Uitnodiging parochies synodaliteit

Synodaal procesUitnodiging consultatieronde ter voorbereiding 2de sessie van Bisschoppensynode over  synodaliteit (februari – april 2024)

2024-02-15 Synode 2024 landelijke handreiking

Aan de parochiebesturen van het Aartsbisdom Utrecht

Geacht bestuur,

LogoNa de eerste sessie van de Bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2023, heeft het secretariaat van de Bisschoppensynode een uitnodiging doen uitgaan om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen. Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 vindt een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.

Wij hopen dat deze vervolgfase ertoe bijdraagt, dat eenieder aan het synodaal proces deel kan nemen om “het gesprek in de Geest” persoonlijk te ervaren. Deze nieuwe consultatie is geen herhaling van de brede consultatieronde tijdens de eerste fase van het synodaal proces (najaar 2021), maar spitst zich toe op de centrale vraag: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?”

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald in het Nederlands (november 2023) en er is voor deze consultatieronde ook een samenvatting gemaakt.

Vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevelen wij u aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 2. Vorming in een missionaire Kerk;
 3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat u natuurlijk vrij om tijdens “het gesprek in de Geest” (ook) in te gaan op de andere onderwerpen uit het synthese-document.

Wij willen u aanmoedigen om deel te nemen aan deze fase van de synode, door bijeenkomsten te organiseren binnen uw eigen parochie(s).

De Bisschoppenconferentie heeft een Landelijke Werkgroep Synodaliteit in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Kerk. Door de werkgroep is het bijgevoegde document, ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Landelijke handreiking voor de gesprekken tijdens de 2e fase’ samengesteld, dat als een eenvoudig hulpmiddel van dienst kan zijn bij het voeren van het “het gesprek in de Geest”.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal een samenvatting van de resultaten van deze consultatieronde in de parochies voor half mei 2024 naar Rome sturen. Teneinde alle verslagen op tijd te kunnen verwerken, vraagt de Landelijke Werkgroep Synodaliteit om uw verslag over twee maanden, uiterlijk 15 april 2024 per e-mail op te sturen naar de kanselier van het aartsbisdom (diaken W.H. van den Dool, e-mail: vandenDool@aartsbisdom.nl). Het aartsbisdom zal vervolgens zorgdragen voor een synthese (diocesane samenvatting van de consultatiegesprekken in de parochies) en doorgeleiding naar het secretariaat van de kerkprovincie (SRKK).

Wij danken u reeds nu voor uw medewerking aan de synodale consultatie en wij vertrouwen erop dat het voor alle deelnemers aan de gespreksbijeenkomsten een verrijkende ervaring mag worden.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit:

 • Mgr. dr. J. van den Hende, voorzitter, bisschop van Rotterdam
 • Mgr. mr. drs. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
 • Zuster P. Fourmentin ocso, abdis van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Bornhijm OP, MA, project Luisterend op Weg

 • Dr. L. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
 • Drs. L. van Oordt, Emmanuel Gemeenschap
 • Prof. dr. K. Schelkens, decaan Tilburg School of Catholic Theology
 • Prof. mr. dr. R. Steenvoorde OP

PS:

Aanvullend materiaal – ook beeldmateriaal – komt binnenkort beschikbaar en kunt u op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden. Hier vindt u ook meer informatie over het synodale proces alsmede de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: https://www.synod.va/en.html.