De Parochiële Caritas Instelling

Algemeen

Logo CaritasIn 2010 zijn de Caritas instellingen van onze voormalige zelfstandige parochies gefuseerd. Sindsdien is er één nieuw bestuur voor de Parochiële Caritas Instelling.

Daarnaast zijn er lokale Caritaswerkgroepen die plaatselijk de noden in brede zin signaleren. Met het Parochie Bestuur wordt goed samengewerkt.

Wat doet Caritas

Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Hierbij wordt aandacht geschonken aan concrete noden van mensen en/of groepen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan de sociale rechtvaardigheid.

De PCI staat midden in de samenleving en stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zowel de in nood verkerende mens, als de helpers, ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Werkwijze en individuele hulp

Caritas van de H. Plechelmus Parochie heeft een bestuur en werkgroepen. Het bestuur initieert, coördineert en controleert.

De werkgroepen geven de feitelijke hulp. Gesignaleerde noden voor anderen of uzelf kunnen worden gemeld via een mail aan secretariaat@plechelmus.nl of via telefoon. Zie hieronder bij contact.

Ook noden, gesignaleerd door de pastores, de Stichting Vincentius Oldenzaal, Vincentiusvereniging Deurningen, de Voedselbank Oosttwente Oldenzaal, de kledingbank, de bezoekwerkers, medici, maatschappelijk werk, kortom van iedereen met betrekking tot inwoners in de gemeenten waarin de Plechelmusparochie zich bevindt, zijn welkom bij Caritas.

Caritas kijkt of het mogelijk is te ondersteunen en/of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties. Caritas ondersteunt bijvoorbeeld door kortdurende financiële hulp, door luisteren en meedenken. Doel is altijd om de noden proberen te helpen lenigen.

Wilt u melding maken van mensen in nood of heeft u vragen? Neem dan contact op met de PCI – Caritas via het centraal parochiesecretariaat.

Caritaswerkgroepen

Met de lokale Caritaswerkgroepen in Weerselo, Oldenzaal, Rossum, Deurningen en Saasveld wordt nauw samengewerkt. Deze werkgroepen signaleren in de geloofs­gemeen­schappen, waar Caritas een helpende hand kan bieden en bieden daadwerkelijk de helpende hand.

Samenwerking buiten onze parochie

Er wordt samengewerkt met de overheidsorganisaties en andere hulpverlenende instanties Zo wordt o.a. samengewerkt met de Voedselbank Oldenzaal, Vincentius en andere hulpverleningsorganisaties.

Financiën: u kunt helpen!

Veel hulpverlening van Caritas kost geld. Om aan geld te komen worden er acties gehouden en collectes.

Maar ook giften zijn hard nodig en zeer welkom. Omdat de PCI een ANBI instelling is, kunnen de giften aan de PCI afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden gestort op rekening: Rabobank NL15RABO0144701766 op naam van: R.K. Par. Caritas Plechelmus Parochie, te Oldenzaal

Vrijwilligers gezocht!

Er zijn veel mensen die de hulp van Caritas hard nodig hebben. Daarom zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die of in een lokale PCI werkgroep of het bestuur mee willen doen bij het helpen van mensen en daarmee beter maken van onze lokale leefomgeving.

Contact

Voor al uw vragen aan de PCI kunt u een email sturen aan secretariaat@plechelmus.nl van de H. Plechelmus Parochie, tel.: 0541-530485.

Of u belt met contactpersoon van de PCI, de heer De Gunst, tel.: 06-10371298.

Jan de Gunst

Jan de Gunst, voorzitter Caritas

Logo CaritasParochiële Caritas Instelling Heilige Plechelmus.
Waar kunt u terecht met uw hulpvragen? Bij hulpvragen kunt u altijd contact opnemen met één van onze coördinatoren:
OldenzaalDiety Wolbertjwolbert@caiway.nl0541-519619
VacatureVacature
DeurningenEllen Kiphardtellen.kiphardt@gmail.com06-41302829
RossumEls Horsthuishorsthuisels@gmail.com06-53641343
SaasveldAngela Busscherbusscher.agm@gmail.com074-3494315
WeerseloGerard Weidengerardweiden@outlook.com0541-661981
Als u geen gehoor krijgt kunt u contact opnemen met het secretariaat onder
telefoonnummer 0541-530485 of per e-mail secretariaat@plechelmus.nl

U mag er absoluut van uitgaan dat de vertrouwelijkheid altijd is gewaarborgd.