Nieuwjaarstoespraak vicevoorzitter Tom Kok

Beste medeparochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Goedemorgen allen hier aanwezig en zij die via de livestream en radio deze dienst volgen. Iedereen een zalig nieuwjaar toegewenst en bovenal een gezond 2021.

Traditioneel bestaan nieuw­jaarstoespraken uit een te­rugblik en een vooruitblik. Over die tweedeling is in de loop van de jaren over nage­dacht. Ik volg de­ze traditie maar. Daarom aandachtspunten uit het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar, niet in volgorde maar door elkaar.

 1. Elke toespraak zal de komende dagen zeker starten met de constatering dat het coronavirus het afgelopen jaar onze agenda’s heeft beheerst. Iedereen is direct of indirect met het virus in aanraking geweest. Door het virus is veel pijn en leed veroorzaakt. Vele families hebben een dierbare verloren als gevolg van het coronavirus. Anderen zijn getroffen door de effecten van de noodzakelijk getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus. Daarbij denk ik aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook aan de niet essentiële middenstand en in het bijzonder aan de horeca die ernstig in het voortbestaan zijn getroffen. Maar ik denk ook aan onze kappers, sportschoolhouders en sportverenigingen, de culturele sector. Ook onze kerk is zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen. Het dieptepunt daarbij is wel het niet samen kunnen zijn in de viering van de Kerstnacht. Gelukkig hebben we tegenwoordig livestream en andere digitale oplossing om toch vieringen te kunnen bijwonen. Laten we de wens uitspreken dat het vaccin ons allemaal de mogelijkheid biedt om op termijn, hoewel anders dan voorheen, de draad weer op te kunnen pakken
 1. Ondanks de beperkingen als gevolg van het virus heeft ons pastoraal team alles in het werk gesteld de pastorale zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wel moeten we ons daarbij realiseren dat het team nog steeds onder druk stond, versterkt als gevolg van het langdurige afwezig zijn van een van de pastores. Inmiddels is betrokken pastoraal werker weer voorzichtig opgestart. Een woord van dank en waardering aan het pastorale team is dan ook op haar plaats.
 1. We kunnen gelukkig nog steeds een beroep doen op een aantal emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor hun niet-aflatende inzet. Ook het komende jaar zullen we een beroep op de emeriti blijven doen om de lokale gemeenschappen te onder­steunen.
 1. In januari 2020 zijn we gestart met het inloopcentrum in het parochiecentrum Kerkstraat 1. Een aantal vrijwilligers is gedurende een aantal middagen in de week op het centrum om u te ontvangen voor een kop koffie en een gesprek, waarbij ook de mogelijkheid bestaat met de pastores te spreken. Een woord van dank aan deze enthousiaste vrijwilligers is op zijn plaats. Hun enthousiaste inzet is ingeperkt omdat wederom het coronavirus hen dwong de inloopmiddagdagen voorlopig stop te zetten. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan de vrijwilligers het weer oppakken. Zij nodigen u uit wanneer u in de stad bent even binnen te lopen. Maak daar gebruik van.
 1. Die dankbaarheid geldt ook voor de vele vrijwilligers en bestuurders. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Dank daarvoor. Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ik noem hier met name Martin Kemerink uit Rossum, die het bestuur gaat versterken en zich gaat bezig houden met de gebouwen. Fijn dat je ons bestuur­ bent komen versterken. Martin neemt de taak over van Patrick Kalter, die de afgelopen 4 jaar deze portefeuille heeft getrokken.
 1. We doen een dringend beroep op eenieder om het bestuur verder te versterken. Een aantal bestuursleden hebben aangegeven het komende jaar te willen gaan stoppen. Er zijn nog steeds een aantal vacatures waaronder het secretarisschap en communicatie. Het penningmeesterschap heeft Willy Wesselink van Hennie Goorhuis overgenomen. Hennie, bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen 10 jaar om de financiën op orde te krijgen en te houden. Maar een woord van dank wil ik ook brengen aan Tiny Willemsen. Zij heeft er voor gekozen toch nog een jaar het bestuur te blijven versterken in de hoop dat anderen zich in de loop van de tijd gaan melden.
 1. Laat niet het spreekwoord gelden: de beste stuurlui aan wal. Het zou geweldig zijn dat uit iedere geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. We missen op dit moment nog in het bestuur iemand uit Saasveld en Deurningen. Ik nodig mensen uit Saasveld en Deurningen in het bijzonder maar ook u van harte uit zich aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.
 1. Tijdens de uitzending van de Nachtmis Hoogmis op Kerstdag heeft de voorzitter van de actieve-overstijgende Caritasgroep aangegeven dat ondanks de getroffen maatregelen toch de nodige individuele hulpverlening te verstreken. Wel gaf de voorzitter aan, dat als gevolg van het niet kunnen houden van de gebruikelijk deurcollectes na de paas- en kerstvieringen de financiën behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Laten we als parochie de mogelijkheid onderzoeken op welke wijze op korte termijn de Caritas weer middelen bijeen kan brengen om hun belangrijke maatschappelijk zorgtaak te kunnen blijven uitoefenen.
 1. In het kader van de Visie 2024, om tot één eucharistisch centrum in Oldenzaal te komen en het daarbij over moeten gaan tot het sluiten van een tweetal kerken in Oldenzaal, heeft het bestuur de procedure om tot onttrekking van de Drieeenheidskerk aan de eredienst te komen afgerond en wacht op het besluit van de bisschop. De verwachting is dat in de loop van de 2021 door de bisschop het besluit zal worden genomen. Ook voor de Mariakerk is in nauw overleg met de geloofsgemeenschap Berghuizen de procedure om tot onttrekking aan de eredienst te komen inmiddels opgestart. Als gevolg van de getroffen coronamaatregelen ondervindt dit proces vertraging. Wel kunnen we melden dat inmiddels voor de Maria- en Drieenheidskerk een voorlopige koop-verkoopovereenkomst is ondertekend door de projectontwikkelaar en het parochiebestuur. Verdere uitwerking volgt in de loop van 2021.
 1. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Het wegvallen van dit herkenningspunt betekent de doodsteek voor een dorp. Daarom zijn dorp en parochiebestuur samen op zoek naar mogelijkheden de pastorie en het kerkgebouw voor het dorp te behouden. De gesprekken in Deurningen en Saasveld verkeren daarvoor in een vergevorderd stadium.
 1. Vanuit het bisdom wordt gestimuleerd om op termijn op zowel pastoraal als bestuurlijk gebied binnen de parochies in Noord Oost Twente samen te werken. De parochiegemeenschap Lumen Christi Denekamp, H. Pancratius Tubbergen en H. Plechelmus zijn samen op zoek naar de mogelijkheden daarin. Wij hopen u in de loop van het jaar hierover meer te kunnen berichten.
 1. Door een bijdrage van de Provincie Overijssel, de Geldermanstichting en andere sponsoren is het mogelijk geworden het orgel weer in een perfecte staat te brengen om de komende decennia de koren te ondersteunen bij de vieringen. Door het virus we hebben het moment van officiële overdracht van het orgel door de orgelhersteller moeten uitstellen. Wanneer dit moment zich aandient is nog niet duidelijk. Daarom wil ik vanaf deze plaats Henk Roord alvast danken voor de tomeloze inzet om dit gerealiseerd te krijgen.
 1. Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal op korte termijn naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als minder rooskleurig te kwalificeren. Gelukkig heeft de actie kerkbalans 2020 een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is ruim € 14.000 meer ontvangen dan het jaar daarvoor. We hopen dat deze trend zich voor gaat zetten. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal verdere kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. We moeten met elkaar de schouders er onder blijven zetten.

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze geloofsgemeenschappen. Zoals ik in een eerdere toespraak heb opgemerkt wordt vaak gesproken over een snel­le achteruitgang van het aantal gelovigen en dat we de jeugd niet meer zien. Misschien is de achteruit het afgelopen jaar nog wel extra bevorderd door de effecten van het coronavirus. Dat is een zeer pessimistische beschrijving. Een andere meta­foor zou kunnen zijn: ‘Er is een generatie tussenuit’.

Het opti­mistische daarvan is dat het niet alleen gaat om krimp. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen te­gen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belang­stelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een be­roep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die op­roep wens ik u allen nogmaals een zalig nieuwjaar en een jaar waarin we onze onzichtbare vijand, het coronavirus, tot stilstand kunnen brengen en via vaccinatie beheersbaar kunnen maken.