Plechelmusfeest 14 juli 2024

PlechelmusZondag 14 juli is het jaarlijkse Plechelmusfeest!

Voor de kinderen is er tijdens de viering een gezellige kinderactiviteit!

Na de viering lopen de kinderen mee in de processie. Een hele belevenis! U kunt zich aanmelden via pastores@plechelmusparochie.nl. De kinderen zijn om 9.45 uur welkom bij De Abdij, Zuidwal 82 in Oldenzaal.

Wees welkom bij dit mooie parochiefeest…

Inspiratieboekje ‘Onze Vader die in de hemel zijt’

Op donderdag 16 mei is in ’s-Hertogenbosch een speciaal inspiratieboekje gepresenteerd in het kader van het Jaar van het Gebed. Het eerste exemplaar van het boekje met de titel ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ werd door Leo Fijen van uitgeverij Adveniat overhandigd aan de bisschoppen mgr. Gerard de Korte en mgr. Herman Woorts, die beiden aan het boekje hebben meegewerkt.

Lees verder….

Presentatie boekje

Lezing over Humanitair Oorlogsrecht

Op woensdagavond 22 mei 2024 in het parochiecentrum in Ootmarsum houdt Robert Harperink, in zijn functie als voorlichter bij het Rode Kruis, een lezing over Humanitair Oorlogsrecht.

Ondanks het feit dat in oorlogen en militaire conflicten regels vaak worden geschonden, bestaat er zoiets als Humanitair Oorlogsrecht en het Rode Kruis zet zich daarvoor in.

In deze actuele lezing zal Robert Harperink ons inzicht verschaffen in hoe het Humanitair Oorlogsrecht blijft gelden te midden van de chaos van oorlogen en conflicten. En hoe het Rode Kruis zich inzet om de menselijke waardigheid te waarborgen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

De gratis lezing begint om 19.30 uur en de avond duurt tot ca. 21.00 uur.
Aanmelden wordt in verband met de koffie e.d. op prijs gesteld – secretariaat@lumenchristi.nl – maar is niet verplicht.

Het pastoraal team van parochie Lumen Christi nodigt u van harte uit voor deze thans actuele lezing.

Verslag gesprek Synodaal Proces

Logo PlechelmusparochieNIEUWE SYNODALE CONSULTATIERONDE 2024 VANUIT DE PAROCHIE HPLECHELMUS

Naam contactpersoon: Pastor BHM Reerink, pastoor.

Email: BHMReerink@gmail.com

Aantal gespreksdeelnemers:  14.

Achtergrond: Vrijwilligers, parochianen.

Plaatsnaam: Oldenzaal

We bespraken de volgende thema’s:

WAT MAAKT HET DAT U DEELNEEMT AAN DEZE GESPREKSRONDE RONDOM HET SYNODAAL PROCES

Kerk en geloof zijn van grote betekenis.

Het is belangrijk dat je in de kerk jezelf welkom voelt en dat je mag zijn wie je wil zijn. Voorgangers moeten dat ook uitstralen en mensen laten weten en voelen. Kerk vind ik belangrijk, het raakt mij en het vieren ervaar ik als heel fijn. Ik heb ook de hoop dat er vernieuwingen gaan komen en een nieuw elan zoals rondom het 2e Vaticaans Concilie.

Er is grote teleurstelling rondom het verleden en gaat de toekomst dan toch nieuwe veranderingen opleveren? De visie en werkwijze van paus Franciscus is heel inspirerend om de arme en verdrukte mens opnieuw centraal te stellen in de kerk.

DE ROL VAN HET GEDOOPT ZIJN ALS BASIS VOOR HET KERK-ZIJN

Eenvoudig weer geloven en stilte geeft verdieping. Het toetreden van nieuw gedoopte parochianen geeft ‘’rijke’’ momenten voor de ‘’oude’’ garde en ook nieuwe perspectieven.

Nieuwe ‘’kartrekkers’’ zullen ook jongeren opnieuw gaan inspireren. De diaconale opdracht verwerkelijken geeft handen en voeten aan het geloof. Gezamenlijke verdieping van het geloof en door samen ook te lezen daarover, bieden nieuwe perspectieven.

Meer een synodale kerk en missionaire kerk worden moeten we als opdracht gaan zien. Diepgang aan het geloof geven en achtergronden verduidelijken is dringend nodig. Jonge mensen zoeken echte verdieping in een betrokken omgaan met elkaar. Hoe kun je dat opnieuw met het geloof verbinden? Louter geboden en voorschriften uitvaardigen werken in onze tijd niet meer.

Verstillende momenten rondom een ‘’kaarsje opsteken’’ spreken uit zichzelf en kunnen belangrijk zijn rondom gelovige opvoeding. Opnieuw de H. Familie centraal stellen zou inspirerend kunnen werken voor hedendaagse gelovige ouders en gezinnen. Ook letterlijk rondom het geloof in beweging komen, zoals bedevaarten en processies, kan een nieuw elan geven.

Ons geloof en haar uitwerking op mensen moet meer zichtbaar gemaakt worden in de huidige profane wereld. Missionair zijn vanuit je geloof is vooral het geloof uitdragen in je dagelijkse leefwijze. Geloof kan verdieping geven aan het ‘’goed’’ leven. De kerk moet leren mee te gaan in een veranderende samenleving, ook en vooral tav het anders ‘’geaard-zijn’’ van mensen.

Iedereen moet zich welkom weten.

VROUWEN IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

De huidige leiding van de kerk moet zich openstellen voor gehuwde priesters en vrouwen in het ambt. In de praktijk van alle dag vervullen vrouwen vele taken binnen de kerk rondom catechese, diaconie, opbouw, liturgie en bestuurstaken.

Vrouwen beleven daar ook veel vreugde aan, maar voor de officiële ambten komen ze niet in aanmerking. Vrouwen die daar geschikt voor zijn moeten een plek krijgen binnen de ambten van de kerk, te beginnen met het diaconaat. Vrouwen voelen zich onvoldoende gerespecteerd, op waarde geschat en in hun activiteiten beperkt.

Samenvatting van onze gesprekken gemaakt door pastor BHM Reerink, Pastoor Parochie H. Plechelmus.

4 april 2024.

 

Lezing met muziek: De pinksterliederen van Willem Barnard

Lezing met muziek: De pinksterliederen van Willem Barnard

De Twentse School voor Theologie streeft ernaar de studie van theologie toegankelijk te maken voor inwoners van Twente. Dit wordt bereikt door het organiseren van lezingen die betrekking hebben op diverse aspecten van de theologie, soms gericht op theologische onderwerpen op zichzelf, en soms verbonden met andere thema’s.

Veel gelovigen koesteren een diepe genegenheid voor de liederen van de theoloog, schrijver en dichter Willem Barnard. Om deze reden organiseert de Twentse School voor Theologie een avond gewijd aan zijn pinksterliederen, die de Geest verheerlijken als een windvlaag, storm en ademtocht. Organist Dick Sanderman zal deze liederen op het orgel ten gehore brengen, terwijl dominee Klaas Touwen ons zal voorzien van context en commentaar door ze op deskundige wijze in te leiden.

Ditmaal ontmoeten we elkaar in de fraaie Stiftskerk te Weerselo. Aanmelden kan via: https://twentseschoolvoortheologie.nl

Barnard

Beleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus parochie

Logo PlechelmusparochieBeste parochianen,

2024 is het jaar dat het oude beleidsplan teneinde loopt in afwachting van het nieuwe beleidsplan.

U treft het oude beleidsplan niet meer aan op deze website. Momenteel wordt door mevrouw Bernadet Albers gewerkt aan een conceptbeleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus. Zij heeft hiertoe onder andere gesprekken gevoerd met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen, met het pastoresteam en parochiebestuur.

Zodra het conceptbeleidsplan gereed is, wordt deze met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen besproken en definitief gemaakt. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2024 de definitieve versie aan de parochianen gepresenteerd kan worden en op deze website geplaatst wordt.

Bestuur H. Plechelmus parochie

Cursus Theologische Vorming  

Twensche SchoolJe bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

LogoZowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 17 september 2024 in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

QRcodeVoor meer informatie en aanmelding:
ds. Carla Borgers, cursusleider,
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.