Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020

Logo Bisdom UtrechtAan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochiebesturen en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Vandaag heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld, naar aanleiding van versoepelingen die mogelijk zijn geworden. U ontvangt hierbij het aangepaste protocol.

Bijgevoegd zijn tevens een overzicht van alle wijzigingen en het schema voor reservering en gezondheidscheck.

De nieuwe versie van het protocol vindt u ook op: https://www.aartsbisdom.nl/nieuwe-versie-van-protocol-kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-nu-beschikbaar/

In dit protocol treft u richtlijnen en suggesties aan betreffende de viering van het doopsel, de Eerste H. Communie en het vormsel.

Voor de planning van vormselvieringen in ons aartsbisdom Utrecht kunt u zich wenden tot de heer Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl

Tevens leest u in het protocol bepalingen t.a.v. het al of niet reserveren en de gezondheidscheck voorafgaande aan een viering.

Ten slotte wordt aangegeven dat de liturgische zang niet enkel meer door een cantor gedaan hoeft te worden, maar dat dat ook kan met ‘enkele zangers’.

In het protocol wordt dat toegelicht. Een heel koor alsook samenzang zijn helaas nog niet mogelijk.

Bij alle vieringen blijft van groot belang: de juiste afstand tot elkaar, goede hygiëne en ventilatie (vooraf, tijdens en na de viering).

Hopelijk kunt u er op een goede wijze verder mee. Wanneer u vragen heeft ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden, echter maandag 13 juli begint mijn vakantie. In dringend geval kunt u contact opnemen met het secretariaat of de receptie van het aartsbisdom Utrecht: 030-2361570 of met één van de andere vicarissen van de vicariaten Arnhem of Deventer.

Een goede en gezegende voortgang en zomer(vakantie) toegewenst,

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturgie en het vicariaat Utrecht


Bijlagen:

Overzomeren 2020

OverzomerenOverzomeren

We komen zes woensdagen bij elkaar van 09.30 tot 11.30 en het begin is er.

Samen hebben we in een sfeervolle bijeenkomst onder leiding van Kim Grote Punt een schilderijtje gemaakt dat precies past bij Overzomeren. We hebben ons ingebeeld dat we in een tent midden in de natuur zaten en daar zijn hele mooie resultaten uit voortgekomen.

U bent van harte welkom om de komende woensdagen ook mee doen want een ochtend samen zijn met een kopje koffie en wat lekkers en dan ook nog fijn bezig te zijn kan zo goed doen.

We hebben een leuk programma. Het is echter wel fijn dat u zich hiervoor opgeeft. Dat kan via:

 • de mail: hannekebugter@outlook.com
 • via telefoonnummer: 06 30 04 90 14
 • of door een briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus van de Hofkerk

Overzomeren Overzomeren

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Brief van het Bisdom

Onderwerp: Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochiebesturen en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Logo Bisdom UtrechtHierbij doe ik u een link naar een bericht toekomen dat vandaag gepubliceerd is op de website van het Aartsbisdom Utrecht:

https://www.aartsbisdom.nl/aankondiging-verruiming-rondom-sacramenten-en-koorzang-in-protocol/

Het betreft een vooraankondiging van de verruiming rondom de viering van de sacramenten en rondom de koorzang in het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter die in de komende week door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zal worden. Zoals u in de tekst van de vooraankondiging kunt lezen, wordt er tevens gesproken over het vooraf reserveren van plaatsen.

Eucharistie bij uitvaarten en huwelijken

Omdat inmiddels in de viering van de Eucharistie de H. Communie weer kan worden uitgereikt, kan bij uitvaarten en huwelijken de Eucharistie ook weer gevierd worden. Het is ter beoordeling aan de celebrant of het goed is om dat in een concrete situatie te doen. Van groot belang is dat de protocollen zorgvuldig in acht genomen worden – veiligheid staat voorop – mede omdat bij uitvaarten en huwelijken ook mensen komen die niet met de Eucharistie vertrouwd zijn noch met de huidige gang van zaken in onze kerken i.v.m. de coronamaatregelen.

Daarbij is het in het ene kerkgebouw wel goed mogelijk om zowel de baar van de overledene vooraan te hebben staan alsook het hoestscherm voor de uitreiking van de H. Communie, terwijl dat in het andere kerkgebouw niet zo zal zijn. Het kan zijn dat daarom in bepaalde situaties wel de Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd, maar dat de H. Communie toch niet wordt uitgereikt.

Het uitreiken van de H. Communie blijft in de huidige omstandigheden een risico met zich meebrengen, vanwege het mogelijk aanraken van elkaars handen. Daarom wordt het uitreiken van de H. Communie in onze vieringen thans beperkt tot de Eucharistie en worden Woord- en Communievieringen vooralsnog niet toegestaan.

Hopelijk heb ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd. Ik wens u een gezegende voortgang toe.

Namens de bisdomstaf, met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om vieringen in de kerk bij te wonen.

Moet u zich aanmelden:

De 1,5 meter regels bepalen hoeveel mensen er in uw kerk kunnen. Is dat aantal maximaal 100 personen dan is aanmelden niet nodig. Kunnen er meer in uw kerk, of bij een viering buiten, dan is aanmelden verplicht.

Bij speciale vieringen ( uitvaart en huwelijk ) gelden speciale regels.

Wilt u zeker zijn van een plaats in de kerk, kom dan op tijd naar de kerk.

De praktijk leert dat het maximale aantal bezoekers in de kerken van onze parochie allemaal onder 100 liggen.

 


De regel is op dat moment:

 • kom op tijd want vol is vol
 • aanmelding en checkgesprek bij de deur
 • volg de aanwijzingen voor een plaats in de kerk

 

Gebruiksplan Covid 19 pandemie

Door de geloofsgemeenschap H. Remigius Weerselo is dit gebruiksplan samengesteld

Sinds half maart 2020 hebben we te maken met Corona. Vanuit de overheid zijn strenge maatregelen voorgeschreven, zoals het sluiten van kerken. Inmiddels is de crisisfase voorbij en zitten we in een stabilisatiefase. De stabilisatiefase is een flexibele, soms grillige fase die lang kan duren. Een fase waarin Corona zo maar weer kan opleven. Het is een fase waarin we weten dat er nog steeds Corona heerst, maar waarin we ook op weg zijn naar het zgn. ‘nieuwe normaal’. Het is een fase waarin er nog steeds maatregelen nodig zijn, maar er tegelijk meer versoepelingen komen.

Dit gebruiksplan beschrijft op hoofdlijnen de kaders rondom de openbare vieringen, veiligheid, hygiëne en de hierbij horende gedragsregels.

Het is een werkdocument en wordt zo nodig aangepast na landelijke versoepeling van maatregelen.

Lees op deze pagina het hele plan.

Over Zomeren 2020

Mocht u dit jaar niet op vakantie gaan dan kunt u OVER ZOMEREN 2020 in de Hofkerk Oldenzaal.

Alle gegevens kunt u vinden op onderstaande folder.

Over Zomeren 2020

Mededelingen vanuit het bestuur – 19 juni 2020

Informatie vanuit het Parochiebestuur juni 2020.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument.

Er is contact met een kandidaat-koper; een en ander moet nog nader worden besproken.

Aktie kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans 2020 is vóór de Coronacrisis gestart en grotendeels afgerond. In de stad Oldenzaal is echter gebleken dat de postbezorging niet goed heeft gewerkt. Inmiddels is een herstelactie op touw gezet waarbij in de week van 15 – 19 juni 2020 op een groot aantal adressen, waarvan wordt aangenomen dat deze geen deelnameformulieren hebben ontvangen, brieven worden bezorgd met het verzoek om alsnog mee te doen.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website www.plechelmusparochie.nl.

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd,

voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Coronamaatregelen in de Plechelmusparochie Oldenzaal

Het bestuur volgt nauwlettend de overheidsmaatregelen in deze en de berichten vanuit het bisdom. Bovendien wordt ook het beleid in de omliggende parochies gevolgd. Het bestuur heeft daarom  besloten om per 1 juli weer vieringen mogelijk te maken. Daarbij geldt o.a.:

 1. Een bezoekersmaximum van 100 personen (tot 1 juli maximaal 30 personen).
 2. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden; de aanmeldlijst wordt gecontroleerd bij de ingang van de kerk.
 3. Voor elke kerk wordt een gebruiksplan gemaakt.
 4. Bij elke viering is iemand met een EHBO-diploma aanwezig.

Inmiddels is aan alle geloofsgemeenschappen een brief gestuurd, waarin alle maatregelen uitvoerig zijn beschreven. Ook op de website van de parochie staat onder de rubriek ‘Veilig naar de kerk per 1 juli 2020’ nadere informatie. Er zal een (algemeen) gebruiksplan worden gemaakt, dat door de betreffende locatiebeheerders kan worden aangepast voor hun eigen kerk.

 1. Hervatting inloopmogelijkheid parochiecentrum Kerkstraat in Oldenzaal

Vanaf 1 juli wordt onder strikte voorwaarden (afstand houden en hygiënemaatregelen) het weer mogelijk om gebruik te maken van de inloopmogelijkheid in het parochiecentrum. Om bezoekers te attenderen op deze inloopmogelijkheid wordt er op die momenten een stoepbord geplaatst; dit zorgt mede voor een betere bereikbaarheid.