Huwelijk

Huwelijk

Huwelijk

Als een aanstaand bruidspaar bij de pastoor of de diaken die bij hun huwelijk gaat assisteren komt praten, wordt er altijd een formulier ingevuld. Er wordt gevraagd naar de namen, de plaats waar zij wonen, of ze katholiek zijn of niet en allerlei andere praktische vragen.

Veel belangrijker is wat er op het derde blad van de zogenaamde ‘verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ staat. Het is niet verkeerd om je daar via deze internetpagina wat op voor te bereiden, of – als je de invulronde al achter de rug hebt – alles nog eens goed na te lezen. Lees verder….


Gang van zaken i.v.m. voorbereiding/viering van een kerkelijk huwelijk

Overleg met voorganger:

 • Toekomstig bruidspaar meldt zich bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap of rechtstreeks bij het centrale Parochiesecretariaat met de gewenste huwelijksdatum.
 • Indien gemeld bij het locatiesecretariaat geeft de medewerker van dit secretariaat het verzoek door naar het centrale Parochiesecretariaat
 • Het Centraal Secretariaat stuurt het bruidspaar een formulier waarop zij alle gegevens kunnen vermelden. Na ontvangst kan het Centraal secretariaat deze gegevens ook doorsturen naar het locatiesecretariaat van de betreffende kerk.
 • Het Centraal Secretariaat bekijkt samen met het pastoresteam welke pastor voor kan gaan in de huwelijksviering. Hierbij kan eventueel rekening worden gehouden met de voorkeur van het bruidspaar.
 • Het centrale Parochiesecretariaat bericht dat in het rooster terug aan de geloofsgemeenschap en informeert het bruidspaar.
 • Vanuit het Centraal Secretariaat worden de bruidsparen uitgenodigd voor de Valentijnviering op 14 februari. Dit is een korte gebedsviering waarbij a.s. bruidsparen kennismaken met het pastoresteam en eventueel eerste informatie kunnen krijgen.
 • Nadien zal de voorganger contact opnemen met het bruidspaar om afspraken te maken voor de geloofsgesprekken en de liturgie voor de samenstelling van het huwelijksboekje. Het bruidspaar ontvangt – zo gewenst – geschikt liturgisch materiaal van de voorganger. Het conceptboekje voor de huwelijksviering wordt tijdig naar de voorganger gestuurd.
 • De voorganger vult samen met het bruidspaar het huwelijksformulier in.

Overleg rond koor / huwelijkskaars

 • Medewerking van een gewenst koor wordt gevraagd bij het secretariaat van de Geloofsgemeenschap.
 • Een huwelijkskaars kan door het bruidspaar zelf geregeld worden dan wel (meestal), op tijd, via de Geloofsgemeenschap worden besteld.
 • Eventuele voorbereidingen voor de huwelijksviering in de kerk b.v. versiering moeten worden geregeld met de koster van de betreffende kerk.

Het Huwelijk behoort, evenals het priesterschap, tot de sacramenten voor de gemeenschap.

In het huwelijk wordt het liefdesverbond van  een  vrijwillig gekozen, onverbrekelijke twee-éénheid van man en vrouw met Jezus gezegend en bevestigd.

Jezus zelf is, in de priester, getuige van dit eeuwige verbond.

Wanneer één van de beide huwelijkspartners niet-katholiek of niet gedoopt is, is na een speciaal voorbereidingstraject, dat begeleid wordt door een priester of catecheet, een kerkelijk huwelijk of kerkelijke inzegening mogelijk.

Gedoopten, katholiek en niet-katholiek, kunnen een oecumenisch huwelijk sluiten.

De Nederlandse wet schrijft voor dat het burgerlijk huwelijk vooraf moet gaan aan de kerkelijke inzegening.

In onze parochie vindt de presentatie van een a.s. bruidspaar plaats tijdens een speciale viering op Valentijnsdag.

De voorbereiding op het huwelijk vindt plaats in een thematische bijeenkomst, samen met enkele a.s. bruidsparen uit de parochie, gevolgd door de specifieke voorbereiding samen met de priester die ook voorganger is bij de huwelijksinzegening in de kerk.

Contacten en info

Omdat het huwelijk een van de meest bijzondere periodes is in het leven van de mens, is het van belang dit mooie moment met de grootste zorgvuldigheid te omgeven.

Wanneer een a.s. bruidspaar aangeeft hun huwelijk kerkelijk te willen laten inzegenen, neemt zij contact op met het secretariaat in de plaatselijke Geloofsgemeenschap of met het locatie secretariaat aan de Spoorstraat 2 te Oldenzaal; email: plechant@xs4all.nl.

Op het secretariaat wordt het a.s. bruidspaar geïnformeerd over de procedure rond het kerkelijk huwelijk in onze parochie.
De gewenste huwelijksdatum, het tijdstip van de huwelijksviering en de voorganger moet vooraf overlegd worden met het pastoraal team. Dit kan via het plaatselijk en/of centraal secretariaat. Na definitieve vaststelling van datum en tijdstip kan het voorbereidingstraject in gang gezet worden.

De voorbereiding op het kerkelijk huwelijk bestaat uit:

 • invullen van de huwelijksformulieren
 • presentatie samen met alle a.s. bruidsparen uit de parochie op Valentijnsdag
 • thematische voorbereidingsbijeenkomst met 5 à 6 a.s. bruidsparen o.l.v. leden van de  werkgroep huwelijksvoorbereiding
 • persoonlijk gesprek met de voorganger
 • bespreking persoonlijke wensen en/of situatie

In deze opzet van voorbereiding neemt het secretariaat, de pastor en ook de werkgroep huwelijksvoorbereiding, een belangrijke plaats in.

De leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van  de thematische voorbereidingsbijeenkomst die, samen met een aantal a.s. bruidsparen enkele maanden voor de huwelijkssluiting plaatsvindt.