Archief van schrijver: Basiliek

Ontmoetingsviering in Saasveld

SaasveldOp zondag 26 mei om 9.30 uur is er in de St. Plechelmuskerk van Saasveld een aangepaste viering. Deze modern vormgegeven viering is samengesteld door de groep koffiecatechese en heeft als thema ‘Ontmoeten: kies je kleur(en)’.

Het koor da Capo heeft bij deze viering passende liedjes gezocht en zal de viering o.l.v. Resy Weernink muzikaal opluisteren. Tijdens deze ontmoetingsviering kunt u de creatieve verwerking van dit thema, gemaakt door de tuingroep, KVO, muziekvereniging St.-Ceacilia en de bloemendames bewonderen in de tuin achter de kerk.

De organisatie hoopt u met velen te begroeten tijdens deze bijzondere viering. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de tuin.

2024-5 Ontmoetingsviering 26 mei 2024

Lezing over Humanitair Oorlogsrecht

Op woensdagavond 22 mei 2024 in het parochiecentrum in Ootmarsum houdt Robert Harperink, in zijn functie als voorlichter bij het Rode Kruis, een lezing over Humanitair Oorlogsrecht.

Ondanks het feit dat in oorlogen en militaire conflicten regels vaak worden geschonden, bestaat er zoiets als Humanitair Oorlogsrecht en het Rode Kruis zet zich daarvoor in.

In deze actuele lezing zal Robert Harperink ons inzicht verschaffen in hoe het Humanitair Oorlogsrecht blijft gelden te midden van de chaos van oorlogen en conflicten. En hoe het Rode Kruis zich inzet om de menselijke waardigheid te waarborgen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

De gratis lezing begint om 19.30 uur en de avond duurt tot ca. 21.00 uur.
Aanmelden wordt in verband met de koffie e.d. op prijs gesteld – secretariaat@lumenchristi.nl – maar is niet verplicht.

Het pastoraal team van parochie Lumen Christi nodigt u van harte uit voor deze thans actuele lezing.

Verslag gesprek Synodaal Proces

Logo PlechelmusparochieNIEUWE SYNODALE CONSULTATIERONDE 2024 VANUIT DE PAROCHIE HPLECHELMUS

Naam contactpersoon: Pastor BHM Reerink, pastoor.

Email: BHMReerink@gmail.com

Aantal gespreksdeelnemers:  14.

Achtergrond: Vrijwilligers, parochianen.

Plaatsnaam: Oldenzaal

We bespraken de volgende thema’s:

WAT MAAKT HET DAT U DEELNEEMT AAN DEZE GESPREKSRONDE RONDOM HET SYNODAAL PROCES

Kerk en geloof zijn van grote betekenis.

Het is belangrijk dat je in de kerk jezelf welkom voelt en dat je mag zijn wie je wil zijn. Voorgangers moeten dat ook uitstralen en mensen laten weten en voelen. Kerk vind ik belangrijk, het raakt mij en het vieren ervaar ik als heel fijn. Ik heb ook de hoop dat er vernieuwingen gaan komen en een nieuw elan zoals rondom het 2e Vaticaans Concilie.

Er is grote teleurstelling rondom het verleden en gaat de toekomst dan toch nieuwe veranderingen opleveren? De visie en werkwijze van paus Franciscus is heel inspirerend om de arme en verdrukte mens opnieuw centraal te stellen in de kerk.

DE ROL VAN HET GEDOOPT ZIJN ALS BASIS VOOR HET KERK-ZIJN

Eenvoudig weer geloven en stilte geeft verdieping. Het toetreden van nieuw gedoopte parochianen geeft ‘’rijke’’ momenten voor de ‘’oude’’ garde en ook nieuwe perspectieven.

Nieuwe ‘’kartrekkers’’ zullen ook jongeren opnieuw gaan inspireren. De diaconale opdracht verwerkelijken geeft handen en voeten aan het geloof. Gezamenlijke verdieping van het geloof en door samen ook te lezen daarover, bieden nieuwe perspectieven.

Meer een synodale kerk en missionaire kerk worden moeten we als opdracht gaan zien. Diepgang aan het geloof geven en achtergronden verduidelijken is dringend nodig. Jonge mensen zoeken echte verdieping in een betrokken omgaan met elkaar. Hoe kun je dat opnieuw met het geloof verbinden? Louter geboden en voorschriften uitvaardigen werken in onze tijd niet meer.

Verstillende momenten rondom een ‘’kaarsje opsteken’’ spreken uit zichzelf en kunnen belangrijk zijn rondom gelovige opvoeding. Opnieuw de H. Familie centraal stellen zou inspirerend kunnen werken voor hedendaagse gelovige ouders en gezinnen. Ook letterlijk rondom het geloof in beweging komen, zoals bedevaarten en processies, kan een nieuw elan geven.

Ons geloof en haar uitwerking op mensen moet meer zichtbaar gemaakt worden in de huidige profane wereld. Missionair zijn vanuit je geloof is vooral het geloof uitdragen in je dagelijkse leefwijze. Geloof kan verdieping geven aan het ‘’goed’’ leven. De kerk moet leren mee te gaan in een veranderende samenleving, ook en vooral tav het anders ‘’geaard-zijn’’ van mensen.

Iedereen moet zich welkom weten.

VROUWEN IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

De huidige leiding van de kerk moet zich openstellen voor gehuwde priesters en vrouwen in het ambt. In de praktijk van alle dag vervullen vrouwen vele taken binnen de kerk rondom catechese, diaconie, opbouw, liturgie en bestuurstaken.

Vrouwen beleven daar ook veel vreugde aan, maar voor de officiële ambten komen ze niet in aanmerking. Vrouwen die daar geschikt voor zijn moeten een plek krijgen binnen de ambten van de kerk, te beginnen met het diaconaat. Vrouwen voelen zich onvoldoende gerespecteerd, op waarde geschat en in hun activiteiten beperkt.

Samenvatting van onze gesprekken gemaakt door pastor BHM Reerink, Pastoor Parochie H. Plechelmus.

4 april 2024.

 

Lezing met muziek: De pinksterliederen van Willem Barnard

Lezing met muziek: De pinksterliederen van Willem Barnard

De Twentse School voor Theologie streeft ernaar de studie van theologie toegankelijk te maken voor inwoners van Twente. Dit wordt bereikt door het organiseren van lezingen die betrekking hebben op diverse aspecten van de theologie, soms gericht op theologische onderwerpen op zichzelf, en soms verbonden met andere thema’s.

Veel gelovigen koesteren een diepe genegenheid voor de liederen van de theoloog, schrijver en dichter Willem Barnard. Om deze reden organiseert de Twentse School voor Theologie een avond gewijd aan zijn pinksterliederen, die de Geest verheerlijken als een windvlaag, storm en ademtocht. Organist Dick Sanderman zal deze liederen op het orgel ten gehore brengen, terwijl dominee Klaas Touwen ons zal voorzien van context en commentaar door ze op deskundige wijze in te leiden.

Ditmaal ontmoeten we elkaar in de fraaie Stiftskerk te Weerselo. Aanmelden kan via: https://twentseschoolvoortheologie.nl

Barnard

Beleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus parochie

Logo PlechelmusparochieBeste parochianen,

2024 is het jaar dat het oude beleidsplan teneinde loopt in afwachting van het nieuwe beleidsplan.

U treft het oude beleidsplan niet meer aan op deze website. Momenteel wordt door mevrouw Bernadet Albers gewerkt aan een conceptbeleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus. Zij heeft hiertoe onder andere gesprekken gevoerd met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen, met het pastoresteam en parochiebestuur.

Zodra het conceptbeleidsplan gereed is, wordt deze met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen besproken en definitief gemaakt. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2024 de definitieve versie aan de parochianen gepresenteerd kan worden en op deze website geplaatst wordt.

Bestuur H. Plechelmus parochie

Cursus Theologische Vorming  

Twensche SchoolJe bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

LogoZowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 17 september 2024 in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

QRcodeVoor meer informatie en aanmelding:
ds. Carla Borgers, cursusleider,
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.

Uitnodiging parochies synodaliteit

Synodaal procesUitnodiging consultatieronde ter voorbereiding 2de sessie van Bisschoppensynode over  synodaliteit (februari – april 2024)

2024-02-15 Synode 2024 landelijke handreiking

Aan de parochiebesturen van het Aartsbisdom Utrecht

Geacht bestuur,

LogoNa de eerste sessie van de Bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2023, heeft het secretariaat van de Bisschoppensynode een uitnodiging doen uitgaan om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen. Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 vindt een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.

Wij hopen dat deze vervolgfase ertoe bijdraagt, dat eenieder aan het synodaal proces deel kan nemen om “het gesprek in de Geest” persoonlijk te ervaren. Deze nieuwe consultatie is geen herhaling van de brede consultatieronde tijdens de eerste fase van het synodaal proces (najaar 2021), maar spitst zich toe op de centrale vraag: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?”

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald in het Nederlands (november 2023) en er is voor deze consultatieronde ook een samenvatting gemaakt.

Vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevelen wij u aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 2. Vorming in een missionaire Kerk;
 3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat u natuurlijk vrij om tijdens “het gesprek in de Geest” (ook) in te gaan op de andere onderwerpen uit het synthese-document.

Wij willen u aanmoedigen om deel te nemen aan deze fase van de synode, door bijeenkomsten te organiseren binnen uw eigen parochie(s).

De Bisschoppenconferentie heeft een Landelijke Werkgroep Synodaliteit in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Kerk. Door de werkgroep is het bijgevoegde document, ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Landelijke handreiking voor de gesprekken tijdens de 2e fase’ samengesteld, dat als een eenvoudig hulpmiddel van dienst kan zijn bij het voeren van het “het gesprek in de Geest”.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal een samenvatting van de resultaten van deze consultatieronde in de parochies voor half mei 2024 naar Rome sturen. Teneinde alle verslagen op tijd te kunnen verwerken, vraagt de Landelijke Werkgroep Synodaliteit om uw verslag over twee maanden, uiterlijk 15 april 2024 per e-mail op te sturen naar de kanselier van het aartsbisdom (diaken W.H. van den Dool, e-mail: vandenDool@aartsbisdom.nl). Het aartsbisdom zal vervolgens zorgdragen voor een synthese (diocesane samenvatting van de consultatiegesprekken in de parochies) en doorgeleiding naar het secretariaat van de kerkprovincie (SRKK).

Wij danken u reeds nu voor uw medewerking aan de synodale consultatie en wij vertrouwen erop dat het voor alle deelnemers aan de gespreksbijeenkomsten een verrijkende ervaring mag worden.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit:

 • Mgr. dr. J. van den Hende, voorzitter, bisschop van Rotterdam
 • Mgr. mr. drs. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
 • Zuster P. Fourmentin ocso, abdis van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Bornhijm OP, MA, project Luisterend op Weg

 • Dr. L. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
 • Drs. L. van Oordt, Emmanuel Gemeenschap
 • Prof. dr. K. Schelkens, decaan Tilburg School of Catholic Theology
 • Prof. mr. dr. R. Steenvoorde OP

PS:

Aanvullend materiaal – ook beeldmateriaal – komt binnenkort beschikbaar en kunt u op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden. Hier vindt u ook meer informatie over het synodale proces alsmede de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: https://www.synod.va/en.html.

 

Bedevaart naar Banneux

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ? 

31 mei t/m 4 juni 2024

BanneuxWe gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is :  Onder Maria’s mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco.

Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators.

BanneuxAls u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We  bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands.

Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,=  alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,-   ( dus dan € 440,= )

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

propagandist : Ans Olde Theussink  – 06 27408273

Tridium coördinator : Bert Elferink – 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

St. Plechelmuskerk Saasveld: een bruisende kerk en een bruisend kerkeiland

St. Plechelmuskerk Saasveld: een bruisende kerk en een bruisend kerkeiland

Wat hebben we een prachtige kerk met daarom heen een mooi kerkeiland. Beiden zijn ingrediënten om er een bruisende kerk en kerkeiland van te maken en te behouden.

Daarom hebben we als geloofsgemeenschap de afgelopen tijd een aantal vernieuwende vieringen en activiteiten georganiseerd met een ander karakter dan dat we gewend zijn.

De Palmpasenviering is meer toegankelijk gemaakt voor jonge gezinnen. Door een nauwere samenwerking met Jong Nederland zagen we meer jonge gezinnen in de kerk.

Tijdens de Vredesviering waarbij het dameskoor zong, vertelde de Oekraïense sopraan Elena Kopanychuk over de oorlog in Oekraïne en daarnaast zong ze enkele liederen over vrede.

SaasveldTijdens de Ontmoetingsviering georganiseerd door de koffiecatechese-groep stond ‘ontmoeten’ centraal. In raamwerken hadden drie groepen (KVO, Jong Nederland en Kevelaer-groep) iets uitgebeeld over ontmoeten. Deze lijsten waren, als onderdeel van de viering, te bezichtigen in de tuin.

 

Kracht van het Licht. Deze ontmoeting is spiritueler en meditatiever van karakter. Naast de rondgang in de prachtig verlichte tuin met klanken van de alpenhoorns, werden we meegenomen met de klanken van de harp (Lydia Renker) en liedjes van een gelegenheidskoor.

De lichtprocessie is in een nieuw jasje gestoken. In het bijzonder sprak het de mensen aan dat de muziekvereniging, zittend bij de vijver, koralen speelde en dat de processie gemoderniseerd is. En wat veel bruidjes en bruidsjonkers deden er mee aan de processie.

SaasveldGeloven-in-glas-vieringen

Samen met de basisschool is er een uniek project ontstaan. Alle kinderen hebben onder leiding van Lucy Nijhuis iets van glas gemaakt, de werkstukken waren tijdens een speciale kinderviering te bezichtigen en zijn permanent te bewonderen in de doopkapel van de kerk. Tijdens de viering voor volwassenen werd menigeen geraakt door de prachtige kleuren en verhalen achter de glas-in-lood ramen, mooi verwoord door Sanny Bruijns.

SaasveldKerstviering voor kinderen. Tijdens deze viering samengesteld door de basisschool en de Muziekvereniging St. Caecilia werden we geraakt door de muzikale kwaliteiten van de kinderen.

 

 

 

SaaveldCarnavalsviering

De carnavalsvereniging, de dansmarietjes, Da Capo en de kinderkerk hadden een prachtige viering samengesteld. Voorganger pastor Van der Sman had een passende overweging waarin hij inging op het smaakmakende en verbindende karakter van Buisman Aroma.

 

Bij deze vieringen is ook de jongere generatie betrokken. Hierbij valt op dat zij op een vernieuwende, inspirerende wijze deelnemen aan het samenstellen van deze vieringen. Het is de bedoeling om dit soort vernieuwde vieringen jaarlijks te organiseren en verder uit te breiden. We zijn op zoek naar verschillende soorten vieringen, immers smaken verschillen.

Onze kerk en kerkeiland leent zich ook goed voor spirituele activiteiten. Wist u dat Karlijn Oosterik geregeld een mindfulness-dag houdt in het parochiecentrum en in de tuin?

Dagelijks is onze kerk open voor de inwoners van Saasveld en voor toevallige passanten.

En mocht u een feestje willen organiseren, de prachtige tuin is uitermate geschikt om een feest op locatie te houden. Diverse bruidsparen hebben hier al hun ja-woord gegeven en er zijn al reünies gehouden. Uiteraard kan het parochiecentrum ook worden gebruikt.

De muziekvereniging heeft de laatste jaren ook laten zien dat de kerk een prachtige concertlocatie biedt. Bijvoorbeeld met het project van ‘De Maarschalk van Saterslo’ in 2022, waarbij de kerk en de kerktuin in hun kracht werden gezet.

Daarnaast is de tuin jaarlijks een halteplek van het fietsconcert wat een onderdeel is van het Stiftfestival.

Kortom: we hebben een prachtige kerk met een mooi kerkeiland. Mocht je goede ideeën hebben om onze kerk en kerkeiland bruisend te houden/maken en/of wil je helpen met de uitvoering, dan kunt je contact opnemen met Resie Hofhuis (tel.nr. 06-25370257).

Graag willen we dat mensen, jong en oud, gelovig of niet-gelovig, zich welkom voelen in onze bruisende kerk en op ons bruisend kerkeiland.

Saasveld  Saasveld