Categorie archief: Nieuwsflits

Nieuwsflits met informatie uit de parochie.

Nieuwsflits juni 2020

Logo Plechelmusparochie

NIEUWSFLITS JUNI 2020

R.K. PLECHELMUSPAROCHIE

Deurningen – Oldenzaal – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Zomer in corona-tijd

Het is zoals elk jaar weer zomer geworden, maar dit jaar wel een heel bijzondere. In deze zomer moeten we leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid: die van de 1,5 meter samenleving. Ik weet niet hoe het met u is, maar soms heb ik het gevoel alsof ik droom: dit kan toch niet waar zijn?

Veel mensen zijn eenzaam, oud èn jong. Ondanks de versoepelde maatregelen voelen velen het gemis van nabijheid, van een knuffel of een hand op de schouder.

Kan de bijbel ons hier verder helpen? In psalm 22 zien we hoe David zijn verdriet uitzingt: ‘U, God, haalde me uit de buik van mijn moeder, U liet me drinken aan haar borst. Toen ik geboren werd, vingen uw handen mij op. Al voor mijn geboorte was U mijn God. Laat mij dan nu niet alleen! Want ik ben ik nood, en er is niemand die mij helpt.’. Uit deze psalm blijkt wel dat de soms zelfs de grote David af en toe niet kan zien waar God is.

Psalm DavidMaar dan de volgende psalm. Hier heeft David zijn God weer gevonden: ‘De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.’

Ik vind het altijd heel troostend dat de bijbel er geen geheim van maakt: soms weten we het even niet meer, ook al geloven we in God. En dat mag – want het leven is niet altijd makkelijk, zeker niet in deze corona-tijd.

Ik hoop en bid voor deze zomer dat wij allen God mogen ontdekken, of herontdekken zoals David. Dat wij mogen ervaren dat God voor ons zorgt, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Ik wens ons allen een gezegende zomer toe!

Constance Janssen, pastoraal werker


Protocol en brief bestuur

Op onze website plechelmus-parochie.nl vindt u – onder het kopje ‘laatste berichten’ – het protocol van de bisschoppenconferentie, en de brief van ons bestuur aan alle geloofsgemeenschappen, over de uitvoering van de protocollen voor het nieuwe kerkelijk leven op 1,5 meter afstand.

Onze parochie heeft besloten om per 1 juli weer met openbare vieringen te beginnen. Dit in navolging van onze buurtparochies. U dient zich wel aan te melden vóór alle vieringen. Dit kan via de secretariaten van de geloofsgemeenschappen.

Aanmelding voor de vieringen in onze Plechelmusbasiliek kan uitsluitend op donderdag van 14.00-16.00 uur of vrijdag van 10.00-11.30 uur. Telefoonnummer: 0541 – 512467.

Dat houdt voor Oldenzaal in dat u zich voor de viering van woensdag 1 juli al moet aanmelden op donderdag 25 of vrijdag 26 juni.


Sacramentenbediening in corona-tijd

De bisschoppenconferentie heeft ook over de sacramentenbediening besluiten genomen:

Alle doopvieringen zullen worden opgeschort tot nader bericht. In nood kan altijd bij de pastores een doopviering in klein verband worden aangevraagd.

sacramenten

De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen worden opgeschort tot nader bericht. Dit heeft vooral te maken met de grote aantallen bezoekers in de kerk, zodat het maximum van 100 personen (geldend vanaf 1 juli) te snel zal worden overschreden. Alle communicanten en vormelingen hebben over dit uitstel een brief met een mooie kleurplaat gekregen.

Huwelijken kunnen in overleg doorgang vinden.

Het sacrament van de zieken en de ziekenzegening kan altijd worden aangevraagd. Beide zullen in aangepaste vorm worden toegediend.


Bijzondere vieringen

Het Plechelmusfeest zal in onze basiliek doorgang kunnen vinden, op zondag 12 juli aanstaande. Wel zal het een viering zijn in aangepaste vorm: de harmonie zal helaas niet aanwezig kunnen zijn, en de zang zal verzorgd worden door één of twee zangers. De processie zal geen doorgang kunnen vinden, en er zal na afloop geen koffie gedronken kunnen worden, omdat daarvoor in de basiliek niet voldoende ruimte is.

Op 15 augustus zal in Zuid Berghuizen een openlucht-Mariaviering worden georganiseerd, mits de gemeente daar toestemming voor geeft.

De openluchtviering in Saasveld zal worden verplaatst naar 30 augustus, mits de gemeente daar toestemming voor geeft.


Bedevaarten

Alle bedevaarten voor dit jaar zijn geannuleerd. Wat aan bedevaarten eventueel nog plaats zal vinden, gebeurt op individuele basis.


Overzomeren

Koffie drinkenZoals u heeft kunnen lezen zijn vele activiteiten voor de komende tijd afgelast. Maar één activiteit komt gelukkig dit jaar terug: ons oecumenisch initiatief Overzomeren! Zes woensdagochtenden in de zomervakantie zijn dit jaar maximaal 20 personen welkom in de Hofkerk.

We drinken gezellig samen koffie, doen een activiteit en sluiten de morgen af met een drankje. De inloop is vanaf 9.30 uur, en rond 11.30 uur gaan we weer naar huis.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 8 juli: schilderen met Kim Grote Punt
 • 15 juli: Eddy Oude Voskuil vertelt…
 • 22 juli: een ‘steuntje’ (steentje) in de rug
 • 29 juli: meditatief mandala kleuren
 • 5 augustus: Rijn van Welij vertelt…
 • 12 augustus: gezellige slot-bingo met prijsjes

Dit jaar is aanmelding vooraf wel verplicht, zodat wij zeker weten dat er niet teveel mensen komen. Aanmelding kan bij Hanneke Bugter (hannekebugter@outlook.com).


Van het bestuur

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument.

Er is contact met een kandidaat-koper; een en ander moet nog nader worden besproken.

Aktie kerkbalans 2020

Aktie KerkbijdrageDe actie Kerkbalans 2020 is vóór de Coronacrisis gestart en grotendeels afgerond. In de stad Oldenzaal is echter gebleken, dat de postbezorging niet goed heeft gewerkt. Inmiddels is een herstelactie op touw gezet, waarbij in de week van 15 – 19 juni 2020 op een groot aantal adressen, waarvan wordt aangenomen dat deze geen deelnameformulieren hebben ontvangen, brieven worden bezorgd met het verzoek om alsnog mee te doen.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website: plechelmus-parochie.nl.

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd, voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Coronamaatregelen in de Plechelmusparochie Oldenzaal

Het bestuur volgt nauwlettend de overheidsmaatregelen in deze en de berichten vanuit het bisdom. Bovendien wordt ook het beleid in de omliggende parochies gevolgd. Het bestuur heeft daarom besloten om per 1 juli weer vieringen mogelijk te maken. Daarbij geldt o.a.:

 1. Een bezoekersmaximum van 100 personen.
 2. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden; de aanmeldlijst wordt gecontroleerd bij  de ingang van de kerk.
 3. Voor elke kerk wordt een gebruiks-/hygiëneplan gemaakt.
 4. Bij elke viering is iemand met een EHBO-diploma aanwezig.

Inmiddels is aan alle Geloofsgemeenschappen een brief gestuurd, waarin alle maatregelen uitvoerig zijn beschreven. Ook op de website van de parochie staat onder de rubriek ‘Veilig naar de kerk per 1 juli 2020’ nadere informatie. Mevrouw Banierink zal een (algemeen) gebruiks-/hygiëneplan maken, dat door de betreffende locatiebeheerders kan worden aangepast voor hun eigen kerk.

 1. Hervatting inloopmogelijkheid parochiecentrum Kerkstraat in Oldenzaal

Vanaf 1 juli wordt onder strikte voorwaarden (afstand houden en hygiënemaatregelen) het weer mogelijk om gebruik te maken van de inloopmogelijkheid in het parochiecentrum. Om bezoekers te attenderen op deze inloopmogelijkheid wordt er op die momenten een stoepbord geplaatst; dit zorgt mede voor een betere bereikbaarheid.


Noodsituaties

In geval van nood kunt u altijd bellen of mailen met één van de pastores:

Nieuwsflits maart 2020

Logo Plechelmusparochie

NIEUWSFLITS MAART 2020

R.K. PLECHELMUSPAROCHIE

Deurningen – Oldenzaal – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Pasen vieren in Coronatijd

Daags na de jongste aanscherping door de overheid, rondom alle pogingen de  besmettingen met het coronavirus te reguleren en te beperken, deed ik enkele boodschappen in de supermarkt waar ik geregeld kom. Er waren een redelijk aantal mensen aan het winkelen, maar wat mij vooral opviel was de bijna doodse stilte in die grote ruimte van de winkel. Die anders dikwijls zo rumoerige mensen waren stilgevallen, het leek wel een kerk waar vlak voor de aanvangstijd van de plechtigheden, een eerbiedige stilte heerst.

We leven dan ook in ongekende tijden en tot en met Pinksteren zijn door de overheid alle bijeenkomsten van mensen verboden. De Nederlandse bisschoppen sloten zich daarbij aan voor wat de kerken en vieringen binnen hun bisdommen betreft.

Als een kerk open is kunnen mensen wel naar binnen lopen voor een gebedsmoment, mits ze de afstand die voorgeschreven is in acht nemen, en om eventueel een kaarsje op te steken.

Een pandemie legt het economische, sociale en kerkelijke leven nagenoeg plat. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Pasen 2020, het zal heel anders zijn dan we gewend waren.

De stilte die valt op onze wegen, winkelstraten en in onze kerken, ja zelfs in de anders zo rumoerige supermarkten, het lijkt wel een soort bezinnings en meditatieve sfeer met zich mee te brengen. Een sfeer waar we Pasen 2020 mee tegemoet gaan.

Pasen, het is het feest van licht dat alle duisternis doorbreekt. Het leven dat sterker is dan de dood. Het feest van de verrijzenis van de Heer Jezus Christus.

Misschien dat deze coronatijd, waar we allemaal van hopen, dat deze gauw geschiedenis wordt, dat deze zoveel mogelijk deuren voorbij zal gaan, dat deze zo min mogelijk slachtoffers zal kosten.

Pasen 2020Maar ook hoop ik dat de stilte, de rust die nu gevallen is, ons helpen mag ook te verwijlen bij het mysterie van de verrijzenis van Jezus Christus.

‘’Het graf is leeg’’, zo getuigen de apostelen, als eerste Maria Magdalena, de apostola apostolorum ( de apostel van de apostelen).

‘’De Heer is verschenen aan de leerlingen’’, zo lezen we elders in het evangelie.

Dat geloof van Pasen, dat het ook ons doorheen deze zware tijden zal loodsen, een nog onbekende toekomst tegemoet.

Mede namens mijn collegae pastores, wens ik U en de uwen oprecht een ZALIG PAASFEEST.

Pastor B. Reerink


Kerkradio-vieringen

Vanuit verschillende plaatsen worden vieringen verzorgd via de kerkradio. Een rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website (www.plechelmusparochie.nl).


Kerk TV

Via de website www.plechelmus-parochie.nl zijn vanuit de Plechelmusbasiliek verschillende vieringen te bezien en te beluisteren, onder andere Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Na Pasen zullen ook op woensdagavond en vrijdagmorgen vieringen worden verzorgd. Het rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.

Tijdens de viering van Palmzondag zullen de palmtakjes voor de hele parochie worden gezegend. Daarna kunnen parochianen de palmtakken in hun eigen kerk ophalen. De tijden waarop dat kan, staan ook in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.


Doop, Eerste Communie en Vormsel

In verband met de corona-crisis zullen alle doopvieringen worden opgeschort tot nader bericht. In nood kan altijd bij de pastores een doopviering in klein verband worden aangevraagd.

Ook de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen worden opgeschort tot nader bericht.


Van het bestuur

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Naar aanleiding van de verstuurde stukken heeft er een overleg met de heer Van den Dool van het bisdom plaatsgevonden. Het bisdom vraagt om nadere informatie op een aantal specifieke punten. Het parochiebestuur is bezig om die informatie te verzamelen.

Zodra deze informatie compleet is zal er een vervolgoverleg worden gepland met de vertegenwoordiger van het bisdom.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument

De eerste gegadigde voor de koop van deze kerk heeft zich onverwacht teruggetrokken. Omdat er meerdere inschrijvers zijn gaat het bestuur in gesprek met de eerstvolgende op de lijst.

Verbouw tussenruimte tussen de voormalige pastorie en de H. Antoniuskerk

Dit proces is afgerond.

Aktie kerkbalans 2020

Vanwege de zorgelijke financiële situatie in Oldenzaal is besloten om naast de gebruikelijke kerkbalansactie in Oldenzaal ook een extra actie te houden in de stad Oldenzaal, waarbij parochianen, die niet (meer) met de jaarlijkse actie van kerkbalans meededen, worden uitgenodigd om weer actief financieel deel te nemen in de r.k. kerkelijke organisatie in Oldenzaal. In totaal zijn er op circa 6.000 extra adressen brieven bezorgd.  Inmiddels is gebleken dat een deel van deze brieven niet tijdig op de bewuste plaatsen is aangekomen, maar – voor zover deze brieven nog traceerbaar zijn – zijn deze alsnog bezorgd.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website: Plechelmusparochie.nl 

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd, voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Aanvullende maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid op maandag 23 maart jl..

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de hele Paastijd tot en met Pinksteren (31 mei 2020) afgelast.

Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of om – in voorkomende gevallen- een gave voor de voedselbank te brengen. Uiteraard geldt daar ook een onderlinge afstand tot andere personen van 1,5 meter.

 1. Presentatie van het gerestaureerde ‘Witte’-orgel in de Plechelmusbasiliek uitgesteld

Door de coronacrisis wordt de presentatie van het gerestaureerde orgel, dat gepland stond voor 8 mei a.s., uitgesteld. In overleg met alle betrokkenen zal er op termijn een nieuwe datum worden gepland.

Nuttige Adressen


De heilige Corona, voorspreekster bij epidemieën

H.Coronade heilige Corona is een in Nederland relatief onbekende heilige die rond 160 is geboren en op 16-jarige leeftijd als martelares stierf. In die tijd was sprake van grote vervolgingen en Corona werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten en te bemoedigen die gemarteld werden. Zij onderging daarop een wrede marteldood: ze werd tussen twee gebogen palmbomen vastgebonden, die haar verscheurden toen zij omhoog vlogen. Corona wordt vooral vereerd in Oostenrijk, en Oost-Beieren, en wij herdenken haar op 14 mei. Zij wordt meestal afgebeeld met een kroon op het hoofd: een oud symbool voor rijkdom. In haar geval gaat dat natuurlijk om spirituele rijkdom.

Corona is de bescherm-heilige van houthakkers, en wordt aangeroepen voor standvastigheid in het geloof. Maar vooral mogen wij haar aanroepen bij epidemieën. Dat maakt haar wel een heel toepasselijke heilige in deze Corona-tijd!


Noodsituaties

In geval van nood kunt u altijd bellen of mailen met één van de pastores: