Plechelmuskerk Saasveld – Kracht van het licht

Eerdere succesvolle edities in 2018 en 2019 met muziek (o.a. klankschalen) en zang hebben aangetoond dat deze activiteit van licht met zang en muziek erg wordt gewaardeerd. Daarom wordt dit jaar opnieuw de Kracht van het Licht georganiseerd en wel op donderdagavond 5 oktober. Vanaf 19.30 uur is er een vrije inloop in de Plechelmuskerk. De start is om 20.00 uur.

In de kerk kan worden geluisterd naar gedichten en bijpassende muziek. Rond de titel Kracht van het Licht worden liederen gezongen door een samengesteld koortje. De muziek op harp wordt verzorgd door Alidia Renker. Hierna gaan de bezoekers met kaarsen naar buiten om te wandelen door de prachtig en sfeervol verlichte kasteeltuin. Daar worden de kaarsen geplaatst rond de grote vijver en kan worden genoten van de harmonische geluiden van alpenhoorns (met o.a. Jozef Kolmschot).

Na afloop is er koffie en thee. Een vrije gift is welkom.
Bij slecht weer wordt het programma aangepast.

Verdere informatie over deze activiteit bij Resie Hofhuis, telefoon 06-25370257 en e-mail
resiehofhuis@hotmail.com

Plechelmuskerk Saasveld in het teken van het licht

Lichtprocessie in nieuw jasje, Kracht van het Licht als extra activiteit.

De geloofsgemeenschap H. Plechelmus Saasveld kent al decennialang de sfeervolle en prachtige Lichtprocessie. Deze processie, die dit jaar in een nieuw jasje is gestoken, wordt gehouden op zaterdagavond 7 oktober. Sinds enkele jaren is aan deze traditie een extra avondactiviteit toegevoegd: Kracht van het Licht. Deze vindt nu plaats op donderdagavond 5 oktober.

En voor de liefhebbers van licht en stilte: de prachtig verlichte tuin achter de kerk is ook op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur opengesteld voor bezoek. Bij al deze activiteiten bent u van harte welkom!!

LICHTPROCESSIE
Op zaterdag 7 oktober is er weer de jaarlijkse Lichtprocessie in Saasveld. De
Plechelmuskerk en de tuin achter de kerk zijn prachtig verlicht met extra aandacht voor bijzondere objecten. Om 19.00 uur is er voorafgaand aan dit gebeuren een Eucharistieviering met als voorganger pastor Theo van der Sman. Evenals de processie staat deze viering in het teken van de Mariaverering.

Na afloop van de viering start de processie, waarbij dit jaar vooral de tuin plaats van handeling is. Deelname is er van het dames-/herenkoor en de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia alsmede van de bruidjes.
Zingend en biddend ter ere van Maria trekt de stoet deelnemers met kaarsjes en lampions vanuit de kerk door de tuin, waarbij vier dragers begeleid door toortsdragers het Mariabeeld rond dragen. Waarbij eerder de Rozenkrans de basis vormde van de gebeden is er dit jaar voor het eerst vooral aandacht voor passende teksten en zang. Kaarsjes kunnen voor de viering worden gekocht in de kerk. Na afloop kunnen de bezoekers
genieten van een kop koffie of thee en is er voor de kinderen ranja.

Al met al wordt het een bijzondere sfeervolle gebeurtenis, die al vanaf 1961 mede dankzij inzet van toenmalig pastoor Bolscher plaatsvindt. Voorafgaand aan de processie is ook op de vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur de verlichte tuin al opengesteld voor bezoek.

Werelddierendag

Logo Plechelmusparochie

Plechelmusparochie

Op woensdag 4 oktober is het Werelddierendag. De dag waarop we Sint Franciscus herdenken.

Franciscus wijst ons erop dat we dieren met liefde moeten behandelen.

Kinderen zorgen graag voor dieren zoals God voor zijn kinderen zorgt. Daarom staan dieren centraal in de viering.

Je mag dan ook je eigen dier meenemen. Veilig in een mandje of aangelijnd.

Heb je geen eigen dier? Neem dan je knuffel mee, waar je zo graag voor zorgt.

Iedereen is welkom op zondag 8 oktober om 10.00 in de Antoniuskerk

Lezing Synodale proces RKK

Logo Plechelmusparochie

Plechelmusparochie

Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens 8 november 2023, ‘s middags St. Jankerk Enschede

 Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Waar en waarover

Op 8 november ‘s middags in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251.

Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd.

Over haar werk op het secretariaat.

Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad.

En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

Programma

 • 13.45 inloop
 • 14:00 lezing
 • pauze met koffie of thee
 • reactie op vragen en opmerkingen
 • Afsluiting rond 16:00
 • Zaal sluit rond 16:30

Iedereen is welkom. Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen.

Opgave is niet nodig.

De lezing is ook via livestream te volgen

https://www.youtube.com/live/sWlK_Saza08?si=VlWFg30jZht_B8Ib

Wie nadere info wenst kan dat via email kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl

 

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom 2023

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal.

Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

Even voorstellen: Miranda Beene

Het pastoresteam van de Plechelmusparochie heeft mij gevraagd om het jongerenproject Moving-on te begeleiden en om voor te gaan in een aantal vieringen. Daarom zal ik me even kort voorstellen.

Ik ben Miranda Beene, geboren in Oldenzaal en nu woonachtig in Losser. Ik heb 3 dochters van 23, 19 en 15 jaar.

Op dit moment ben ik werkzaam als coördinator van de Mavo en docent levensbeschouwelijke vorming aan het Bonhoeffer college in Enschede. In het verleden ben ik werkzaam geweest in de parochies in Haaksbergen en omgeving en in Maria Vlucht als pastoraal werkster.

Ik heb er zin in om weer te mogen werken met de jongeren binnen onze gemeenschap en u te ontmoeten in de viering.

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023 -2024) op verschillende locaties binnen bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, zowel het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd 4x een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. De kosten bedragen € 525,-

Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als 2e dirigent vervult en graag wat meer bagage willen hebben, meld je dan eveneens aan.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Lezing en debat: De verhouding tussen liturgie en theologie

Twentse school voor theologieDonderdag 5 oktober 2023 om 19:30 uur. De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen

Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door dr. Johan te Velde O.S.B.

Johan te Velde (Stadskanaal 1954) studeerde in de zeventiger jaren theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Zijn doctoraalscriptie was gewijd aan het liturgiebegrip in de Summa van Thomas van Aquino. In 1981 werd hij benoemd in het pastoraat in Assen. Op 20 november 1982 ontving hij de priesterwijding. Op 3 september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem.

Theologie heeft betrekking op het spreken over God, terwijl we tijdens de liturgie tot God spreken. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat zou de nadruk moeten zijn: het spreken over God of het spreken tot God, bij de theologie of bij de liturgie?

De Twentse School voor Theologie wil een thuis bieden voor hen die zich met theologie bezighouden. Ze beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Twentse gemeenschap op het gebied van religie, levensbeschouwing en geschiedenis. De Twentse School voor Theologie wil een gemeenschap zijn die zichzelf in aanraking brengt met de bronnen van ons denken en in het bijzonder de christelijke theologie.

Kosten van deze bijeenkomst:

 • regulier: € 15
 • vroegboek-korting: € 10
 • student: € 5

Aanmelden kan via https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-de-verhouding-tussen-liturgie-en-theologie/

Voor meer informatie: www.twentseschoolvoortheologie.nl

Volg ons ook op:

 • Facebook: Twentse School voor Theologie
 • X (voorheen Twitter): @theologietwente
 • LinkedIn: Twentse School voor Theologie
 • Instagram: twentseschoolvoortheologie

Lezing over synodale proces

Logo Plechelmusparochie

Plechelmusparochie

Op woensdagavond 8 november zal mw prof dr Myriam Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing verzorgen over het synodale proces.

Dit synodale proces is een initiatief van paus Franciscus, dat voorstaat iedereen mee te laten praten over de toekomst van de kerk.

Dat is nieuw, immers in het verleden was dat vooral ‘’iets’’ voor de geestelijkheid.

Het gaat de paus om een luisterende kerk, waarin leden openstaan voor de H. Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben.

Myriam Wijlens is hoogleraar in het kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland.

Zij geeft echter ook colleges op vele andere plaatsen en continenten over de hele wereld.

Daarnaast is zij een hooggeplaatste vrouw in het Vaticaan en werkt daar onder andere op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome.

Op 8 november komt zij in Twente, haar geboortegrond, een lezing verzorgen over het synodale proces en wat dat vanuit vele landen heeft opgeleverd.

Zij komt naar Twente als juist in Rome de bisschoppensynode over het synodale proces heeft plaatsgehad.

Myriam Wijlens is vanuit Enschede en Oldenzaal benaderd voor deze lezing en gaf zelf aan graag te komen voor een zo breed mogelijk publiek.

De datum 8 november is vastgelegd en Enschede zal als gastgever optreden.

Ook buurtparochies zijn hierbij van harte welkom.

Locatie en tijdstippen volgen later.

Mocht u belangstelling hebben dan adviseren wij u alvast 8 november ’s avonds in uw agenda vast te leggen.

Cantorcursus binnen ons bisdom

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

Sinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom start daarom dit najaar weer met de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn (Stationsstraat) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10u-13u. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

De kosten bedragen € 125,-.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl