Plechelmus Parochie

NIEUWSFLITS MAART 2020

Plechelmusparochie Oldenzaal

Deurningen – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Pasen vieren in coronatijd

Daags na de jongste aanscherping door de overheid, rondom alle pogingen de  besmettingen met het coronavirus te reguleren en te beperken, deed ik enkele boodschappen in de supermarkt waar ik geregeld kom. Er waren een redelijk aantal mensen aan het winkelen, maar wat mij vooral opviel was de bijna doodse stilte in die grote ruimte van de winkel. Die anders dikwijls zo rumoerige mensen waren stilgevallen, het leek wel een kerk waar vlak voor de aanvangstijd van de plechtigheden, een eerbiedige stilte heerst.

We leven dan ook in ongekende tijden en tot en met Pinksteren zijn door de overheid alle bijeenkomsten van mensen verboden. De Nederlandse bisschoppen sloten zich daarbij aan voor wat de kerken en vieringen binnen hun bisdommen betreft.

Als een kerk open is kunnen mensen wel naar binnen lopen voor een gebedsmoment, mits ze de afstand die voorgeschreven is in acht nemen, en om eventueel een kaarsje op te steken.

Een pandemie legt het economische, sociale en kerkelijke leven nagenoeg plat. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Pasen 2020, het zal heel anders zijn dan we gewend waren.

De stilte die valt op onze wegen, winkelstraten en in onze kerken, ja zelfs in de anders zo rumoerige supermarkten, het lijkt wel een soort bezinnings en meditatieve sfeer met zich mee te brengen. Een sfeer waar we Pasen 2020 mee tegemoet gaan.

Pasen, het is het feest van licht dat alle duisternis doorbreekt. Het leven dat sterker is dan de dood. Het feest van de verrijzenis van de Heer Jezus Christus.

Misschien dat deze coronatijd, waar we allemaal van hopen, dat deze gauw geschiedenis wordt, dat deze zoveel mogelijk deuren voorbij zal gaan, dat deze zo min mogelijk slachtoffers zal kosten.

Pasen 2020Maar ook hoop ik dat de stilte, de rust die nu gevallen is, ons helpen mag ook te verwijlen bij het mysterie van de verrijzenis van Jezus Christus.

‘’Het graf is leeg’’, zo getuigen de apostelen, als eerste Maria Magdalena, de apostola apostolorum ( de apostel van de apostelen).

‘’De Heer is verschenen aan de leerlingen’’, zo lezen we elders in het evangelie.

Dat geloof van Pasen, dat het ook ons doorheen deze zware tijden zal loodsen, een nog onbekende toekomst tegemoet.

Mede namens mijn collegae pastores, wens ik U en de uwen oprecht een ZALIG PAASFEEST.

Pastor B. Reerink


Kerkradio-vieringen

Vanuit verschillende plaatsen worden vieringen verzorgd via de kerkradio. Een rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website (www.plechelmusparochie.nl).


Kerk TV

Via de website www.plechelmus-parochie.nl zijn vanuit de Plechelmusbasiliek verschillende vieringen te bezien en te beluisteren, onder andere Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Na Pasen zullen ook op woensdagavond en vrijdagmorgen vieringen worden verzorgd. Het rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.

Tijdens de viering van Palmzondag zullen de palmtakjes voor de hele parochie worden gezegend. Daarna kunnen parochianen de palmtakken in hun eigen kerk ophalen. De tijden waarop dat kan, staan ook in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.


Doop, Eerste Communie en Vormsel

In verband met de corona-crisis zullen alle doopvieringen worden opgeschort tot nader bericht. In nood kan altijd bij de pastores een doopviering in klein verband worden aangevraagd.

Ook de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen worden opgeschort tot nader bericht.


Van het bestuur

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Naar aanleiding van de verstuurde stukken heeft er een overleg met de heer Van den Dool van het bisdom plaatsgevonden. Het bisdom vraagt om nadere informatie op een aantal specifieke punten. Het parochiebestuur is bezig om die informatie te verzamelen.

Zodra deze informatie compleet is zal er een vervolgoverleg worden gepland met de vertegenwoordiger van het bisdom.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument

De eerste gegadigde voor de koop van deze kerk heeft zich onverwacht teruggetrokken. Omdat er meerdere inschrijvers zijn gaat het bestuur in gesprek met de eerstvolgende op de lijst.

Verbouw tussenruimte tussen de voormalige pastorie en de H. Antoniuskerk

Dit proces is afgerond.

Aktie kerkbalans 2020

Vanwege de zorgelijke financiële situatie in Oldenzaal is besloten om naast de gebruikelijke kerkbalansactie in Oldenzaal ook een extra actie te houden in de stad Oldenzaal, waarbij parochianen, die niet (meer) met de jaarlijkse actie van kerkbalans meededen, worden uitgenodigd om weer actief financieel deel te nemen in de r.k. kerkelijke organisatie in Oldenzaal. In totaal zijn er op circa 6.000 extra adressen brieven bezorgd.  Inmiddels is gebleken dat een deel van deze brieven niet tijdig op de bewuste plaatsen is aangekomen, maar – voor zover deze brieven nog traceerbaar zijn – zijn deze alsnog bezorgd.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website: Plechelmusparochie.nl 

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd, voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Aanvullende maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid op maandag 23 maart jl..

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de hele Paastijd tot en met Pinksteren (31 mei 2020) afgelast. 

Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of om – in voorkomende gevallen- een gave voor de voedselbank te brengen. Uiteraard geldt daar ook een onderlinge afstand tot andere personen van 1,5 meter.

 1. Presentatie van het gerestaureerde ‘Witte’-orgel in de Plechelmusbasiliek uitgesteld

Door de coronacrisis wordt de presentatie van het gerestaureerde orgel, dat gepland stond voor 8 mei a.s., uitgesteld. In overleg met alle betrokkenen zal er op termijn een nieuwe datum worden gepland.

Nuttige Adressen


De heilige Corona, voorspreekster bij epidemieën

H.Coronade heilige Corona is een in Nederland relatief onbekende heilige die rond 160 is geboren en op 16-jarige leeftijd als martelares stierf. In die tijd was sprake van grote vervolgingen en Corona werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten en te bemoedigen die gemarteld werden. Zij onderging daarop een wrede marteldood: ze werd tussen twee gebogen palmbomen vastgebonden, die haar verscheurden toen zij omhoog vlogen. Corona wordt vooral vereerd in Oostenrijk, en Oost-Beieren, en wij herdenken haar op 14 mei. Zij wordt meestal afgebeeld met een kroon op het hoofd: een oud symbool voor rijkdom. In haar geval gaat dat natuurlijk om spirituele rijkdom.

Corona is de bescherm-heilige van houthakkers, en wordt aangeroepen voor standvastigheid in het geloof. Maar vooral mogen wij haar aanroepen bij epidemieën. Dat maakt haar wel een heel toepasselijke heilige in deze Corona-tijd!


Noodsituaties

In geval van nood kunt u altijd bellen of mailen met één van de pastores:

[/lgc_column]

Rooster vieringen vanuit de Basiliek en via KerkTV

 • Palmpasen, 5 april, 10.00 uur
 • Witte Donderdag, 9 april, 19.00 uur
 • Goede Vrijdag, 10 april, 15.00 uur (Kruisweg) en 19.00 uur
 • Paaszaterdag, 11 april, 20.00 uur (een andere tijd dus dan in het rooster staat!)
 • Eerste Paasdag, 12 april, 10.00 uur
 • Tweede Paasdag, 13 april 10.00 uur.

(Gebeds)vieringen via kerkTV

Verder zenden wij elke woensdagavond om 19.00 uur en elke vrijdagmorgen om 9.00 uur een (gebeds)viering uit.


Vieringen in de dorpen

Deurningen:

 • Woensdag 8 april om 9:45 uur
 • Goede Vrijdag 10 april de Kruisweg om 15:00 uur
 • beide vieringen zijn te volgen via de kerkradio

Rossum:

Gebedsvieringen op:

 • woensdagavond 25 maart – 1 april en 8 april om 19:00 uur
 • zaterdagavond 28 maart – 3 april om 19:00 uur

via de site: www.geloofsgemeenschap-rossum.nl en via de kerkradio