Informatie vanuit het Parochiebestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur oktober 2020

Logo parochie

Plechelmusparochie

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Op de toegestuurde aanvullende informatie is vanuit het bisdom gereageerd in de vorm van enkele nieuwe vragen. Diverse factoren hebben inmiddels de nodige info aangeleverd, maar het wachten is nog op enkele feitelijke gegevens. Zodra de antwoorden zijn toegestuurd is het wachten op een decreet van de bisschop. Intussen wordt aan het verkoopproces verdere invulling gegeven.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

De herstelactie heeft – tezamen met de eerste kerkbalansactie in het voorjaar – tot een positief resultaat geleid ten opzichte van het jaar 2019. Dit jaar (2020) heeft de actie Kerkbalans tot dusverre ruim € 92.000,– opgebracht, terwijl de totale opbrengst in Oldenzaal over 2019 bijna € 78.000,– bedroeg.

Op één locatie in Oldenzaal was de opbrengst lager dan vorig jaar, maar gehoopt wordt dat dit in 2021 weer op het oude niveau zal terugkeren.

Verkoop  respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

Het parochiebestuur heeft met de koper overeenstemming bereikt. Het REA en het Kapittel hebben inmiddels met de voorgenomen verkoop ingestemd.

De procesgang voor de onttrekking van deze kerk aan de eredienst is in beeld gebracht in de vorm van een ontwerp-werkplan. Voor 26 oktober is er een gesprek met twee locatievertegenwoordigers gepland, waarin de officieuze start van het onttrekkingsproces zal worden besproken. Zij ontvangen ook het ontwerp werkplan en een kopie van het verzoek aan het bisdom om deze kerk aan de eredienst te onttrekken. Deze brief zal pas na het gesprek worden verstuurd. Tevens heeft men de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken op het ontwerp werkplan.

Vernieuwing website

De vernieuwing van de website nadert zijn voltooiing. Hier en daar moeten nog zaken worden in- of aangevuld, waaronder informatie over de kerkkoren, die in de parochie actief zijn. Daarbij geldt uiteraard het voorbehoud, dat die koren daarmee instemmen.

Daarnaast zal nog overleg moeten plaatsvinden hoe de afzonderlijke locaties hun informatie aan de webmaster kunnen aanleveren.

Boekje voor parochianen ‘Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020’.

Het parochiebestuur heeft besloten om medewerking te verlenen aan een verzoek vanuit de Caritas en het pastoresteam om oudere parochianen zo’n boekje op verzoek te verstrekken. Op die manier wil het parochiebestuur in samenwerking met de Caritas aandacht vragen voor de advent en kerst in deze Coronatijd.