Wat het hart van deze kerk was, blijft het hart van dit gebouw: mensen een onderdak bieden.

Wij wensen de toekomstige bewoners vrede en geluk in dit mooie gebouw en vragen hen ook: wees lief en goed voor dit gebouw en wis niet de sporen uit van wat het ooit was.  Laat het gebouw zoveel mogelijk in alle kracht en glorie stralen. Oldenzaal en vooral Oldenzaal noord moet kunnen blijven zeggen: dat was onze kerk en is nog steeds het gebouw van onze kerk gebleven.

Het gemis van niet meer kerk zijn zal groot zijn, maar laat de herinnering mooi blijven.

Tom Kok, vicevoorzitter

 

Aantal aanwezigen in grotere kerken

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Brief van het Ariensinstituut

Beste leden van het pastoraal team en parochianen.

Logo AriensinstituutWe bevinden ons momenteel in de lockdown ter bestrijding van het coronavirus. Het maatschappelijk leven ligt grotendeels stil en dat geldt ook voor het leven in onze parochies en geloofsgemeenschappen.

Met veel creativiteit en energie is het afgelopen jaar geprobeerd om het contact met parochianen en vrijwilligers in stand te houden door liturgische vieringen (ook) via livestream toegankelijk te maken en in kleine groepen of online elkaar te blijven ontmoeten.

Er is nog veel onzekerheid over de diverse varianten van het virus, maar de, weliswaar trage, start van het vaccinatieprogramma geeft vertrouwen dat er de komende tijd versoepelingen mogelijk zullen zijn en dat langzaam maar zeker het maatschappelijk en kerkelijk leven weer opgestart zullen worden.

Ook het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Zoals u weet zijn we in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Er was een goede belangstelling en in het jaar daarop ook.

Helaas moesten we besluiten om afgelopen september niet te starten omdat we onvoldoende aanmeldingen hadden.

Lees hier verder voor de hele brief…..

Missie terug in Guatemala

Missie terug in Guatemala

Vastenactie 2021Bijna een jaar geleden ging ik naar Nederland om in samenwerking met drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, geld in te zamelen voor het vastenactieproject  ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala.¨.  Net in Nederland begon  de coronapandemie. Hierdoor kon ik in april niet terug naar Guatemala en werkte ik bijna een jaar vanuit Nederland. Zo gaf ik verschillende presentaties over het vastenactieproject en kon ik via internet voor landarbeidersbeweging MTC aan de slag met bijvoorbeeld het bijhouden van de website en Facebook, online bijeenkomsten met jongeren  organiseren en het maken van informatiemateriaal.

Donderdag 4 februari jongstleden kon ik eindelijk terug naar Guatemala. Het werk bij landarbeidersbeweging MTC zal er dit jaar natuurlijk wel anders uitzien dan voorheen, want bijvoorbeeld bijeenkomsten met grote groepen zijn nog niet mogelijk. Ook in Guatemala zijn de gevolgen van het coronavirus groot, zoals kinderen die niet naar school gaan, mensen die hun baan hebben verloren zonder sociaal vangnet en grote druk op een toch al gebrekkige gezondheidszorg.

Namens MTC wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor de inzet en de bijdragen aan het Vastenactieproject. Het was een hele prestatie om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Over de bestediging van het geld, en meer, zal ik jullie komend jaar weer op de hoogte houden via mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com,   de informatiebladen, het parochieblad Kompas en de huis aan huis krant ‘Op en Rond de Essen’.  Heb je een vraag? Stuur me dan gerust een berichtje naar inge_kuiphuis@hotmail.com

Om een beetje de smaak te proeven van de Guatemalteekse keuken geef ik u hierbij het recept van een maiscake die ook in Nederland makkelijk te maken is.

Recept Guatemalteekse maiscake

Beschrijving
Dit recept is een simpele manier om een maiscake te maken. In Guatemala is maiscake een bekende lekkernij, en één van mijn favorieten. Meestal gebruiken ze daar geen mais uit blik, dus je kunt natuurlijk ook maiskolven kopen voor deze cake. Verder kan je zelf varieren met de kruiden. Dit recept is met kardemom.

Ingredienten

 • 2 blikjes mais a 300 gram (uitgelekt)
 • 2 kopjes maismeel (of ander meel)
 • 2 eieren
 • 1 blikje gecondenseerde melk
 • Snufje zout
 • 2 theelepels bakpoeder
 • 2 theelepels gemalen kardemom (of andere smaakstof naar keuze: kaneel, vanille, gember, koekkruiden…)

Bereiding

 1. Doe alle ingredienten in een kom, en pureer het met een staafmixer.
 2. Giet in een ingevette vorm naar keuze.
 3. Bak op 180 graden ongeveer 45 minuten.

Je kan zien of de cake gaar is door een sateprikker in de cake te steken. Komt deze er schoon uit, dan is de cake gaar.

Lekker met een chocolade sausje

Hak hiervoor 200 gram pure chocolade en giet daar 200 ml gekookte room over. Roer tot de chocolade gesmolten is. Hier kan je nog kardemom of andere kruiden aan toevoegen voor extra smaak.

Taart

Eet smakelijk!

Groeten van Inge Kuiphuis.

Missiewerker bij landarbeidersbeweging MTC Guatemala via de Week Nederlandse Missionaris en de Heilige Pancratius parochie.

Maak je eigen Paaskaars

PaaskaarsDIY-pakket: Maak je eigen Paaskaars

De Vastentijd is begonnen. We zijn op weg naar Pasen! De afgelopen jaren was er ieder jaar een workshop: “Maak je eigen Paaskaars“, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Helaas kan dat nu niet. Daarom dit jaar het volgende: bestel je DIY-pakket voor je persoonlijke Paaskaars!

Voor 7 euro 50 (€ 7,50) krijg je twee witte /crèmekleurige stopplaatsen van 20×7 cm en 12 kleuren bijenwas om de kaarsen mee te versieren.

Waarom twee kaarsen?

Dan kun je er ook twee maken: een voor jezelf én een om af te geven! Pasen is het belangrijkste christelijke feest, feest van opstanding, nieuw leven, licht. Om dat dit jaar extra bijzonder te maken de uitdaging naast je eigen Paaskaars er dus ook een voor een ander te maken…

Wil jij zo’n DIY-pakket? Laat het pastor Sleegers weten via:

pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl!

Het pakketje is tot uiterlijk 1 maart a.s. te bestellen

Zo halverwege de vastentijd wordt het pakket thuis bezorgd!

Oja, heb jij nog nooit met bijenwas gewerkt? Geen probleem, er komt op Facebook nog een online workshop!

Paaskaarsen

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

Logo mgr WoordsVandaag, 19 februari 2021, hebben wij de brief ontvangen van Willem J. kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht, betreffende het “Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.K. H. Drieëenheidkerk te Oldenzaal”.

Als bijlage bij dit bericht is de brief toegevoegd in PDF formaat.

Binnen de peremtoire termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht. een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Datum van betekening is 19 februari 2021.

Gebedskaart Aswoensdag

Askruisje halen

Askruisje – Bron: Parochie Meijel

Dit jaar is de Aswoensdagviering anders dan anders. Misschien durft u helemaal niet naar de kerk te komen, of hebben zich al 30 mensen aangemeld en kunt u niet terecht.

Daarom heeft het bisdom Roermond een Gebedskaart gemaakt om toch in uw eigen huis stil te staan bij Aswoensdag. U kunt de gebedskaart hier op onze website vinden. We wensen u een goede Aswoensdag toe en een inspirerende en verstillende Vastentijd.