Verslag gesprek Synodaal Proces

Logo PlechelmusparochieNIEUWE SYNODALE CONSULTATIERONDE 2024 VANUIT DE PAROCHIE HPLECHELMUS

Naam contactpersoon: Pastor BHM Reerink, pastoor.

Email: BHMReerink@gmail.com

Aantal gespreksdeelnemers:  14.

Achtergrond: Vrijwilligers, parochianen.

Plaatsnaam: Oldenzaal

We bespraken de volgende thema’s:

WAT MAAKT HET DAT U DEELNEEMT AAN DEZE GESPREKSRONDE RONDOM HET SYNODAAL PROCES

Kerk en geloof zijn van grote betekenis.

Het is belangrijk dat je in de kerk jezelf welkom voelt en dat je mag zijn wie je wil zijn. Voorgangers moeten dat ook uitstralen en mensen laten weten en voelen. Kerk vind ik belangrijk, het raakt mij en het vieren ervaar ik als heel fijn. Ik heb ook de hoop dat er vernieuwingen gaan komen en een nieuw elan zoals rondom het 2e Vaticaans Concilie.

Er is grote teleurstelling rondom het verleden en gaat de toekomst dan toch nieuwe veranderingen opleveren? De visie en werkwijze van paus Franciscus is heel inspirerend om de arme en verdrukte mens opnieuw centraal te stellen in de kerk.

DE ROL VAN HET GEDOOPT ZIJN ALS BASIS VOOR HET KERK-ZIJN

Eenvoudig weer geloven en stilte geeft verdieping. Het toetreden van nieuw gedoopte parochianen geeft ‘’rijke’’ momenten voor de ‘’oude’’ garde en ook nieuwe perspectieven.

Nieuwe ‘’kartrekkers’’ zullen ook jongeren opnieuw gaan inspireren. De diaconale opdracht verwerkelijken geeft handen en voeten aan het geloof. Gezamenlijke verdieping van het geloof en door samen ook te lezen daarover, bieden nieuwe perspectieven.

Meer een synodale kerk en missionaire kerk worden moeten we als opdracht gaan zien. Diepgang aan het geloof geven en achtergronden verduidelijken is dringend nodig. Jonge mensen zoeken echte verdieping in een betrokken omgaan met elkaar. Hoe kun je dat opnieuw met het geloof verbinden? Louter geboden en voorschriften uitvaardigen werken in onze tijd niet meer.

Verstillende momenten rondom een ‘’kaarsje opsteken’’ spreken uit zichzelf en kunnen belangrijk zijn rondom gelovige opvoeding. Opnieuw de H. Familie centraal stellen zou inspirerend kunnen werken voor hedendaagse gelovige ouders en gezinnen. Ook letterlijk rondom het geloof in beweging komen, zoals bedevaarten en processies, kan een nieuw elan geven.

Ons geloof en haar uitwerking op mensen moet meer zichtbaar gemaakt worden in de huidige profane wereld. Missionair zijn vanuit je geloof is vooral het geloof uitdragen in je dagelijkse leefwijze. Geloof kan verdieping geven aan het ‘’goed’’ leven. De kerk moet leren mee te gaan in een veranderende samenleving, ook en vooral tav het anders ‘’geaard-zijn’’ van mensen.

Iedereen moet zich welkom weten.

VROUWEN IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

De huidige leiding van de kerk moet zich openstellen voor gehuwde priesters en vrouwen in het ambt. In de praktijk van alle dag vervullen vrouwen vele taken binnen de kerk rondom catechese, diaconie, opbouw, liturgie en bestuurstaken.

Vrouwen beleven daar ook veel vreugde aan, maar voor de officiële ambten komen ze niet in aanmerking. Vrouwen die daar geschikt voor zijn moeten een plek krijgen binnen de ambten van de kerk, te beginnen met het diaconaat. Vrouwen voelen zich onvoldoende gerespecteerd, op waarde geschat en in hun activiteiten beperkt.

Samenvatting van onze gesprekken gemaakt door pastor BHM Reerink, Pastoor Parochie H. Plechelmus.

4 april 2024.