Archief van schrijver: Basiliek

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Brief van het Bisdom

Onderwerp: Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochiebesturen en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Logo Bisdom UtrechtHierbij doe ik u een link naar een bericht toekomen dat vandaag gepubliceerd is op de website van het Aartsbisdom Utrecht:

https://www.aartsbisdom.nl/aankondiging-verruiming-rondom-sacramenten-en-koorzang-in-protocol/

Het betreft een vooraankondiging van de verruiming rondom de viering van de sacramenten en rondom de koorzang in het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter die in de komende week door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zal worden. Zoals u in de tekst van de vooraankondiging kunt lezen, wordt er tevens gesproken over het vooraf reserveren van plaatsen.

Eucharistie bij uitvaarten en huwelijken

Omdat inmiddels in de viering van de Eucharistie de H. Communie weer kan worden uitgereikt, kan bij uitvaarten en huwelijken de Eucharistie ook weer gevierd worden. Het is ter beoordeling aan de celebrant of het goed is om dat in een concrete situatie te doen. Van groot belang is dat de protocollen zorgvuldig in acht genomen worden – veiligheid staat voorop – mede omdat bij uitvaarten en huwelijken ook mensen komen die niet met de Eucharistie vertrouwd zijn noch met de huidige gang van zaken in onze kerken i.v.m. de coronamaatregelen.

Daarbij is het in het ene kerkgebouw wel goed mogelijk om zowel de baar van de overledene vooraan te hebben staan alsook het hoestscherm voor de uitreiking van de H. Communie, terwijl dat in het andere kerkgebouw niet zo zal zijn. Het kan zijn dat daarom in bepaalde situaties wel de Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd, maar dat de H. Communie toch niet wordt uitgereikt.

Het uitreiken van de H. Communie blijft in de huidige omstandigheden een risico met zich meebrengen, vanwege het mogelijk aanraken van elkaars handen. Daarom wordt het uitreiken van de H. Communie in onze vieringen thans beperkt tot de Eucharistie en worden Woord- en Communievieringen vooralsnog niet toegestaan.

Hopelijk heb ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd. Ik wens u een gezegende voortgang toe.

Namens de bisdomstaf, met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om vieringen in de kerk bij te wonen.

Moet u zich aanmelden:

De 1,5 meter regels bepalen hoeveel mensen er in uw kerk kunnen. Is dat aantal maximaal 100 personen dan is aanmelden niet nodig. Kunnen er meer in uw kerk dan is aanmelden verplicht.

Bij speciale vieringen ( uitvaart en huwelijk ) gelden speciale regels.

Wilt u zeker zijn van een plaats in de kerk, dan kan het verstandig zijn om zich wel aan te melden. Of kom op tijd naar de kerk.

Dus kom op tijd of ga u aanmelden.


Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Aanmelden voor de vieringen in de Plechelmusbasiliek kan: uitsluitend op donderdag van 14.00-16.00 uur of vrijdag van 10.00-11.30 uur. U mag dan langskomen aan de Spoorstraat 2 maar het mag ook via de telefoon: 0541 – 512467.

Dat houdt voor Oldenzaal in dat u zich voor de viering van woensdag 1 juli al moet aanmelden op donderdag 25 of vrijdag 26 juni.


Plechelmuskerk Deurningen

Aanmelden om vieringen in onze kerk bij te wonen kan via het parochiebureau op: maandag of woensdag van 10.00 tot 11.00 uur – telefoon: 074 – 2771236.

Plechelmuskerk Rossum


Aanmelden om een viering bij te wonen kan via het parochiesecretariaat Rossum op vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 u. Telefoon: 0541 662557.


Plechelmuskerk Saasveld

Aanmelden om een viering bij te wonen kan zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 u. Telefoon: 074 3494234.


Remigiuskerk Weerselo

Informatie is nog niet bekend.

Gebruiksplan Covid 19 pandemie

Door de geloofsgemeenschap H. Remigius Weerselo is dit gebruiksplan samengesteld

Sinds half maart 2020 hebben we te maken met Corona. Vanuit de overheid zijn strenge maatregelen voorgeschreven, zoals het sluiten van kerken. Inmiddels is de crisisfase voorbij en zitten we in een stabilisatiefase. De stabilisatiefase is een flexibele, soms grillige fase die lang kan duren. Een fase waarin Corona zo maar weer kan opleven. Het is een fase waarin we weten dat er nog steeds Corona heerst, maar waarin we ook op weg zijn naar het zgn. ‘nieuwe normaal’. Het is een fase waarin er nog steeds maatregelen nodig zijn, maar er tegelijk meer versoepelingen komen.

Dit gebruiksplan beschrijft op hoofdlijnen de kaders rondom de openbare vieringen, veiligheid, hygiëne en de hierbij horende gedragsregels.

Het is een werkdocument en wordt zo nodig aangepast na landelijke versoepeling van maatregelen.

Lees op deze pagina het hele plan.

Over Zomeren 2020

Mocht u dit jaar niet op vakantie gaan dan kunt u OVER ZOMEREN 2020 in de Hofkerk Oldenzaal.

Alle gegevens kunt u vinden op onderstaande folder.

Over Zomeren 2020

Mededelingen vanuit het bestuur – 19 juni 2020

Informatie vanuit het Parochiebestuur juni 2020.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument.

Er is contact met een kandidaat-koper; een en ander moet nog nader worden besproken.

Aktie kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans 2020 is vóór de Coronacrisis gestart en grotendeels afgerond. In de stad Oldenzaal is echter gebleken dat de postbezorging niet goed heeft gewerkt. Inmiddels is een herstelactie op touw gezet waarbij in de week van 15 – 19 juni 2020 op een groot aantal adressen, waarvan wordt aangenomen dat deze geen deelnameformulieren hebben ontvangen, brieven worden bezorgd met het verzoek om alsnog mee te doen.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website www.plechelmusparochie.nl.

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd,

voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Coronamaatregelen in de Plechelmusparochie Oldenzaal

Het bestuur volgt nauwlettend de overheidsmaatregelen in deze en de berichten vanuit het bisdom. Bovendien wordt ook het beleid in de omliggende parochies gevolgd. Het bestuur heeft daarom  besloten om per 1 juli weer vieringen mogelijk te maken. Daarbij geldt o.a.:

 1. Een bezoekersmaximum van 100 personen (tot 1 juli maximaal 30 personen).
 2. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden; de aanmeldlijst wordt gecontroleerd bij de ingang van de kerk.
 3. Voor elke kerk wordt een gebruiksplan gemaakt.
 4. Bij elke viering is iemand met een EHBO-diploma aanwezig.

Inmiddels is aan alle geloofsgemeenschappen een brief gestuurd, waarin alle maatregelen uitvoerig zijn beschreven. Ook op de website van de parochie staat onder de rubriek ‘Veilig naar de kerk per 1 juli 2020’ nadere informatie. Er zal een (algemeen) gebruiksplan worden gemaakt, dat door de betreffende locatiebeheerders kan worden aangepast voor hun eigen kerk.

 1. Hervatting inloopmogelijkheid parochiecentrum Kerkstraat in Oldenzaal

Vanaf 1 juli wordt onder strikte voorwaarden (afstand houden en hygiënemaatregelen) het weer mogelijk om gebruik te maken van de inloopmogelijkheid in het parochiecentrum. Om bezoekers te attenderen op deze inloopmogelijkheid wordt er op die momenten een stoepbord geplaatst; dit zorgt mede voor een betere bereikbaarheid.

Nieuwsflits juni 2020

Logo Plechelmusparochie

NIEUWSFLITS JUNI 2020

R.K. PLECHELMUSPAROCHIE

Deurningen – Oldenzaal – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Zomer in corona-tijd

Het is zoals elk jaar weer zomer geworden, maar dit jaar wel een heel bijzondere. In deze zomer moeten we leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid: die van de 1,5 meter samenleving. Ik weet niet hoe het met u is, maar soms heb ik het gevoel alsof ik droom: dit kan toch niet waar zijn?

Veel mensen zijn eenzaam, oud èn jong. Ondanks de versoepelde maatregelen voelen velen het gemis van nabijheid, van een knuffel of een hand op de schouder.

Kan de bijbel ons hier verder helpen? In psalm 22 zien we hoe David zijn verdriet uitzingt: ‘U, God, haalde me uit de buik van mijn moeder, U liet me drinken aan haar borst. Toen ik geboren werd, vingen uw handen mij op. Al voor mijn geboorte was U mijn God. Laat mij dan nu niet alleen! Want ik ben ik nood, en er is niemand die mij helpt.’. Uit deze psalm blijkt wel dat de soms zelfs de grote David af en toe niet kan zien waar God is.

Psalm DavidMaar dan de volgende psalm. Hier heeft David zijn God weer gevonden: ‘De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.’

Ik vind het altijd heel troostend dat de bijbel er geen geheim van maakt: soms weten we het even niet meer, ook al geloven we in God. En dat mag – want het leven is niet altijd makkelijk, zeker niet in deze corona-tijd.

Ik hoop en bid voor deze zomer dat wij allen God mogen ontdekken, of herontdekken zoals David. Dat wij mogen ervaren dat God voor ons zorgt, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Ik wens ons allen een gezegende zomer toe!

Constance Janssen, pastoraal werker


Protocol en brief bestuur

Op onze website plechelmus-parochie.nl vindt u – onder het kopje ‘laatste berichten’ – het protocol van de bisschoppenconferentie, en de brief van ons bestuur aan alle geloofsgemeenschappen, over de uitvoering van de protocollen voor het nieuwe kerkelijk leven op 1,5 meter afstand.

Onze parochie heeft besloten om per 1 juli weer met openbare vieringen te beginnen. Dit in navolging van onze buurtparochies. U dient zich wel aan te melden vóór alle vieringen. Dit kan via de secretariaten van de geloofsgemeenschappen.

Aanmelding voor de vieringen in onze Plechelmusbasiliek kan uitsluitend op donderdag van 14.00-16.00 uur of vrijdag van 10.00-11.30 uur. Telefoonnummer: 0541 – 512467.

Dat houdt voor Oldenzaal in dat u zich voor de viering van woensdag 1 juli al moet aanmelden op donderdag 25 of vrijdag 26 juni.


Sacramentenbediening in corona-tijd

De bisschoppenconferentie heeft ook over de sacramentenbediening besluiten genomen:

Alle doopvieringen zullen worden opgeschort tot nader bericht. In nood kan altijd bij de pastores een doopviering in klein verband worden aangevraagd.

sacramenten

De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen worden opgeschort tot nader bericht. Dit heeft vooral te maken met de grote aantallen bezoekers in de kerk, zodat het maximum van 100 personen (geldend vanaf 1 juli) te snel zal worden overschreden. Alle communicanten en vormelingen hebben over dit uitstel een brief met een mooie kleurplaat gekregen.

Huwelijken kunnen in overleg doorgang vinden.

Het sacrament van de zieken en de ziekenzegening kan altijd worden aangevraagd. Beide zullen in aangepaste vorm worden toegediend.


Bijzondere vieringen

Het Plechelmusfeest zal in onze basiliek doorgang kunnen vinden, op zondag 12 juli aanstaande. Wel zal het een viering zijn in aangepaste vorm: de harmonie zal helaas niet aanwezig kunnen zijn, en de zang zal verzorgd worden door één of twee zangers. De processie zal geen doorgang kunnen vinden, en er zal na afloop geen koffie gedronken kunnen worden, omdat daarvoor in de basiliek niet voldoende ruimte is.

Op 15 augustus zal in Zuid Berghuizen een openlucht-Mariaviering worden georganiseerd, mits de gemeente daar toestemming voor geeft.

De openluchtviering in Saasveld zal worden verplaatst naar 30 augustus, mits de gemeente daar toestemming voor geeft.


Bedevaarten

Alle bedevaarten voor dit jaar zijn geannuleerd. Wat aan bedevaarten eventueel nog plaats zal vinden, gebeurt op individuele basis.


Overzomeren

Koffie drinkenZoals u heeft kunnen lezen zijn vele activiteiten voor de komende tijd afgelast. Maar één activiteit komt gelukkig dit jaar terug: ons oecumenisch initiatief Overzomeren! Zes woensdagochtenden in de zomervakantie zijn dit jaar maximaal 20 personen welkom in de Hofkerk.

We drinken gezellig samen koffie, doen een activiteit en sluiten de morgen af met een drankje. De inloop is vanaf 9.30 uur, en rond 11.30 uur gaan we weer naar huis.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 8 juli: schilderen met Kim Grote Punt
 • 15 juli: Eddy Oude Voskuil vertelt…
 • 22 juli: een ‘steuntje’ (steentje) in de rug
 • 29 juli: meditatief mandala kleuren
 • 5 augustus: Rijn van Welij vertelt…
 • 12 augustus: gezellige slot-bingo met prijsjes

Dit jaar is aanmelding vooraf wel verplicht, zodat wij zeker weten dat er niet teveel mensen komen. Aanmelding kan bij Hanneke Bugter (hannekebugter@outlook.com).


Van het bestuur

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument.

Er is contact met een kandidaat-koper; een en ander moet nog nader worden besproken.

Aktie kerkbalans 2020

Aktie KerkbijdrageDe actie Kerkbalans 2020 is vóór de Coronacrisis gestart en grotendeels afgerond. In de stad Oldenzaal is echter gebleken, dat de postbezorging niet goed heeft gewerkt. Inmiddels is een herstelactie op touw gezet, waarbij in de week van 15 – 19 juni 2020 op een groot aantal adressen, waarvan wordt aangenomen dat deze geen deelnameformulieren hebben ontvangen, brieven worden bezorgd met het verzoek om alsnog mee te doen.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website: plechelmus-parochie.nl.

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd, voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Coronamaatregelen in de Plechelmusparochie Oldenzaal

Het bestuur volgt nauwlettend de overheidsmaatregelen in deze en de berichten vanuit het bisdom. Bovendien wordt ook het beleid in de omliggende parochies gevolgd. Het bestuur heeft daarom besloten om per 1 juli weer vieringen mogelijk te maken. Daarbij geldt o.a.:

 1. Een bezoekersmaximum van 100 personen.
 2. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden; de aanmeldlijst wordt gecontroleerd bij  de ingang van de kerk.
 3. Voor elke kerk wordt een gebruiks-/hygiëneplan gemaakt.
 4. Bij elke viering is iemand met een EHBO-diploma aanwezig.

Inmiddels is aan alle Geloofsgemeenschappen een brief gestuurd, waarin alle maatregelen uitvoerig zijn beschreven. Ook op de website van de parochie staat onder de rubriek ‘Veilig naar de kerk per 1 juli 2020’ nadere informatie. Mevrouw Banierink zal een (algemeen) gebruiks-/hygiëneplan maken, dat door de betreffende locatiebeheerders kan worden aangepast voor hun eigen kerk.

 1. Hervatting inloopmogelijkheid parochiecentrum Kerkstraat in Oldenzaal

Vanaf 1 juli wordt onder strikte voorwaarden (afstand houden en hygiënemaatregelen) het weer mogelijk om gebruik te maken van de inloopmogelijkheid in het parochiecentrum. Om bezoekers te attenderen op deze inloopmogelijkheid wordt er op die momenten een stoepbord geplaatst; dit zorgt mede voor een betere bereikbaarheid.


Noodsituaties

In geval van nood kunt u altijd bellen of mailen met één van de pastores:

Veilig naar de kerk per 1 juli 2020

Vandaag is er door het Bestuur van de Plechelmusparochie informatie beschikbaar gesteld hoe te handelen voor en per 1 juli 2020 als er weer parochianen welkom zijn in de kerken van onze Parochie.

Deze informatie is ook verzonden naar de Geloofsgemeenschappen.

Op onze site zijn deze brieven in pdf beschikbaar.

Bestuur Parochie H. Plechelmus

Per 1 juli 2020 weer openbare vieringen

Dames/heren,

Bericht PlechelmusparochieHet parochiebestuur heeft vanochtend besloten, na ampele overwegingen en gelet op wat andere parochies in onze omgeving doen, dat per 1 juli a.s. openbare vieringen/vieringen met kerkgangers weer in de kerk mogen worden gehouden.

In de loop van volgende week zal hierover een uitgebreide brief worden gestuurd waarin alle voorwaarden staan.

Voor vragen hieromtrent kan contact opgenomen worden met onze vice voorzitter Tom Kok, mobiel 06 – 53632125.

Bestuur Plechelmusparochie