Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Nieuwsflits juli 2021

Parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

Zomervakantie in het Jozefjaar

Het is vakantietijd. En juist in dit Jozefjaar moet ik daarbij denken aan de reis die Jozef maakte, toen hij samen met Maria naar Bethlehem ging voor de volkstelling.

Hun reis was geen ideaal vakantietripje. Volgens Google Maps moesten ze ongeveer 150 kilometer lopen – 33 uur, in ongeveer vijf dagen. Dat kan niet eenvoudig zijn geweest, vooral niet voor de hoogzwangere Maria.

Jozef en Maria onderweg

Ik denk dan ook dat de reis van Jozef en Maria goed te vergelijken is met onze levensreis. Onze levens gaan door bergen en dalen, net zoals hun reis. We kennen mooie vergezichten: de relatie met de mensen van wie we houden bijvoorbeeld. En er zijn diepe dalen: de ziekte en het verlies dat elk mens overkomt.

Met daarnaast de coronacrisis, die voor velen van u eenzaamheid met zich meebracht. En af en toe bereikten Jozef en Maria, net als wij, een pleisterplaats. Een plek, een periode, waarin we tot rust kunnen komen. Waarin alles goed gaat en het leven ons toelacht.

Zo heeft de reis van Jozef en Maria ons veel te zeggen, vooral hun Godsgeloof. Ze hadden geen comfortabele reis. Hoogzwanger op een ezeltje rijden lijkt me heel zwaar. Dagenlang een ezeltje voorttrekken is hard werken. Maar ze kunnen het aan, omdat ze weten dat God hen nabij is, bij elke stap die ze doen.

Werd hun leven daardoor eenvoudiger? Zat Maria comfortabeler op haar ezel? Nee. Maar de wetenschap dat zij – en ook wij – alles aangaan onder de hoede van God, maakt het doenlijk. Maakt misschien wel dat Jozef, als Maria moet bevallen, niet in paniek raakt maar roept tot God. En Hij zorgt ook voor een onderkomen waarin Zijn Zoon veilig ter wereld kan komen.

Dàt is onze God! Onze God, die onze problemen niet van ons wegneemt, maar die er wel ís. Die naast ons loopt, waar onze wegen ook naar leiden, en ons altijd helpt. Ik hoop en bid van harte dat wij allemaal, juist in deze vakantietijd, steeds meer de trouw van onze God mogen ervaren. Ik wens ons allen een gezegende zomer toe!

Pastor Constance Janssen

Plechelmusfeest 2021

Op zondag 11 juli a.s om 10.00 uur wordt het jaarlijkse Plechelmusfeest voor heel onze parochie gevierd in de Plechelmusbasiliek.

Evenals vorig jaar zal het een sober geheel zijn i.v.m. de nog steeds geldende Corona-maatregelen. Zo zal harmonie sint Joseph helaas niet kunnen spelen omdat er niet genoeg ruimte is om afstand te houden, zingt het Oldenzaals Nederlandstalig BasiliekKoor met slechts 12 koorleden en zal er ook geen processie gehouden worden, omdat we tijdens de processie niet de anderhalve meter afstand in acht kunnen houden en ook zal er in verband met de veiligheid geen koffie geschonken worden na afloop.

Maar daarom zal het Plechelmusfeest niet minder feestelijk en plechtig zijn! Bovendien wordt tijdens de viering pastor Theo van der Sman gepresenteerd. Hij zal als priester-assistent het pastorale team van onze parochie komen versterken, voor 20 uur in de week. Wij zijn heel blij en dankbaar voor zijn komst naar onze parochie. Pastor van der Sman gaat wonen in de pastorie van Rossum. In de vorige Nieuwsflits heeft hij zich voorgesteld.

Het Plechelmusfeest 2021, anders dan anders, maar nog steeds de moeite waard!

Op dit moment mogen er 120 mensen in de basiliek. U moet zich nog steeds aanmelden. Dat kan via de mail plechant@xs4all.nl of per telefoon 0541 512467 (do. 14.00 – 15.30 uur en vr. 10.00 – 11.30 uur)

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 25 juni 2021

Inzegening nieuwe luidklok t.b.v. de Plechelmustoren

Kardinaal Eijk komt zondag 19 september a.s. naar Oldenzaal. Hij is dan voorganger tijdens de eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek om aansluitend de nieuwe luidklok voor de Plechelmustoren te zegenen. Tevens zal hij een zegengebed uitspreken voor het gerestaureerde ‘Witte’-orgel.

Proces onttrekking aan de eredienst

 1. Drieëenheidkerk

Het proces tot onttrekking is inmiddels afgerond. Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is er in de kerk een slotviering gehouden, waarbij na afloop de H. Reserve is overgebracht naar de H.Plechelmusbasiliek. Aansluitend was het voor eenieder mogelijk om afscheid te nemen van de kerk en herinneringen op te halen. Naar verwachting zal de kerk begin september aan de koper in eigendom kunnen worden overgedragen. Het orgel van de kerk is geschonken aan een Poolse r.k. kerk in Krakow.

De andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie worden nog in de gelegenheid gesteld om eventuele inventarisdelen binnen hun kerkelijke omgeving te gaan gebruiken.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

Na de aanzienlijke versoepelingen van de Coronamaatregelen in de tweede helft van juni heeft de koper van de kerk besloten om op korte termijn een informatieavond te plannen voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarin zal hij uitleg geven over zijn toekomstplannen m.b.t. de kerk en het omliggende terrein.

Dit betekent, dat de procedure tot onttrekking verder kan worden ingevuld. Het parochiebestuur streeft er naar om in samenspraak met de locatiebeheerders na de zomervakantie een informatie-avond te houden voor de parochianen.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Naast de benoeming van Martin Kemerink is er nog behoefte aan nieuwe bestuursleden om in de bestaande en toekomstige vacatures te kunnen voorzien. Daarbij wordt gestreefd naar een spreiding binnen de gehele parochie.

Restauratie klokkentoren bij de

 1. Remigiuskerk in Weerselo

Uit onderzoek is gebleken dat de klokken en het uurwerk in de toren gerestaureerd moeten worden. Daarbij zijn ook herstelwerkzaamheden van bouwkundige aard noodzakelijk gebleken. Voor de klokken en het uurwerk heeft het bedrijf Eijsbouts een offerte uitgebracht en voor het bouwkundige deel (inclusief offerte Eijsbouts) zijn twee aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen. Het parochiebestuur heeft de offertes naast elkaar gelegd voor een vergelijking. Het bisdom zal echter nog een machtiging moeten afgeven alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Versoepelingen Corona-maatregelen

Nu Corona grotendeels onder controle lijkt te zijn, zijn er ook door de bisschoppen een aantal versoepelingen aangekondigd. Zo mogen er weer meer kerkgangers in onze kerken komen, nl. zoveel als er plekken beschikbaar zijn met anderhalve meter afstand. Mondkapjes op bij het ter communie gaan en handen ontsmetten blijft nodig, evenals het aanmelden als u naar de kerk wilt komen.

Onze koren mogen weer met meer mensen gaan zingen. Lange tijd mochten er slechts vier koorleden zingen, nu mogen er weer 12 zangers actief zijn, wel op de gepaste afstand!

Het pastoresteam heeft ook besloten weer te gaan dopen, maximaal twee dopelingen per viering. Opgave kan bij uw lokale secretariaat.

Favicon

Gegevens centraal secretariaat Plechelmusparochie

 • Kerkstraat 1  –  7571 EE Oldenzaal
 • Telefoon: 0541  –  530485
 • Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
 • Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
 • Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team:

 • Pastor B. Reerink pr. 0541-53 02 91
 • Pastor T. van der Sman pr. 06 51 07 53 32
 • Pastor C. Janssen pw. 06 53 71 56 35
 • Pastor M. Sleegers pw. 06 23 37 36 47

Coronaregels in het kort

Logo ContactCoronaregels in de Plechelmusparochie:

 • Maximaal aantal aanwezigen bij een religieuze bijeenkomst (ook huwelijk en uitvaarten) wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw.
 • Bij elk kerkgebouw wordt bepaald wat de capaciteit is in een anderhalve meter opstelling.
 • Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur.
 • Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.
 • Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
 • Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
 • Verder zijn er nog regels die van toepassing zijn bij bijzondere viering (o.a. Dopen, 1e Communie en Vormsel).

Dank voor uw medewerking

Corona maatregelen per 5 juni 2021

Logo parochiePer 5 juni zijn er weer wat versoepelingen in Nederland betreffende de Coronamaatregelen.

Dit heeft ook gevolgen voor de kerken. In kleine kerken mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij de vieringen. In de grotere kerken mogen maximaal 15% van de reguliere zitplaatsen bezet zijn met een maximum van 250 mensen.

 • Denk bij uw komst naar de kerk aan de basisregels (handen ontsmetten en 1,5 meter).
 • Mondkapje dragen totdat u uw zitplaats hebt ingenomen en als u de kerk verlaat.
 • Denk bij het te Communie gaan aan het ontsmetten van de handen en het mondkapje dragen.

Aanmelden voor de vieringen is verplicht en dat kunt u doen bij uw secretariaat. Natuurlijk zijn de vieringen ook via de livestream te volgen. Aanmelden voor de Basiliek kan via e-mail: plechant@xs4all.nl.

Wat betreft uitvaarten mogen er honderd mensen aanwezig zijn.

Aantal aanwezigen in grotere kerken

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Maximaal 50 personen bij een uitvaart

Logo parochie

Plechelmusparochie

Door de maatregelen van de overheid is het aantal personen, dat aanwezig mag zijn bij een begrafenis, teruggebracht naar 50.

Dus tijdens de vieringen in de kerk maximaal 30 personen en bij een begrafenisviering maximaal 50 personen. Wel eerst aanmelden.

Vieren in Coronatijd

Vieren in Coronatijd

Vieren thuis

Vieren in Coronatijd

Algemene tips voor thuis meevieren tijdens Corona Plechelmusparochie

Door het Coronavirus dat nog steeds actief is in ons land en daarbuiten, hebben we al maanden te maken met allerlei beperkende maatregelen. Dat betekent o.a. dat u  vaak niet naar de kerk kunt, of u durft vanwege het virus niet te komen. Een alternatief is de wekelijke eucharistieviering die de  KRO/RKK op zondagochtend uitzendt. Maar veel fijner is het de vieringen te kunnen volgen vanuit uw eigen vertrouwede kerk! Dat kan! De afgelopen tijd is het mogelijk geworden dat de kerken in Rossum, Saasveld, Weerselo en Oldenzaal Plechelmusbasiliek via onze website www.plechelmusparochie.nl Kerk TV hun week- en weekendvieringen live streamen, zodat u op uw laptop, tablet of computer de viering live kunt volgen. In Deurningen worden tot nu toe slechts enkele vieringen gestreamd. De link daarvoor wordt in het parochieblad vermeld. Streamen, een nieuw fenomeen. Maar het zal de komende tijd de realiteit zijn. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd. Maar er zijn manieren die helpen om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren! We geven graag een paar suggesties:

1          Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.

2          Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is het symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Heb je kinderen en kijken zij mee, laat een van hen dan de kaars aansteken.

3          Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?

4          Hoe gaat het met zingen, met de vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met je huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het hardop meebidden van het gebed des Heren ‘Onze Vader’.

5          Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de voorbeden, wanneer er ruimte is om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om intenties via Facebook aan pastor Maroesjka Sleegers door te geven voor haar meditatievieringen op Facebook op maandagmiddag 14.30 uur.

6          U kunt thuis niet fysiek ter communie. Maar u kunt wel de Geestelijke Communie ontvangen. Het is goed wanneer in de kerk de communie wordt uitgereikt, u daar in gebed bij aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvoor.

Gebed voor de Geestelijke Communie

 • Mijn Jezus,
 • ik geloof dat U
 • in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
 • Ik bemin U boven alles
 • en wens U in mijn hart te verwelkomen.
 • Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
 • vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
 • Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
 • Draag mij in Uw Geest,
 • en laat mij nooit van U gescheiden worden.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus,
 • ik dank U voor uw Woord van Leven
 • waarmee Gij mij hebt gevoed.
 • Graag zou ik U ook ontmoeten
 • in de communie, uw Brood van Leven,
 • maar dat is nu onmogelijk.
 • Daarom bid ik:
 • aanvaard mijn verlangen
 • om hecht verbonden te zijn met U.
 • Kom met uw liefde in mijn hart
 • en laat mij niet vergeten
 • dat uw Geest in mij woont.
 • Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
 • mijn Heer en mijn God.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus Christus,
 • wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.
 • Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
 • opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.
 • Jezus, kom en leef in ons,
 • geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
 • een diep vertrouwen,
 • een oprechte nederigheid,
 • door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.
 • Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
 • door deze geestelijke communie.
 • Amen.

7          Na de viering kun je even stil blijven en alles laten bezinken.

Blaas de kaars uit, sluit de laptop of computer af en doe de TV even uit.

8          En dan is er koffie. Je kent toch het gezegde ‘de beste koffie van de week is die na de preek’.

9          Tijd voor (app-)contact met familie, vrienden of medeparochianen. Wens elkaar een goede zondag thuis of op afstand. Schrijf een kaartje voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

10       Op dit moment zijn er op de site geen misboekjes beschikbaar. We zijn aan het kijken naar een andere mogelijkheid.

11       Tot slot: hoe ging het met de collecte? Maak nu je gaven over. Het hoort bij ons christen-zijn en is een goed gebruik tijdens de vieringen. Het rekeningnummer staat op onze website vermeld!

Veel devotie namens het pastoraal team

Gebruiksplan Covid 19 pandemie

Door de geloofsgemeenschap H. Remigius Weerselo is dit gebruiksplan samengesteld

Sinds half maart 2020 hebben we te maken met Corona. Vanuit de overheid zijn strenge maatregelen voorgeschreven, zoals het sluiten van kerken. Inmiddels is de crisisfase voorbij en zitten we in een stabilisatiefase. De stabilisatiefase is een flexibele, soms grillige fase die lang kan duren. Een fase waarin Corona zo maar weer kan opleven. Het is een fase waarin we weten dat er nog steeds Corona heerst, maar waarin we ook op weg zijn naar het zgn. ‘nieuwe normaal’. Het is een fase waarin er nog steeds maatregelen nodig zijn, maar er tegelijk meer versoepelingen komen.

Dit gebruiksplan beschrijft op hoofdlijnen de kaders rondom de openbare vieringen, veiligheid, hygiëne en de hierbij horende gedragsregels.

Het is een werkdocument en wordt zo nodig aangepast na landelijke versoepeling van maatregelen.

Lees op deze pagina het hele plan.

Tilburgse parochie neemt Marialiederen op om mee te zingen thuis

Marialiederen zingen is een jaarlijkse traditie in mei in de Tilburgse Mariakerk. Een kwartet nam nu 20 populaire liedjes op om thuis mee te zingen.
Sinds het begin van de lockdown in Nederland worden de wekelijkse diensten in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg via de website van de parochie en YouTube uitgezonden. Toen bleek dat veel gelovigen de liederen van de mis thuis meezingen, ontstond het idee om voor de meimaand Marialiedjes op te nemen. Een gelegenheidskoor met Sonja van den Dries, Joke Knegsel, Bert de Grauw en Albert Bisschop klaarde de klus in een verder lege kerk. Beluister de liedjes.